КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

________________________________________________________

(назва факультету, інституту)

Кафедра (циклова комісія) ____________________________________________

       (для коледжів)

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

     Заступник декана/директора

  з навчальної роботи

     ______________________

   «____»____________20__ року

 

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ[1]

 

Філософські проблеми сучасного природознавства

______________________________________________________________

(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів

 

напрям підготовки  ____біологія_____________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність  _ біологія____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація   ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2016


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Філософські проблеми сучасного природознавства»

      (назва дисципліни)

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «_магістр» галузі знань _  біологія

   (зазначити відповідний рівень)    (зазначити)

з напряму підготовки _біологія,спеціальності- біологія

  (шифр і назва напряму підготовки)  (шифр і назва спеціальності)

Дана дисципліна ___норамтивна

      (нормативна, за вибором)

 за спеціальністю (спеціалізацією) ___біологія_________________________________.

       (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію)

Викладається у _2_ семестрі _1   курсу _магістратур и в обсязі – 60 год.[6]

       (зазначається загальний обсяг)

(1,5 кредитів ECTS[7]) зокрема: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.,  консультації – 2 год. У курсі передбачено 1 змістовий модуль та 1 модульнаконтрольна робота. Завершується дисципліна – заліком.

Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам знання  філософського, світоглядного, методологічного та етичного характеру стосовно сучасної науки, її розвитку, соціокультурного та цивілізаційного впливу та надати вміння аналізувати філософські виміри фундаментальних проблем науки та дослідницьких практик.

 

Основні завдання вивчення дисципліни

-        ознайомити студентів з основними структурними підрозділами філософії науки

-  сформувати цілісне уявлення про науку в її пізнавальних, методологічних, соціокультурних та цивілізаційних  площинах,

-   представити структуру сучасної філософії біології та її проблемний спектр,

-   надати знання з етики сучасної науки та етики біологічних досліджень     

- сформувати уявлення про розвиток науки в межах типів наукової раціональності

- представити структуру науки та методологічні виміри наукових проблем

        В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

        знати:

- Основні аспекти філософського осмислення науки

- Предмет та проблематику сучасної філософії науки

- Предмет та проблематику сучасної філософії біології

- Основні поняття етики науки та етичні проблеми сучасної біології

- Структуру науки як пізнавальної діяльності

- Основні методологічні концепції науки та біологічних досліджень

 

вміти: -

-   виявляти філософську складову фундаментальних проблем сучасної науки

-    аргументовано представити основні функції науки в суспільстві

-    проаналізувати типи наукової раціональності та представити особливості постнекласичної науки

-  розкрити філософські складові теоретичних проблем біології та її дослідницьких практик

-     проаналізувати   структуру та методологічні засоби сучасних біологічних досліджень 

-- вміти представити основну проблематику етики сучасної науки, зокрема біології

- розкрити культурно-цивілізаційний контекст сучасної науки, зокрема біології

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

курс "Філософські проблеми сучасного природознавства"  є курсом для підготовки магістрів ННЦ «Інститут біології».

 Міждисциплінарні зв’язки. «Філософські проблеми сучасного природознавства» пов’язані з курсом «Філософія», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

 

 

 

 

 


Контроль знаньі розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, Обов’язковим для заліку є : студент має набрати протягом семестру не менш 20 балів.

      (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)

Оцінювання за формами контролю[8]: (як приклад)

 

ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. –25 балів

Min. –10 балів

Max. – 35 балів

Усна відповідь

    1 бал

    6 балів

  1 бал

    15 балів

Доповнення

    1 бал

    4 бали

   1 бал

       5 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

   8  балів

   15 балів

 

 

Модульна контрольна робота 2

 

 

  8 балів

15 балів

„3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

(За цією робочою програмою буде проводитися один змістовий модуль. Теми модулю позначені нижче. Зміни нарахування балів лектор персонально повідомляє студентам.)

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20  балів для одержання заліку обов’язкове написання змістового модулю та рефератів з пропущених тем..

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

20

20

60

Максимум

40

40

20

100

 

 (За цією робочою програмою буде проводитися один змістовий модуль. Теми модулю позначені нижче. Зміни нарахування балів лектор персонально повідомляє студентам).

При цьому, кількість балів:

·     1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

·     35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

·     60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

·     65-74  відповідає оцінці «задовільно»;

·     75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

·     85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);     

·     90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

  Шкала відповідності (за умови іспиту)Шкала відповідності (за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34

 

 


ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.  Образ науки в сучасній філософії   

 

Тема 1.    Наука як предмет філософськогоосмислення     (8 год )

Багатовимірність феномену науки та багатоаспектність його вивчення. Основні аспекти вивчення філософією науки. Наука як система знань та соціокультурний феномен. Основні функції науки в суспільстві та процесі пізнання. Пізнавальні можливості науки. Виникнення науки, диференціація та інтеграція наукових знань. Міждисциплінарність та трансдисциплінарність.

Філософія науки: виникнення, предмет та його еволюція. Проблематика сучасної філософії науки.

 

ТЕМА 2. Філософія біології як розділ сучасної філософії науки   (12 год)  

Поняття філософії біології в західній та вітчизняній філософії: представники та школи. Філософія біології та біофілософія. Проблема походження та сутності живого як центральна світоглядна проблема біології. Філософсько-методологічні засади пізнання розвитку біологічного світу.. Дарвінівська теорія еволюції та її засади. Синтетична теорія еволюція. Синергетична картина еволюції в науці ХХ1 ст.

Сфера та предмет етики науки. Основна проблематика сучасної етики науки. Роль сучасної біології в виникненні етики науки. Персональна етика дослідника та соціально-світоглядний аспект етичних проблем науки. Етика біологічного дослідження та основні проблеми. Біоетика та екологічна етика.

 

ТЕМА 3. Структура наукового пізнання  ( 4  год.)

Емпіричне та теоретичне в науковому пізнанні. Структура та методи емпіричного дослідження. Структура та методи теоретичного дослідження. Засади наукового знання: ідеали та норми, наукова картина світу та філософські засади. Типи наукової раціональності та їх зміна в процесі наукових революцій. Класична, некласична та постнекласична біологія. Постнекласичний тип наукової раціональності та його епістемологічні ознаки.

 

 

ТЕМА4.  Методологічні виміри наукових проблем( 4 год.)

Емпіризм в ХХ ст.: Віденський гурток. Логічний атомізм Л. Вітгенштайна.

Вихід за межі емпіризму: критичний раціоналізм К.Поппера. Історична школа в методології науки: дослідницькі програми І.Лакатоса та парадигми Т.Куна.

Релятивізм в  методології - П Фейєрабенд.  

Методологічні концепції біологічного пізнання. Методологія цілісного підходу.Системний підхід та його можливості. Методологія редукціонізму як альтернатива цілісному підходу.Структурно-функціональний підхід.Методологічна концепція еволюціонізму.Синергетична парадигма в сучасній біології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№ п/п

Назва  лекції

Кількість годин

 

лекції

семінари

С/Р

 

Змістовий модуль 1 Образ науки в сучасній філософії

 

1

 

Тема 1  Наука як предмет філософського осмислення 

4

4

6

2

 

2

Тема 2.  Філософія біологіїяк розділ сучасної філософії науки

6

2

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Модульна контрольна робота 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Тема 3.  Структура наукового пізнання

2

2

4

 

6

Тема 4.  Методологічні виміри наукових проблем

2

2

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

14

14

10

 

Загальний обсяг год.[9], в тому числі:

Лекцій14 год.

Семінари14  год.

Самостійна робота - 10 год.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ОБРАЗ НАУКИ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ

 

Тема 1.  НАУКА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

(8 год.)[10]

 

Лекція 1. Специфіка та основні аспекти філософського вивчення науки (2 год)

Багатовимірність феномену науки та багатоаспектність його вивчення. Основні аспекти вивчення філософією науки. Наука як система знань та соціокультурний феномен. Основні функції науки в суспільстві та процесі пізнання. Пізнавальні можливості науки. Виникнення науки, диференціація та інтеграція наукових знань. Постнекласична наука. Міждисциплінарність та трансдисциплінарність. Світоглядний та методологічний виміри науки.

 

Семінар 1 Наука як предмет філософського осмислення - 2 год

1. Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

2. Наукове пізнання світу. Наука як система об‘єктивних знань про світ.

3. Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1. Наука як предмет філософського осмислення

2. Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

3.Наука як система об‘єктивних знань про світ.

4. Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте специфіку і основні аспекти філософського вивчення науки.

2.  Які функції науки можна назвати?

3.  В чому полягає пізнавальна функція науки?

5. В чому полягає культурна та цивілізаційна роль науки?

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

2.     Биология и культура. – М.: Канон +, 2004.

3.     Вернадский В.И.  Научнаямыслькакпланетноеявление . - [Электронный ресурс].

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

4.     Лисеев И.К. Наука о жизни и еевоздействие на культуру // Человек. - 2002.- №3. - С.92-94.

5.     Сидоренко Л.И.Физика живого как наука о живом//Философские проблеми биологии и медицини: Випуск «:Междисциплинарние аспекти біомедицини: Сборник. – М.:Изд-во «Принтберри», 2008. – С.153-160

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Sidorenko-fizika-jivogo.htm

 6.     Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.

       http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/step-gl-3-06.htm

 7.     Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. - М.: 2007.

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/naydish-title.html

8.      Філософія :підручник / кол. Авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 9.      Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - № 8. Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

 

 

 

Лекція 2 Філософія науки       (2  год)

Філософське осмислення науки та філософія науки. Філософія науки як традиція. Коло питань філософії науки у 2-й пол..Х1Х ст..Інституалізація науки у 2-й пол.Х1Х ст.. Зв‘язок філософії науки з особливостями європейської культури: філософія науки та філософія життя. Глобалізація росту науки у 2-пол. та кінці ХХ ст.: наука як світове явище. Філософія науки та філософія біології в західній та вітчизняній філософії початку ХХ1 ст.     

 

  Семінар 2. Виникнення та предмет філософії науки - 2 год.

1. Предметна визначеність сучасної філософії  науки.

2. Погляди на питання про виникнення філософії науки.

3. Еволюція предмету філософії науки.

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.     Виникнення та предмет філософії науки

2.     Предметна визначеність сучасної філософії  науки.

3.     Погляди на питання про виникнення філософії науки.

4.     Еволюція предмету філософії науки.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.      Що вивчає філософія науки?

2.      Які проблеми визначили становлення філософії науки?

3.      Як визначають предмет філософії науки в ХХI ст..?

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.      Вернадский В.И.  Научнаямыслькакпланетноеявление . - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

3.      Добронравова И. С. Философия науки как практическая философия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54.

4.      Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів//Наукові записки. Том Х11.Філософський факультет. КНУ імені Тараса Шевченка, КПВД "Педагогіка". - К.:2004. - С.155 - 162.

5.      Степин В.С. Философия науки. Общиепроблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006.

6.      Філософія :підручник / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.

 

 

ТЕМА 2.  ФІЛОСОФІЯ БІОЛОГІЇ

 

Лекція 3. Філософія біології: предмет та проблематика– 2 год

Предмет, проблематика, мета та структура філософії біології. Дослідження в галузі філософії біології в західній та вітчизняній традиції: представники та школи. Інтерес до філософії біології у 70-80-ті роки ХХ ст.. та його зв‘язок з бурхливим розвитком молекулярної біології та генної інженерії. Постнекласичний етап розвитку біології ХХI ст. та його осмислення філософією біології. Сучасні біотехнологічні практики (генна інженерія, клонування, трансплантація та ін.) в предметі філософії біології.

Філософія біології та біофілософія. Предмет, проблематика та структура біофілософії. 

 

 

        Семінар 3.  Філософія біології  - 2 год

1. Предмет, мета та структура філософії біології.

2. Постнекласичний етап біології та проблеми філософії біології  в ХХI ст.

3. Сучасні біотехнологічні практики в предметі філософії біології.

4.Біофілософія: проблемне поле, дослідницькі завдання та структура.

 

 

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

 1. Філософія біології: предмет та проблематика 

 2. Особливості постнекласичної біології

 3. Філософські проблеми використання сучасних біотехнологічних практик

 4. Феномен біофілософії

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Порівняйте поняття філософія науки та філософія біології.

2.     Визначте основні проблеми філософії біології.

3.     З чим пов’язані ціннісні аспекти філософії біології?

4.     Визначте предмет біофілософії

5.     Чи є біофілософія  «філософією життя» ХХI ст..?

 

 

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.      Найдыш В.М. Концепциисовременногоестествознания. - М.: 2007.

 3.     БерналДж. Молекулярная структура, биохимическаяфункция и эволюция // Теоретическая и математическаябиология. М.: Мир, 1968. - С.110 - 153.

4.     Природа биологическогопознания. М.. 1991.

5.     Рьюз М. Философиябиологии. М.: Прогресс, 1977. - 319 с.

6.     Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів //Наукові записки. Т.ХІІ. Філософський факультет. КНУ імені Тараса Шевченка. - К.:2004. - С. І55 - І62.

7.     Сидоренко Л.І., Перова О.Є. Сучасна наука: взаємозв'язок ціннісного та когнітивного//КНУ ім. Тараса Шевченка. - 2006. - Вип.81-83.

8.     Уоддингтон К. Основныебиологическиеконцепции// На пути к теоретическойбиологии. - М.: Мир, 1970. - С.11-38.

9.     Юдин Б.Г. Единство и многообразиебиологическогопознания//Вопр.филос. - 1983 - № 6. - С.69-79.

10.      Sattler R. Biophilosophy: AnaliticandHolisticPerspectives. B., N.Y., Tokyo, 1986.

 

11.   Борзенков В.Г. От "философиижизни" к "биофилософии"//Человек. - І998. - №5.- C.15-22.

12.    Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

13.   Швейцер А. Благоговение перед жизнью / [Сб работ] : Пер. с нем. Сост. и послесл., с.522-545, А.А.Гусейнова; Общ. ред. А.А.Гусейнова, М.Г.Селезнева. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

14.    Шелер М. Положениечеловека в Космосе//Проблема человека в западнойфилософии. - М.: Прогресс, 1988. - С.31-95.

 

 

Лекція 4.  Світоглядні проблеми біології

Проблема походження та сутності живого як центральна світоглядна проблема біології. Проблема розвитку живого та її концептуальне представлення: теорія еволюції Ч. Дарвіна, синтетична теорія еволюція, синергетична картина еволюції в науці ХХ1 ст. Проблема людської тілесності як біологічна та філософська. Світоглядні аспекти сучасних біотехнологічних практик: конструювання штучного світу людського життя. Вплив сучасної біології на формування синергетичної картини світу (самоорганізація біологічних систем, потреба новітніх методологій дослідження, новий етос науки).

 

 Семінар 4. Філософська складова наукових проблем в сучасній біології

- 2 год.

1. Традиційні філософські проблеми біології: питання про сутність та розвиток живого та основні варіанти відповідей

2. Синергетична картина еволюції живого: основні поняття та принципи.

3. Проблема людської тілесності: біологічні та філософські аспекти

4. Конструювання штучного світу життя людини: світоглядні оцінки біотехнологічних практик (генна інженерія, трансплантологія, клонування)

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.     Теорії походження та сутності живого в біології ХХI ст. : світоглядні аспекти.

2.     Світоглядні оцінки сучасних  біотехнологічних практик

3.     Світоглядна роль ідеї розвитку в історії біології.

4.     Концептуалізація поглядів на розвиток живого: теорія Ч.Дарвіна, синтетична теорія еволюції, синергетична картина еволюції живого.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Чому проблема сутності живого є не лише теоретико-біологічною, а й філософською?

2.     Як пов’язані біологічні та філософські аспекти проблеми людської тілесності?

3.     У чому полягають основні принципи синергетичного підходу до осмислення живого?

4.     Розкрийте світоглядні, методологічні та теоретичні засади теорії еволюції Дарвіна та СТЕ.

5.     На яких принципах базується синергетична картина еволюції?

 

Рекомендована література:

 

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.     БерналДж. Возникновение жизни. М.:Мир, 1969.- С.76-98.

3.     БерналДж. Молекулярная структура, биохимическаяфункция и эволюция // Теоретическая и математическаябиология. - М.: Мир, 1968.- С.110 - 153.

4.     Вельков В.В. На пути к генетическимодифицированному миру // Человек. - 2002. - №2. - С.22-37.

5.     Исаева В.В. Фракталы и хаос в морфологииорганизма / В.В. Исаева, А.В. Чернышев, Д.Ю. Шкуратов // Вестник ДВО РАН, 2001 - № 2. - С. 71-79.

6.     Исаева В. В.Синергетика для биологов. Вводный курс

 http://bookscity.info/katalog4/file929.html

 7.     Историябиологии. С древнейшихвремен до начала ХХ века -  [Електронний ресурс]. – 

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/3198-istoriya-biologii-s-drevnejshix-vremen-do-nachala.html

6. Найдыш В.М. Концепциисовременногоестествознания. - М.: 1999. - 476 с.

     7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок изхаоса. М.: Прогресс, 1986. - 431 с.

      8. Рубанець О.М. Проблема клонування людини: про взаємодію когнітивного та трансцендентного//Практична філософія. -2003. - №4. - С.126-135.

       9. Сидоренко Л.И. Физика живого как наука о живом//Физика живого. - К.:2001. -Вип.2. - С.131 - 139.

   10. Сидоренко Л.І. Проблема сутності живого в історичній ретроспективі та науці ХХІ ст.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-problema.html

11.Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

 12.Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопическийподход к сложным системам. М: 1991.

13.Шредингер Э. Что такое жизнь? С точки зрения физика.

 http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Shred/index.html

14.Sitko S.P. PhysicsofAlive - theNewTrendofFundamentalNaturalSienses// PhysicsofAlive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

Рекомендована література:

15.Буданов В.Г. Методологиясинергетики в постнеклассическойнауке и в образовании. - М.:Издательство ЛКИ, 2007. - 232 с.

16.Воронцов Н.Н. Развитиеэволюционныхидей в биологии. - М.: 2004.

17.Дарвин Ч. Происхождениевидовпутеместественногоотбора. - СПб.:1991.

18.Кордюм В.А. Эволюция и биосфера. К.:1982.

19.Крисаченко В.С. Философскийанализэволюционизма. К.:1990.

20.Майр Э. Популяции, виды, эволюция. М.:Мир, 1974. - 460 с.

21.Ровинский Р.Е. Синергетика  и процессыразвитиясложных систем // Вопр.филос.- 2006. - №2. - С.167 - 169.

22.Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

23.Хайтун С.Д. Фундаментальнаясущностьэволюции. - Вопр.филос. - 2001. - №2. - С.152 - 167.

24.Шноль С. Жизнь - процесссуществованияобъектовбиологическойэволюции // Природа биологическогопознания.- М.:1991.

 

 

Лекція 5.   Етика науки та етика сучасного біологічного дослідження   

Сфера та предмет етики науки. Потреба етичного самовизначення науки в 70-х - 80-х роках ХХ ст.  Основна проблематика сучасної етики науки. Роль біології в виникненні етики науки.  «Виклик» біології щодо філософії. Потреба нового етосу науки. Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності в сучасній етиці науки. Етика біологічного дослідження та основні проблеми. Розширення сфери етичного у зв‘язку з новим ставленням людини до природи в ХХ1 ст. Біоетика та екологічна етика.

   

Семінар 5. Етика сучасного біологічного дослідження – 2 год

1.Предметна визначеність етики науки.

2. «Виклик» біології щодо філософії. Потреба нового етосу науки

3.Поняття персональної етики, морального вибору, моральної відповідальності в сучасній етиці науки.

4. Біоетика та екологічна етика.

 

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

1.     Потреба нового етосу науки в ХХI ст..

2.     Етичні проблеми в контексті новітніх біотехнологічних практик.

3.     Свобода наукових досліджень та моральна відповідальність ученого

4.     Виникнення біоетики та її принципи.

5.     Екологічний імператив в регулюванні взаємин людини та природи.

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.     Що вивчає етика науки?

2.     Чому виникає потреба нового етосу науки?

3.     Визначте поняття «персональна етика ученого»

4.     Які етичні питання постають у сучасному біологічному дослідженні?

5.     Визначте предмет та проблематику біоетики.

6.     Яку роль відіграють біотичні комітети?

7.     Чому виникла екологічна етика?

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

 2.     Агацци Э. Моральноеизмерение науки и техники. М.:Моск.филос.фонд. - 1998. - 343 с.

3.     Аршинов В.И. Постнеклассические практики в контексте проблемыконвергирующихтехнологий (NBIC – процесс) // Постнеклассические практики: определениепредметных областей. М.: «Макспресс», 2008

4.     Гнатик Е.Н. Роль ценностногоподхода в антропогенетике и генетическойинженерии  / Е.Н. Гнатик // Вопросыфилософии. – 2007. - № 8. – С.70-78.

5.     Кодекс добровольнопринимаемых правил, которыхнадлежитпридерживаться при интродукции (выпуске) организмов в окружающуюсреду // Микробиология. - 1993. - Т.62. - Вып.2 - С.367 - 374.

6.     Сидоренко Л.І. Методологическое измерение это са постнеклассического биологического исследования

 7.     Сидоренко Л.І. Проблеми етики науки в постнекласичному дискурсі //Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2010. - № 19. – С.121-125.

8.     Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – С.204-222.

 9.     Энгельгардт В.А. Век науки и ответственность ученого//Вопр.филос. - 1984. - № 1.- С. 96-103

10.  Юдин Б.Г. Этика науки: 30 лет спустя // Человек. - 2002.- №3. - С.83 - 87.

11.   Этос науки / Отв. ред. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Academia, 2008.

12.   Єрмоленко А. Практична філософія природи К.М. Маєр-Абіха // Маєр-Абіх К.М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільно світу. – К.: Лібра, 2004. – С. 170-181.

13.    Єрмоленко А. М.Екологічна етика: проблема обґрунтування / А. М. Єрмоленко // Практична філософія. 2003. – № 3. – С.133-148.

14.     Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації // Г. Йонас; [Пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К.: Лібра, 2001. – 400 с

 15.  Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії

16.   Кулініченко В.Л.. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. - 2001. - №3.17.       Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

18.   Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології// Практична філософія. - 2007. - №3. - С.22-28.

19.  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

 

ТЕМА 3.  СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Лекція 6.  Структура наукового пізнання (2 год.)

Емпіричне та теоретичне в науковому пізнанні. Науковий факт як вихідна форма емпіричного знання.  Структура та методи емпіричного дослідження. Основні форми теоретичного знання: проблема, гіпотеза, теорія, концепція. Структура та методи теоретичного дослідження. Засади наукового знання: идеали та норми, наукова картина світу та філософські засади. Типи наукової раціональності та їх зміна в процесі глобальних наукових революцій.

    

Семінар 6.Структура та особливості біологічного пізнання – 2 год

1. Емпіричний рівень біологічного дослідження: методи і форми знання.

2. Теоретичний рівень біологічного дослідження: відтворення сутності живого. Методи і форми теоретичного пізнання живого.

3.Поняття засад наукового знання: идеали та норми, наукова картина світу, філософські засади.

4.Типи наукової раціональності та їх зміна в історії біології. Класична, некласична та постнекласична біологія.

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

 

1.      Структура та особливості біологічного пізнання

2.      Емпіричний рівень біологічного дослідження: методи і форми знання.

3.      Теоретичний рівень біологічного дослідження: відтворення сутності живого.

4.      Типи наукової раціональності та їх зміна в історії біології. Класична, некласична та постнекласична біологія.

 

Контрольні запитання та завдання

1.Яке знання про обєкт можна отримати на емпіричному рівні?

2.Назвіть методи емпіричного та теоретичного дослідження.

3. Назвіть та охарактеризуйте основні форми наукового знання.

3.Поясніть роль та означте структуру засад наукового знання

4.Які характерні риси класичної, некласичної та постнекласичної науки можете назвати?

 

Рекомендована література:

1.     Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.     Добронравова И.С. Научнаярациональность в постнеклассическойперспективе / И.С.Добронравова // Totallogy. – 2006. - №15-16. - С.210-222.

3.     Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии. – 2010. - № 1. – С.62-75. Електронний ресурс. Режим доступу

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=52

4.     Найдыш В.М. Концепциисовременногоестествознания. - М.: 2007.

5.     Сидоренко Л.І., Перова О.Є. Сучасна наука: взаємозв'язок ціннісного та когнітивного//КНУ ім. Тараса Шевченка. - 2006. - Вип.81-83.

6.     Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

7.     Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 304 с. – [16] окр. с. іл.    ЛІ: С.204-222.

8.      Степин В.С. Философия науки. Общиепроблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006. – С.103-104.

9.     Уоддингтон К. Основныебиологическиеконцепции// На пути к теоретическойбиологии. - М.: Мир, 1970. - С.11-38.

10. Філософія. Підручник. Під редакцією Л.В.Губерського. Тема 8. Філософія пізнання. – Харків, «Фоліо», 2013.

11.       Юдин Б.Г. Единство и многообразиебиологическогопознания//Вопр.филос. - 1983 - № 6. - С.69-79.

 

ТЕМА 4, МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ

 Лекція 7.   Методологічні виміри наукових проблем - 2 год  

Проблема демаркації наукового - ненаукового знання. Аргументи емпіризму в ХХ ст.: Віденський гурток. Логічний атомізм Л. Вітгенштайна.

Вихід за межі емпіризму: критичний раціоналізм К.Поппера. Історична школа в методології науки: дослідницькі програми І.Лакатоса та парадигми Т.Куна.

Релятивізм в  методології - П Фейєрабенд.  

Проблема специфіки біологічних об’єктів (живих систем), їїметодологічнівиміри. Методологічні концепції біологічного пізнання. Методологія цілісного підходу.Системний підхід та його можливості. Методологія редукціонізму як альтернатива цілісному підходу.Структурно-функціональний підхід.Методологічна концепція еволюціонізму.Синергетична парадигма в сучасній біології.

   

Семінар 7. Методологічні концепції в сучасній науці– 4 год

1.     Концепції емпіризму: Віденський гурток, Л.Вітгенштайн.

2.     Критичний раціоналізм К.Поппера.

3.     Історія науки: дослідницькі програми І.Лакатоса та парадигми Т.Куна.

4.     Методологічна концепція релятивізму П.Фейєрабенда.

5.     Методологічні концепції біологічного пізнання

       а/ Методології цілісного підходу та редукціонізму.

       б/Системний підхід та еволюціонізм.

       в/ Синергетична методологія в дослідженні живого

 

 

Завдання для самостійної роботи        ( ___ год.)

Підготовка реферату або доповіді з наведених тем:

 1. Т.Кун  про парадигмальний розвиток науки.

 2. Реливізм в методологіїї: П.Фейєрабенд.

 3. Цілісний підход в пізнанні живого

 4. Потреба системного погляду на біологічні системи.

 5. Методологія редукціонізму: можливості та обмеженість.

 6. Доповняльність структурно-функціонально та еволюційного підходів в біології

 7. Синергетичнийпідхід до осмислення живого

 

 

Контрольні запитання та завдання

1.Чи є звязок між логічним позитивізмом та традицією емпіризму?

2.Яку роль відіграє принцип верифікації?

3. Визначте принципові відмінності критичного раціоналізму від неопозитивізму.

4.Як представлений розвиток науки з точки зоруконцепції парадигм?

5. На чому грунтується використання системного підходу в біології?

6. Поясніть методологічні наміри редукціонізму в біології

7. На яких засадах грунтується концепція біологічного еволюціонізму?

8.. Означте основні методологічні принциписинергетичногопідходу.

 

Рекомендована література:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.Розділ 3.5. Методологічні концепції біології.

2.   Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - С-Пб., 1996. - Т.3, гл.4. - 736 с. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/reale_sapadnaja3.zip

3.     Вiтгенштейн Л.Trаctatuslogico-filosoficus. Фiлософськiдослiдження.

 4.      Карнап Р. Преодолениеметафизикилогическиманализомязыка // Аналитическаяфилософия: становление и развитие. Антология. Общая редакция и составление А.Ф.Грязнова. М. 1998. С 69-90.

 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/index.html

5.     Кун Т. Структура научныхреволюций. – М.: 1977.  С.  210-211

 

6.     Лакатос И. Фальсификация и методологиянаучно-исследовательскихпрограмм.

7.  Поппер К. Логика и ростнаучногознания. М.: 1983.

С. 46-63, 73-123,316-378, 380-391

8.Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-

 9.Фейерабенд П. Избранныетруды по методологии науки. М., 1986. - С.126-151, 153-164,166-182, 186-198, 216, 219-236

 10.   Берталанфи Л. фон. Общаятеория систем — критическийобзор // Исследования по общейтеории систем: Сборникпереводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1969. С. 23-82.

 http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_1.html

 11.   Исаева В. В.Синергетика для биологов. Вводный курс

 http://bookscity.info/katalog4/file929.html

 12.   Карпинская Р.С. Методологиябиологическогоредукцион­изма //Вопр. философии. - 1974. - № 11. - С.120-130.

13.   Майр Э. Популяция, виды, эволюция. - М..: Мир, 1974. - 460 с.5.

14.   Рьюз М. Философиябиологии. М.: Прогресс, 1977. - 319 с.

15.   Сидоренко Л.І. Біологія ХХI ст.: методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія. – 2009. - № 4. – С.3-9.

16.   Философия и методология науки. ПодредакциейВ.Купцова. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 551 с.

17.   Философия современного естествознания: Учебное пособие для вузов. Под ред.проф. С.А.Лебедева. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 304 с.

Глава 6. Биология: современные концепции

 

z3950.ksu.ru/full_fond/klass/004/title.pdf

 

18.   Уоддингтон К. Основные биологические концепции // На пути к теоретической биологии. Пролегомены. М.: Мир, 1970.

 

http://www.macroevolution.narod.ru/waddington2.htm

 

19.   Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопическийподход к сложным системам. М: 1991.

 

20.   Шредингер Э.  Что такоежизнь с точки зрения физика? - М.:Атомиздат, 1972. - 88 с.  

 

 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

1.Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

2.Пізнавальна функція науки. Наука як система знань.

3. Соціопрактичні функції науки.

4.  Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

5. Філософія біології як розділ сучасної філософії науки.

  6. Світоглядні проблеми сучасної біології.

7. Культурно-гуманістичні виміри сучасної біології.

 8. Біофілософія: структура та проблематика

  9.Предмет та проблематика етики науки.

 10. Етичні проблеми сучасних біотехнологічних практик

 11. Предмет, проблематика та мета екологічної етики.

 12..Структура науки як системи знань про світ.

 13. Емпіричне і теоретичне в науковому пізнання.

 14.  Структура і методи емпіричного дослідження.

 15. Структура і методи теоретичного дослідження.

16. Засади наукового знання та їх роль в пізнанні.

17. Глобальні наукові революції і зміна типів наукової раціональності: від класичної до постнекласичної науки.

 

18.Поняття парадигми, наукового співтовариства, наукової революції в концепції Т.Куна.

19.Методологічна концепція релятивізму. Методологічний релятивізм П.Фейєрабенда.

20. Концепція еволюціонізму в біологічному пізнанні

21. Системна методологія в біологічному пізнанні.

22. Методологічна концепція редукціонізму в біології

23.Методологія синергетичного підходу в пізнанні біологічних систем.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1.      Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

2.      Вернадский В.И.  Научнаямыслькакпланетноеявление . - [Электронный ресурс]. http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html

 3.     Дарвин Ч. Происхождениевидовпутеместественногоотбора. – СПб.: 1991.

4.     Историябиологии. С древнейшихвремен до начала ХХ века -  [Електронний ресурс]. – 

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/3198-istoriya-biologii-s-drevnejshix-vremen-do-nachala.html

5.     Мамчур Е.А. Фундаментальная наука и современные технологии // Вопросы философии. – 2011. - № 3. Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

 6.     Найдыш В.М. Концепциисовременногоестествознания. - М.: 2007. – Розд.3.8, 5.2, 7.4, 13,17.

7.     Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии. – 2010. - № 8. Електронний ресурс. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=52

8.     Поттер В.Р. Биоэтика. Мост в будущее. К.: 2002. -  215 с.

9.     Реале Дж., Антисери Д. Западнаяфилософия от истоков до наших дней. С-Пб. – 1997 – Т. 4. -Глава 8.4. Судьба эволюционнойтеории.

10.    Степин В.С. Философия науки. Общиепроблемы. М.: ГАРДАРИКИ, 2006. – С.103-104.

11.      Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / відп. ред. А.Є.Конверський, Л.О.Шашкова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 – 304 с. – [16] окр. с. іл.    ЛІ: С.204-222.

12.       Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук: Альманах. – 2012. - № 21. – С.43-48.

13.       Сидоренко Л.І. Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2015. - № 5.

14.       Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред.. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с. (Добронравова І.С., Сидоренко Л.І., Петрущенков С.П., Руденко О.В., Шашкова Л.О. та ін. )

Теми: Філософія Людини; Філософія пізнання.

15.       Хайдеггер М. Времякартины мира / М. Хайдеггер // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления: [Пер. с нем.] – М.: Республика, 1993. – С.41-62.

16.       Юдин Б.Г. Этика науки: 30 лет спустя // Человек. - 2002.- №3. - С.83 - 87.

 

Додаткова:

1.     Буданов В.Г. Методологиясинергетики в постнеклассическойнауке и в образовании. - М.:Издательство ЛКИ, 2007. - 232 с.

2.     Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии. – 2012. - № 5. – С.5-17.

3.     Добронравова И. С. Философия науки какпрактическаяфилософия/ И. С. Добронравова // Практична філософія. – 2009 – № 1. - С.43 -54.

4.     Закон України про вищу освіту (від 01.07.2014) // Відомості Верховної Ради,2014, № 37-38, ст.2004.- Р. 2. Ступені та кваліфікації вищої освіти.   Стаття5. Рівні та ступені вищої освіти. Пункт 1   (абзац –«Другий (магістерський) рівень…здобуття загальних засад методології наук-їта проф. діяльності)

 5.     Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4 :  [Електронний ресурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 6.     Казютинский В.В. Близокли «Век Науки» к завершению? // Вопросы философии. – 2013. - № 3. – С.

Електронний ресурс http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=52

7.     Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии. – 2010. - № 1. – С.62-75. Електронний ресурс. Режим доступу

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=52

 

8.     Рубанець О.М. Проблема клонування людини: про взаємодію когнітивного та трансцендентного//Практична філософія. -2003. - №4. - С.126-135.

9.     Сидоренко Л.І. Гуманістичний вимір сучасного природознавства//Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2005.- С.124- 128.

10.       Сидоренко Л.І. Философия науки В.И.Вернадского // // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. – 2013. - Вип. 3 (113). - С.25-27.

11.       Сидоренко Л.І. Постнекласична наука: проблема об’єктивності // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квітня 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Ч.4. –  С.62-64.

 12.       Тищенко П.Д. Био-власть в епоху биотехнологий / П.Д. Тищенко. - М.: 2001. – 177 с.

13.       Фукуяма Ф. Наше постчеловеческоебудущее. Последствиябиотехнологическойреволюции. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО»Люкс», 2004. – 349, [3] c. – (Philosophy).

14.       Хабермас Ю. Будущеечеловеческойприроды. На пути к либеральнойевгенике? / Пер. с нем.  – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 144 с.

15.       Швейцер А. Благоговение перед жизнью / [Сб работ] : Пер. с нем. Сост. и послесл., с.522-545, А.А.Гусейнова; Общ. ред. А.А.Гусейнова, М.Г.Селезнева. – М.: Прогресс, 1992. – 572 с. 

16.       Этос науки / РАН. Ин-т философии; Ин-т историиестествознания и техники. Отв. ред.. Л. П. Киященко и Е. З. Мирская. – М.: Akademia, 2008. – 544 c. (Коллективнаямонография: философия и социология науки).

17.       Эвтаназия и мораль: какоправдатьубийство? [Електронний ресурс].

http://www.temadnya.ru/spravka/30apr2002/1289.html

18.       Эвтаназия и закон: где и почемуееразрешают :  [Електронний ресурс].

http://www.temadnya.ru/spravka/30apr2002/1290.html

20.       Юдин Б. Биотехнологическое конструирование человека/ Б. Юдин // Биология и культура. – М.: Канон +, 2004. – С. 461-491.

21.       Curry, Patric. On Ecological Ethics: A Critical Introduction[Електронний ресурс] / PatricCurry //The Campaing for Political Ecology. – 2008.P.1-23.-

 http://eco.gn.apc.org/pubs/ethics_curry.html

     21.Sahtouris, Ellisabet. Earthdance: Living Systems in Evolution[Електронний ресурс]. P.1-11.  http://www.ratical.org/LifeWeb/Erthdnce/chapter18.html

22.Singh, Pravin.Science Education and Scientific Attitudes.State of the World. A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Sosiety[Електронний ресурс] / Pravin Singh – W.W.NORTON & COMPANY, NEW YORK – LONDON, 2003 – 230 p.--    http://www.directions.usp.ac.fj/collect/direct/index/assoc/D769861.dir/doc.pdf

23.Sitko S.P. Physics of  Alive - the New Trend of Fundamental Natural Sienses// Physics of Alive. - 2000. - Vol.8, № 2. - P.5-13.

 

Питання на залік

1.      Специфіка і основні аспекти філософського вивчення науки.

2.      Пізнавальна функція науки. Наука як система знань та дослідницьких практик

3.      Соціопрактичні функції науки.

       4.  Наука як елемент системи культури і соціальний інститут.

       5. Філософія біології як розділ сучасної філософфії науки.

       6. Світоглядні проблеми сучасної біології.

       7. Культурно-гуманістичні виміри сучасної біології.

        8. Біофілософія: структура та проблематика

        9.Предмет та проблематика етики науки.

10.Новий етос науки ХХI ст. Роль моральних засад в постнекласичній науці.

       11. Етичні проблеми сучасних біотехнологічних практик

      12. Предмет, проблематика та мета екологічної етики.

      13..Структура науки як системи знань про світ.

       14. Емпіричне і теоретичне в науковому пізнання.

      15.  Структура і методи емпіричного дослідження.

      16. Структура і методи теоретичного дослідження.

      17. Основні форми наукового знання: фукт, проблема. Гіпотеза, те6орія, концепція.

Засади наукового знання та їх роль в пізнанні.

      18. Глобальні наукові революції і зміна типів наукової раціональності: від класичної до постнекласичної науки.

      19.Поняття парадигми, наукового співтовариства, наукової революції в концепції Т.Куна.

       20.Методологічна концепція релятивізму. Методологічний релятивізм П.Фейєрабенда.

        21. Концепція еволюціонізму в біологічному пізнанні

       22. Системна методологія в біологічному пізнанні.

       23. Методологічна концепція редукціонізму в біології

       24.Методологія синергетичного підходу в пізнанні біологічних систем.