Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософські проблеми сучасного природознавства» для магістрів 1 року навчання ННЦ «Інститут біології та медицини»

Розробила: проф., д.ф.н. Сидоренко Л.І.

Структура

1.    Робоча програма

2.    Базові підручники

3.    Основний зміст лекцій

4.    Плани семінарських занять, рекомендована література, питання для перевірки та завдання для самостійної роботи

5.    Варіант модульної контрольної роботи

6.    Тестові завдання для підсумкового контролю (екзамену)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Робоча програма

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Філософські проблеми сучасного природознавства

 

для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини»

 

галузь знань              09 «Біологія»

спеціальність             091 «Біологія»

    освітній рівень          «Магістр»

    освітня програма      «Біологія»

вид дисципліни         обов’язкова

 

Форма навчання                                     денна

Навчальний рік                                       2022/2023

Семестр                                                    1

Кількість кредитів ЕСТS                        3

Мова викладання, навчання

та оцінювання                                         українська

Форма заключного контролю               іспит

 

Викладач: проф. Сидоренко Л.І..

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

 

 

 

КИЇВ – 2022


 

 

 

Розробник: проф. Сидоренко Л.І..

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

_________________ (Добронравова І.С..)

(підпис)                           

 

Протокол від «     »                  20__ р за № __

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

філософського факультету

 

Протокол від «____» ______ 20___ року за № ___

Голова науково-методичної комісії  ____________________ (Маслікова І.І.)

« ___ » ____________ 20____ року

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

ННЦ «Інститут біології та медицини»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Протокол від «   06 »   червня    2022 року за № 4

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Скрипник Н.В.)

 

«         »                   20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

1.Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасними філософськими проблемами науки, дати їм можливість засвоїти головні концептуальні варіанти цілісного бачення науки в сучасній філософії та зокрема сучасні погляди на філософію біології, надати знання проблематики філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, зокрема біології, та надати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик, соціокультурний та цивілізаційний вплив науки, зокрема біології.

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Філософія», «Вступ до університетських студій», «Соціально політичні студії», «Українська та зарубіжна культура».

2. Знання теоретичних основ фахових дисциплін.

 

3. Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна знайомить студентів з основними структурними підрозділами сучасної філософії науки та філософії біології, презентує сучасну науку як багатовимірний феномен, роль науки в пізнанні та суспільстві, висвітлює концептуальні структури сучасної науки, надає знання вагомих філософських проблем сучасної біології та біотехнологічних практик, проблем етики науки та біоетики.

 

4. Завдання (навчальні цілі):

- познайомити студентів з концептуальним баченням науки в межах філософії науки,

- сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, соціокультурних та культурно-цивілізаційних площинах,

- представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,

- надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень,

- сформувати уявлення про особливості наукового пізнання в межах класичної та сучасної науки.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей:

інтегральної:

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

загальних:

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальних (фахових, предметних):

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних методів та обладнання.

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального аналізу розвитку науки і технологій.

СК08. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах.

 

5. Результати навчання за дисципліною

 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

 

Знати:

 

 

 

1.1

Основні аспекти філософського осмислення науки як багатовимірного феномена. Особливості сучасної науки як процесу пізнання. Поняття полідисциплінарності, міждисциплінарності та трансдициплінарності. Сучасні вияви практичної функції науки в її соціокультурних та цівілізаційних впливах. Взаємовплив науки та культури. Світоглядні можливості фундаментальних результатів наукового пізнання

лекція,

самостійна робота

тест, підготовка реферату, іспит

10

1.2

Предмет сучасної філософії науки. Причини виникнення та проблематику класичної філософії науки. Трансформації предмету філософії науки у відповідь на нові проблеми в розвитку науки. Сучасні концептуальні варіанти філософії науки. Проблематику філософії науки (світові та вітчизняні дослідження)

лекція, самостійна робота

тест, підготовка реферату, іспит

10

1.3

Предмет та проблематику сучасної філософії біології як галузі філософії науки. Специфіку філософії біології як галузі знання про складні самоорганізовані  людиновимірні системи, що здатні до саморозвитку. Мету та дослідницькі завдання філософії біології. Особливості постнекласичного дослідження в біології. Проблематику філософського характеру в біології 21 ст.

лекція, семінар, самостійна робота

підготовка реферату, іспит

6

1.4

 

Центральні філософські проблеми теоретичної біології – проблему сутності живого та проблему еволюції живого. Історичні та сучасні концептуальні варіанти їх розв’язання. Новітні філософсько-світоглядні проблеми біології 21 ст.

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест, підготовка реферату, іспит

 

10

 

1.5

 

Предмет та проблематику етики науки. Основні поняття етики науки та етичні проблеми сучасної біології Поняття етосу науки, його вимоги. Етичні проблеми сучасного біологічного дослідження

лекція, семінар, самостійна робота

 

контрольна робота, іспит

 

8

 

1.6

 

Структуру науки як пізнавальної діяльності. Структуру наукових досліджень, поняття емпіричного та теоретичного, методи емпіричного та теоретичного дослідження та форми наукового знання. Факт, індукутивний закон, ідея, гіпотеза, теорія, концепція.

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест,  іспит

 

8

 

1.7

 

Методологічні складові філософських проблем науки.

Сучасні проблеми біологічного пізнання методологічного характеру. Перспективні підходи біологічного пізнання: системний, голізм, еволюціонізм, синергетичний підходи в вивченні біологічних систем. Проблема побудови єдиної теоретичної біології та концептуально-методологічні варіанти її вирішення

лекція, семінар, самостійна робота

 

тест, іспит

8

 

 

Вміти:

 

 

 

 2.1

Виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки, аргументовано представити основні функції науки в суспільстві,

виокремлювати особливості сучасної постнекласичної науки

лекція,

семінар,

самостійна робота

тест, іспит

6

2.2

Розкрити філософські складові теоретичних проблем біології та її дослідницьких практик, філософські аспекти соціоцивілізаційних проблем, спричинених NBIC-системою технологій

лекція,

семінар, самостійна робота

тест, іспит

6

2.3

 

Аргументувати роль етики науки в наукових дослідженнях, розкрити зміст та регулюючі впливи принципів етосу науки на взаємини учених

лекція, семінар. самостійна робота

тест, іспит

6

 

2.4

Представити особливості наукового пізнання на постнеокласичному етапі, характерні риси постнеокласичної біології, проаналізувати особливості сучасних концептуальних варіантів теоретичного представлення сутності та розвитку живого.

лекція, семінар, самостійна робота

підготовка реферату

6

 

 

Комунікація

 

 

 

3.1.

Представляти результати наукового пошуку у формі доповідей з використанням сучасних технологій, коректно вести дискусію

семінар, самостійна робота

підготовка реферату

6

 

Автономність та відповідальність:

 

 

 

 4.1

Здатність працювати автономно

лекція,

семінар, самостійна робота

підготовка реферату

5

4.2

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

самостійна робота

підготовка реферату

5

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати

навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

4.2

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства.

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за невизначених умов і вимог.

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+


 

7.1. Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 - 1.3. – 20 балів/10 балів

2. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 - 1.7. – 20 балів/10 балів

3. Семінари / підготовка реферату РН 2.1 - 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 –14 балів / 7 балів

4. Проміжне тестування  – РН 1.1 – 2.4, 4.1, 4.2 – 6 балів / 3 бали

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту.

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.3. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:

Студент допускається до іспиту за умови виконання всіх завдань, передбачених планом семінарів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.

 

7.2. Організація оцінювання:

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з тем 1, 2 і 3 відповідно. Проміжне тестування проводиться упродовж лекційного курсу. На семінарах опитування проводиться на кожному занятті.

 

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59


 

8. Структура навчальної дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

 

лекції

семінари

С/Р

Тема 1 Наука як предмет філософського осмислення

6

6

20

1

Лекція 1. Комплексне бачення науки в сучасній філософії

2

 

 

2

Лекція 2.  Виникнення та предмет філософії науки

2

 

 

3

Лекція 3.Філософія біології

2

 

 

 

Семінар 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки

 

2

 

 

Семінар 2. Класична та сучасна філософія науки

 

2

 

 

Семінар 3. Предмет та проблеми сучасної філософії біології

 

2

 

 

Самостійна робота. Постнекласичне бачення науки в сучасній філософії науки  .

 

 

20

Тема 2. Світоглядно-етичні проблеми сучасної науки

6

6

20

 

 

 

 

 

 

Лекція 4. Світоглядні аспекти теорій сутності та еволюції живого

2

 

 

 

Лекція 5.Філософські питання в контексті NBIC-технологічних практик

2

 

 

 

Лекція 6. Етика науки

2

 

 

 

Семінар 4.Традиційні філософські проблеми біології

 

2

 

 

Семінар 5. Філософські проблеми новітніх біологічних досліджень

 

2

 

 

Семінар 6. Етичні питання в біологічному пізнанні

 

2

 

 

Самостійна робота. Біоетика та біофілософія.

 

 

20

Тема 3 Динаміка наукового знання

2

2

20

 

Лекція 7. Глобальні наукові революції

2

 

 

 

Семінар 7. Засади наукового знання та їх зміна в процесі наукових революцій.

 

2

 

 

Самостійна робота. Особливості постнекласичного етапу розвитку біології: синергетичне розуміння живого

 

 

20

ВСЬОГО

14

14

60

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі:

Лекцій – _14___ год.

Семінари  14     год

Самостійна робота - 60 год.

Консультації – год.

 

9. Рекомендовані джерела

Основні:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.-

2. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )Теми: Філософія людини; Філософія пізнання.

 

Додаткові:

 

1.      Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2015. - № 5.

6.      Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

 

10. Додаткові ресурси:

 

1. Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction [Електронний ресурс] / Patric Curry //The Campaing for Political Ecology. – 2008. –P.1-23. Режим доступу:

http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

2. Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution [Електронний ресурс]. – P.1- Режим доступу: http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html

 

 

2. Базові підручники

.    

  Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.-

http://www.philsci.univ.kiev.ua 

 

Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: «Київський університет», 2018. http://www.philsci.univ.kiev.ua 

 

3.Основний зміст лекцій

ТЕМА 1.    Наука як предмет філософськогоосмислення     (8 год )

Багатовимірність феномену науки та багатоаспектність його вивчення. Основні аспекти вивчення філософією науки. Наука як система знань та соціокультурний феномен. Основні функції науки в суспільстві та процесі пізнання. Пізнавальні можливості науки. Виникнення науки, диференціація та інтеграція наукових знань. Міждисциплінарність та трансдисциплінарність.

Філософія науки: виникнення, предмет та його еволюція. Проблематика сучасної філософії науки.

 

ТЕМА 2. Філософія біології як розділ сучасної філософії науки   (12 год)  

Поняття філософії біології в західній та вітчизняній філософії: представники та школи. Філософія біології та біофілософія. Проблема походження та сутності живого як центральна світоглядна проблема біології. Філософсько-методологічні засади пізнання розвитку біологічного світу.. Дарвінівська теорія еволюції та її засади. Синтетична теорія еволюція. Синергетична картина еволюції в науці ХХ1 ст.

Сфера та предмет етики науки. Основна проблематика сучасної етики науки. Роль сучасної біології в виникненні етики науки. Персональна етика дослідника та соціально-світоглядний аспект етичних проблем науки. Етика біологічного дослідження та основні проблеми. Біоетика та екологічна етика.

 

ТЕМА 3. Структура наукового пізнання  ( 4  год.)

Емпіричне та теоретичне в науковому пізнанні. Структура та методи емпіричного дослідження. Структура та методи теоретичного дослідження. Засади наукового знання: ідеали та норми, наукова картина світу та філософські засади. Типи наукової раціональності та їх зміна в процесі наукових революцій. Класична, некласична та постнекласична біологія. Постнекласичний тип наукової раціональності та його епістемологічні ознаки.

 

 

ТЕМА4.  Методологічні виміри наукових проблем( 4 год.)

Емпіризм в ХХ ст.: Віденський гурток. Логічний атомізм Л. Вітгенштайна.

Вихід за межі емпіризму: критичний раціоналізм К.Поппера. Історична школа в методології науки: дослідницькі програми І.Лакатоса та парадигми Т.Куна.

Релятивізм в  методології - П Фейєрабенд.  

Методологічні концепції біологічного пізнання. Методологія цілісного підходу.Системний підхід та його можливості. Методологія редукціонізму як альтернатива цілісному підходу.Структурно-функціональний підхід.Методологічна концепція еволюціонізму.Синергетична парадигма в сучасній біології.

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1 Образ науки в сучасній філософії

 

1

 

Тема 1  Наука як предмет філософського осмислення 

4

4

6

2

 

2

Тема 2.  Філософія біологіїяк розділ сучасної філософії науки

6

2

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Тема 3.  Структура наукового пізнання

2

2

4

 

6

Тема 4.  Методологічні виміри наукових проблем

2

2

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

14

14

10

 

Загальний обсяг год.[9]в тому числі:

Лекцій – 14 год.

Семінари – 14  год.

Самостійна робота - 10 год.

 


 

ТЕМА 1.  НАУКА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

(8 год.)[10]

 

Лекція 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки (2 год)

Багатовимірність феномену науки та багатоаспектність його вивчення. Основні аспекти вивчення філософією науки. Наука як система знань та соціокультурний феномен. Основні функції науки в суспільстві та процесі пізнання. Пізнавальні можливості науки. Виникнення науки, диференціація та інтеграція наукових знань. Постнекласична наука. Міждисциплінарність та трансдисциплінарність. Світоглядний та методологічний виміри науки.

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

2.   Філософія :підручник / кол. Авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 

 

 

Лекція 2 Філософія науки       (2  год)

Філософське осмислення науки та філософія науки. Філософія науки як традиція. Коло питань філософії науки у 2-й пол..Х1Х ст..Інституалізація науки у 2-й пол.Х1Х ст.. Зв‘язок філософії науки з особливостями європейської культури: філософія науки та філософія життя. Глобалізація росту науки у 2-пол. та кінці ХХ ст.: наука як світове явище. Філософія науки та філософія біології в західній та вітчизняній філософії початку ХХ1 ст.     

 

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2 Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів//Наукові записки. Том Х11.Філософський факультет. КНУ імені Тараса Шевченка, КПВД "Педагогіка". - К.:2004. - С.155 - 162.

3.      Філософія :підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 

 

ТЕМА 2.  ФІЛОСОФІЯ БІОЛОГІЇ

 

Лекція 3. Філософія біології: предмет та проблематика– 2 год

Предмет, проблематика, мета та структура філософії біології. Дослідження в галузі філософії біології в західній та вітчизняній традиції: представники та школи. Інтерес до філософії біології у 70-80-ті роки ХХ ст.. та його зв‘язок з бурхливим розвитком молекулярної біології та генної інженерії. Постнекласичний етап розвитку біології ХХI ст. та його осмислення філософією біології. Сучасні біотехнологічні практики (генна інженерія, клонування, трансплантація та ін.) в предметі філософії біології.

Філософія біології та біофілософія. Предмет, проблематика та структура біофілософії. 

 

 

 Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2 Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів //Наукові записки. Т.ХІІ. Філософський факультет. КНУ імені Тараса Шевченка. - К.:2004. - С. І55 - І62.

3. Сидоренко Л.І., Перова О.Є. Сучасна наука: взаємозв'язок ціннісного та когнітивного//КНУ ім. Тараса Шевченка. - 2006. - Вип.81-83.

4.      Sattler R. Biophilosophy: AnaliticandHolisticPerspectives. B., N.Y., Tokyo, 1986.

 5. Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

 

 

Лекція 4.  Світоглядні проблеми біології

Проблема походження та сутності живого як центральна світоглядна проблема біології. Проблема розвитку живого та її концептуальне представлення: теорія еволюції Ч. Дарвіна, синтетична теорія еволюція, синергетична картина еволюції в науці ХХ1 ст. Проблема людської тілесності як біологічна та філософська. Світоглядні аспекти сучасних біотехнологічних практик: конструювання штучного світу людського життя. Вплив сучасної біології на формування синергетичної картини світу (самоорганізація біологічних систем, потреба новітніх методологій дослідження, новий етос науки).

 

 

Рекомендована література:

 

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

     2. Рубанець О.М. Проблема клонування людини: про взаємодію когнітивного та трансцендентного//Практична філософія. -2003. - №4. - С.126-135.

3.Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

4..Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

5..Sitko S.P. PhysicsofAlive - theNewTrendofFundamentalNaturalSienses// PhysicsofAlive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

 

 

Лекція 5.   Етика науки та етика сучасного біологічного дослідження   

Сфера та предмет етики науки. Потреба етичного самовизначення науки в 70-х - 80-х роках ХХ ст.  Основна проблематика сучасної етики науки. Роль біології в виникненні етики науки.  «Виклик» біології щодо філософії. Потреба нового етосу науки. Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності в сучасній етиці науки. Етика біологічного дослідження та основні проблеми. Розширення сфери етичного у зв‘язку з новим ставленням людини до природи в ХХ1 ст. Біоетика та екологічна етика.

   

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 2.     Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.

3.     Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – С.204-222.

4.   Єрмоленко А. Практична філософія природи К.М. Маєр-Абіха // Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно світу. – К.: Лібра, 2004. – С. 170-181.

5.    Єрмоленко А. М.Екологічна етика: проблема обґрунтування / А. М. Єрмоленко // Практична філософія. 2003. – № 3. – С.133-148.

6.     Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001. – 400 с

7..  Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії

8..   Кулініченко В.Л.. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. - 2001. - №3.17.       Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

9.   Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології// Практична філософія. - 2007. - №3. - С.22-28.

10..  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

 

ТЕМА 3.  СТРУКТУРА  ТА ДИНАІКА НАУКОВОГО ЗНАННЯНАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Лекція 6.  Структура наукового пізнання (2 год.)

Емпіричне та теоретичне в науковому пізнанні. Науковий факт як вихідна форма емпіричного знання.  Структура та методи емпіричного дослідження. Основні форми теоретичного знання: проблема, гіпотеза, теорія, концепція. Структура та методи теоретичного дослідження. 

Тема 4.Динаміка наукового знання

Лекція 7. Глобальні наукові революції та зміна типів наукової раціональності

Засади наукового знання. Ідеали та норми. Наукова картина світу. Філософські засади.

Поняття наукової революції. Глобільні наукові революції. Поняття типів накової раціональності. Постання та зміна типів наукової раціональності в процесі глобальних наукових революцій. Т.Кун : поняття парадигми та структура наукових революцій. Концепція типів наукової раціональності: коасичний, некласичний та постнекласичний типи раціональності.   

 

4. Плани семінарських занять, рекомендована література, питання для перевірки та завданнядля самостійної роботи

 

Семінар 1 Наука як предмет філософського осмислення - 

                                                                                          

1. Складність сучасного світу та виклики науці

2. Сучасна філософська картина науки: комплексне бачення

3. Наука як система знань, соціальний інститут, культурний та цивілізаційний феномен.

                

                             Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.1.1, 1.1.1, 1.1.2.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

2.     Філософія : підручник / кол. Авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 

 3.Доповідь Римського клубу до 50-річчя клубу. Come on! (2018) – Електронний ресвурс

                     Завдання для самостійної роботи

                                                                          

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1. Наука як предмет філософського осмислення

2. Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

3.Наука як система об‘єктивних знань про світ.

4. Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

 

                                   Контрольні запитання та завдання

1. Визначте специфіку і основні аспекти філософського вивчення науки.

2.  Які функції науки можна назвати?

3.  В чому полягає пізнавальна функція науки?

5. В чому полягає культурна та цивілізаційна роль науки?

 

Семінар 2-3

         Філософія екології як галузь сучасної філософії науки

 

1.     Філософія науки: класична та сучасна

1.1.Виникнення класичної філософії науки: аргументи позитивізму

1.2.Наука 20 ст. як проблемна сфера для філософії науки

1.3.Концептуальні варіанти поглядів на предмет та методологічний статус  сучасної філософії науки

1.4.Постнекласична картина науки: наука як багатовимірний феномен, складна самоорганізована людиновимірна система

2.     Філософія біології: предмет та проблематика

2.1.Філософія біології як розділ філософії науки

2.2.Людиновимірність філософії біології

 

3.     Філософія екології

3.1.         Класична філософія екології

3.2.         Філософія екології як практична філософія

3.3.         Світоглядні концепції в екології

3.4.         Концепції, що постали під впливом екології: концепція сталого розвитку.

3.5.         Філософські контексти ювілейної доповіді Римського клубу (2018)

 

Рекомендована література

    До питання 1:

Добронравова, Сидоренко – 1.1.3

     До питання 2:

Добронравова , Сидоренко – 3.1, 3.2

      До питання 3:

Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси: 6.3 – Філософія екологічної кризи, 7.1 – Екологічні проблеми як глобальні, 7.2 – Римський клуб, 8 – екологія та етнос, екологічна культура.

Ювілейна доповідь Римського клубу «Come on!» (2018). Електронний ресурс.

 

     Контрольні запитання та завдання

1.     Що вивчає філософія науки?

2.     Які проблеми визначили становлення філософії науки?

3.     Як визначають предмет філософії науки в ХХI ст..?

 

 

 

Семінар 4

Світоглядні проблеми в сучасному науковому дослідженні живого

1.     Походження та сутність живого як науково-теоретичне та світоглядне питання

2.     Проблема розвитку живого та концептуальні підходи її вирішення

3.     Світоглядні аспекти в осмисленні можливостей та результатів біотехнологічних практик

4.     Філософський погляд на проблему людської тілесності. 

 

Рекомендована література:

      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.:   ВПЦ «Київський університет», 2008. – 3.3. Проблема походження та сутності живого; 3.4. Проблема розвитку органічного світу

       На сайті кафедри: Сидоренко Л.І. Філософське осмислення людини (див. про проблему тілесності)

Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

Рубанець О.М. Проблема клонування людини: про взаємодію когнітивного та трансцендентного//Практична філософія. -2003. - №4. - С.126-135.

Семінар 5.  Етика науки

1.     Виникнення етики науки. Етика та етос.

2.     Етичні принципи класичної етики науки: Роберт Мертон

3.     Етос постнекласичної науки

4.     Свобода, вибір та відповідальність ученого

5.     Етичні проблеми сучасної науки

6.     Екологічна етика

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Режим доступу: мс

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

2.     Єрмоленко А. Практична філософія природи К.М. Маєр-Абіха // Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно світу. – К.: Лібра, 2004. – С. 170-181.

3.     Єрмоленко А. М. Екологічна етика: проблема обґрунтування / А. М. Єрмоленко // Практична філософія. 2003. – № 3. – С.133-148.

4.     Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001.

5.     Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.

6.     Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології// Практична філософія. - 2007. - №3. - С.22-28.

 

Семінар 6. Структура та динаміка наукового знання

                                 

 

1.     Емпіричне та теоретичне в науковому дослідженні

2.     Форми наукового знання: від проблеми до теорії

3.     Засади наукового дослідження: ідеали та норми, наукова картина світу та філософські засади

4.     Глобальні наукові революції та зміна типів наукової раціональності.

5.     Постнекласичний тип наукової раціональності та нелінійне мислення

 

 

Завдання для самостійної роботи                  

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.      Структура та особливості біологічного пізнання

2.      Емпіричний рівень біологічного дослідження: методи і форми знання.

3.      Теоретичний рівень біологічного дослідження: відтворення сутності живого.

4.      Типи наукової раціональності та їх зміна в історії біології. Класична, некласична та постнекласична біологія.

 

Контрольні запитання та завдання

1.Яке знання про обєкт можна отримати на емпіричному рівні?

2.Назвіть методи емпіричного та теоретичного дослідження.

3. Назвіть та охарактеризуйте основні форми наукового знання.

3.Поясніть роль та означте структуру засад наукового знання

4.Які характерні риси класичної, некласичної та постнекласичної науки можете назвати?

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.     Методологія та організація наукових досліджень. – Навчальний посібник для студ.-магістрів / За ред. І.С. Добронравової (ч.1), О.В. Руденко (ч.2). К.: ВПЦ «Київський університет». – 2018

Дивись:

1.2 Засади н. дослідження;

1.3 – Глобальні н. рев. та зміна типів н. рац.;

1.4 – Постнекл тип н. рац.;

4.2 – Структура емп та теор

5.3. – Синергетика як загальнонаукова дослідницька програма вивчення процесів самоорганізації

5.5 – Переоцінка ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві

 

 Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

3.     Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

4.     Філософія. Підручник. Під редакцією Л.В.Губерського. Тема 8. Філософія пізнання. – Харків, «Фоліо», 2013.

 

Семінар 7. Методологічні концепції в сучасній науці

1.     Концепції емпіризму: Віденський гурток, Л.Вітгенштайн.

2.     Критичний раціоналізм К.Поппера.

3.     Історія науки: дослідницькі програми І.Лакатоса та парадигми Т.Куна.

4.     Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда.

5.     Методологічні концепції пізнання біосистем та екосистем

       5.1. Методології цілісного підходу та редукціонізму.

       5.2.Системний підхід та еволюціонізм.

       5.3.Синергетична методологія в сучасних дослідженнях

 

 

Завдання для самостійної роботи                                              

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.     Т.Кун  про парадигмальний розвиток науки.

2.     Методологічна концепція П.Фейєрабенда.

3.     Цілісний підхід в пізнанні екологічних систем

4.     Потреба системного погляду в пізнанні екологічних систем.

5.     Методологія редукціонізму: можливості та обмеженість.

6.     Доповняльність структурно-функціонально та еволюційного підходів в пізнанні живого

7.     Синергетичний підхід в пізнанні складних систем (екосистеми, біосистеми)

 

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Розділ 3.5. Методологічні концепції біології.

2.     Вiтгенштейн Л. Trаctatus logico-filosoficus. Фiлософськi дослiдження.

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

Режим доступу:

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

 

8.Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

 

3.     Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

5.Варіант модульної контрольної роботи

Контрольна робота з дисципліни «Філософські проблеми

сучасного природознавства»

 

Завдання:

знайдіть правильну відповідь та позначте її (підкреслити або виокремити жирним шрифтом правильну відповідь).

 

1.Філософія представляє науку

n  --як систему знань

n  --як вид практики

n  --як систему знань, соціальний інститут та соціокультурний феномен

2.Культурні можливості науки виявляються

n  --через світоглядні можливості її теоретичних узагальнень

n  --в процесі накопичення емпіричних фактів

n  --в технологізації людського життя

3. Наука як соціальний інститут виявляє себе

n  --як метод пізнання світу

n  --форма суспільної свідомості

n  --організаційні структури науки, взаємини учених

4. Особливостями в розвитку науки ХХ1 ст. є:

n  --її дисциплінарна організація

n  --поява прикладних галузей науки

n  --міждисциплінарні галузі науки

 

 

 

5. Трансдисциплінарні процеси в науці виявляються

n  --в використанні нових дослідницьких технологій

n  --поєднанні наукових знань в єдину філософію науки

n  --в залученні позанаукових практик для підтримання наукових проектів

 

6.     Філософія біології як галузь філософії науки сформувалась

n  В античності

n  В 2-й пол ХХ ст

n  На поч. ХХ1 ст

7.     Предмет ФБ

n  -- структура та розвиток біологічних систем

n  -- цивілізаційні зміни під впливом біології

n  --світоглядні, гносеологічні, методологічні та етичні проблеми дослідження живого

8.     Мета ФБ

n  --інтегрувати наукове та філософське знання

n  показати самодостатність біології в осмисленні сутності живого

n  --- сформувати цілісний філософський образ біології як науки

 

 

9.     Проблематика аксіологічного характеру

в предметі ФБ наявна, оскільки

n  --Біологічні системи є частиною природи

n  --Біологія є наукою про цінності

n  --Людина є об’єктом біологічного пізнання

10.                Нова проблематика в ФБ в ХХ1 ст. стосується

n  Побудови єдиної узагальнюючої біологічної теорії

n  Сучасних БТХ-практик

n  Можливостей методів емпіричного дослідження

11.                Біофілософія – це

n  Нова назва ФБ

n  Сучасний варіант філософії життя

n  Комплексна теоретична картина живого

12.Взаємини БФ та філософії життя є такими

n  --БФ – це філософія життя ХХ ст

n  --БФ та філософія життя – це напрями сучасної філософії

n  --БФ – узагальнена картина біологічної реальності, філософія життя –  ірраціоналістичне трактування життя

 

 

 

 

13.В біології ХХ ст. утвердилися такі підходи до визначення сутності живого

n  --телеологічний

n  -натурфілософський

n  --позитивістський

n  --інформаційний

 

14.Теоретична новизна еволюційної теорії Дарвіна

повязана

n  --з принципом безпосереднього пристосування до довкілля

n  --з уявленням про спадковий характер набутих змін

n  --з принципами боротьби за існування та природного добору

15.Синергетичне розуміння еволюції

ґрунтується на поняттях

n  --цілісність, частина деструкція

n  --системність функціонування, розвиток

n  --системність, динамізм. самоорганізаація

 

 

 

 

16.Штучні біологічні об’єкти є результатом

n  філософського осмисле6ння живого

n  використання методів технічних наук

n  біотехнологічного конструювання

 

17.Філософські аспекти новітніх БТХ-практик

по’вязані

n  з новими пластами людської культури

n  з розширенням виробничих можливостей біології

n  з проблемою життя та смерті

18.Створення біотехнологічних шляхом живих систем змінює уявлення про

n  роль практики в житті людини

n  природне та штучне

n  взаємини суспільства та природи

 

19.Вплив новітніх біотехнологій

n   робить людину більш свободною

n   робить людину обєктом маніпулювання

n   не впливає на свободу людини

20.Поняття «тілесність» характеризує

n   біологічне в людині

n   взаємозвязок біологічного та психоментального

n   соціокультурні характеристики людини

 

6.    Підсумковий контроль тестові завдання (гугл форми)

https://docs.google.com/forms/d/1lLMKkw2pz9Bmyd9ffb9QgF6bX1RfvZ5U76fp_qhBMmw/edit