Проф. Сидоренко Л.І.

Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів

Навчальні матеріали для студентів та аспірантів

природничих факультетів

1. Багатовимірність поняття  культури

2. Філософія культури  

3. Культура та цивілізація.

4. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи

5. Проблема кризи культури: історія та сучасність

 

1. Багатовимірність поняття  культури

        Коли йдеться про культуру, здається, що кожен розуміє, що вона є. Однак, не все так просто. Якщо поставити запитання пересічній людині: «Що є культура?» - отримаємо досить різні відповіді. Дійсно, можна говорити про культуру поведінки, освіту, національну культуру, мистецтво, культуру спілкування, культуру почуттів тощо. І все це є вияви світу культури.

        Справа в тому, що культура – складний обєкт вивчення. Наука, що вивчає культуру – культурологія досліджує різноманітні сфери, форми та особливості культурних явищ. Специфіка філософського підходу до осмислення культури полягає в прагненні представити культуру як складне багатовимірне явище, що істотно повязане з людиною.

         Історія філософської думки свідчить про наполегливі спроби видатних мислителів осягнути світ культури. Вони представлені в глибоких оригінальних роздумах І.Канта, Г.Гердера, Г.Ф.Гегеля, філософів життя - А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, В.Дільтея, Г.Зіммеля, філософів історії - О.Шпенглера, А.Тойнбі, неокантіанців – Г.Ріккерта, В.Вільденбанда, Е.Кассірера, в екзистенціальній філософії, в філософії постмодернізму – М.Фуко, Ж.Лакан, Ж.-Ф.Ліотар, Р.Барт та ін..

        Сучасні дослідники, продовжуючи окреслені в історії філософії традиції та розвиваючи власні погляди, надають різноманітні визначення поняття культури. Багатоманіття трактувань відображає глибину та різноманітність людського буття. Окрім того, культура є об’єктом вивчення різних галузей знання – філософії, соціології, аксіології, культурології, мистецтвознавства тощо. Вони використовують відповідні підходи до визначення культури.

        Так, культура розглядається як вияв людської природи. Риси культурного процесу виводяться з людських особливостей. Такий підхід називається філософсько-антропологічним. Започаткував антропологічний підхід до визначення культури Е.Тайлор (1832-1917). Він визначив культуру як сукупність знань, мистецтв, моралі, права, звичаїв та інших особливостей, що притаманні людині як члену суспільства. Досліджуючи історію релігій, Е.Тайлор дотримувався думки, що вони беруть початок з примітивного уявлення про душу, які в процесі еволюції перетворюються в складні уявлення про духовне.

         Однак послідовний філософсько-антропологічний підхід до осмислення культури провести досить складно. Справа в тому, що культура як складна система не виводиться лише з природи людини. Хоча розум та моральні якості відповідають людській природі, однак вони не притаманні людині від народження. Це особливості, які виходять за межі природного, біологічного та й, взагалі, індивідуального  та набуваються в суспільстві.

         Тому філософсько-антропологічний підхід вивчення культури доповнюється філософсько-історичним підходом. З його позицій культура розуміється як феномен, що постає в процесі переходу від природи до історії, від «тваринності» до людського, до соціуму. Головна роль в такому перетворенні належить людській діяльності.

         Так, В.М.Межуєв зауважує, що «вже за доби Просвітництва слово «культура» використовується (Аделунгом, Гердером, Кантом) як центральна категорія філософії історії, що розуміється як «історія духа», духовного розвитку людства. Культура тут – синонім інтелектуального, морального, естетичного, коротше, розумного вдосконалювання людини в ході її історичної еволюції».

           Філософський погляд на культуру був розвинутий І.Г.Гердером (1744-1803). Він розглядав культуру в контексті еволюції, наголошуючи відмінність людського від тваринного. Культура трактувалася як друге народження людини: «Якщо б людина все брала з самої себе та розвивала це без зв’язку з зовнішніми предметами, то, дійсно, була б можлива історія людини, але не людей, не всього роду людського. Однак наш специфічний характер полягає саме в тому, що народжені майже без інстинктів, ми лише шляхом вправ протягом всього життя виховуємося до рівня людськості…Ми можемо, якщо побажаємо, дати цьому другому народженню людини, що проходить крізь все її життя, назву, що пов’язана або з обробкою землі – «культура», або образом світла – «просвіта» »

         Осмислення культури можливе також з позицій соціологічного підходу. В такому варіанті розуміння культури орієнтує на те, що в суспільстві є певні культуротворчі можливості, що виявляються в спрямуванні життя в організаційному, а не хаотичному напрямі. Культурні цінності створюються суспільством та спрямовують його розвиток. Поняття «культура» з соціологічної точки зору  характеризує образ життя суспільства в цілому.

          Отже, осмислення культури здійснюється в процесі співставлення її з людиною, природою, історією, соціумом. Так, В.М.Межуєв визначає: «Світ культури – це світ самої людини». На думку Е.С.Маркаряна. культура – «позабіологічно створений засіб спілкування». В.С.Стьопін наголошує, що «культура – це геном соціального життя. Щоб виник новий тип суспільства, має виникнути нова культурна матриця. Подібно до того,як геном визначає, яким буде організм, так тип культури визначає, як буде відтворюватися діяльність людини». Батоманітні точки зору стосовно культури представляють її як вияв людської природи, творчих сил людини, історично визначений рівень розвитку суспільства, способи організації життя та діяльності людей.

        В сучасних визначеннях поняття культури виокремлюють такі аспекти. По-перше, культуру визначають як сферу свободної самореалізації творчих можливостей особистості. Йдеться про науку, мистецтво, освіту. Водночас, і виробнича, техніко-технологічна діяльність – якщо стосується створення принципово нового, повязана з творчістю.

        Культура як сфера свобідної самореалізації людини надає можливість вільно розвиватися в інтелектуальному та духовному сенсі, реалізовувати власні ідеї, проекти, творчі задуми. Водночас, культура не є чимось зовнішнім стосовно людини. Вона вплетена в життя та людську душу. Можна сказати, що в культурі людина виявляє власну універсальність, долає свою відокремленість від інших людей та від світу. В системі культури людина представляє свої необмежені пізнавальні та творчі можливості.

        Сфера культури важлива, однак не єдина сфера буття людини. Отже, не все в людському бутті можна віднести до сфери культури.
 Якщо культуру повязують з людською свободою, то існують і інші сфери буття людини, де панує необхідність. Зокрема, коли людина народжується, росте, дорослішає, вона підкоряється тим природним та соціальним законам, які управляють її життям. Їх вона свободо не обирала, вони вже існували, і людина з цим рахується.

       Філософське розуміння свободи як феномуну культури не збігається з уявленням свободи як  взагалі будь-яких дій за бажанням людини. Коли йдеться про свободу як умову та вияв культури, мають на увазі не такі дії людини, що породжують в соціумі хаос та анархію, з яких, до речі, і виростає тоталітаризм. С.Франк зауважував, що «свобода є не негативне, а позитивне начало. Свобода, що заперечує владу, авторитет, ієрархію, служіння, веде через анархію до деспотизму, тобто до самозаперечення, і навпаки…жага дійсного самовизначення може бути задоволена лише через внутрішню дисципліну духу, поваги до надособистісних цінностей та початків».

       Саме така – внутрішня свобода передбачає вибір та відповідальність за нього. Людське життя складне та суперечливе. Тому людина постійно стикається з ситуаціями, в яких потрібний вибір – між добром та злом. Саме тому свобода потребує само визначеності, духовної висоти особистості. Однак пошук правильного вибору ускладнюється тим, що досить часто виникають нестандартні ситуації, в яких невідомий та незрозумілий самий спектр можливих відповідей на питання – як вчинити правильно? В роздумах, в пошуку та творенні відповідей, форм поведінки виявляється екзистенціальна свобода людини. В цьому сенсі М.Бердяєв наголошував: «Свобода є самовизначення зсередини, з глибини, і протилежна будь-якому визначенню ззовні, яке є необхідність».

        Культура як сфера свободної творчості дозволяє людині піднятися над утилітарністю. Таке означає, що важливим в культурному сенсі є розвиток творчих талантів людини, вияв намірів її душі, самореалізація, а не практичний результат діяльності. Дійсно, часто-густо витвори мистецтва не мають очевидної практичної цінності. Однак в культурному сенсі вони є унікальними цінностями. Феномени світу культури як форми розвитку людської духовності підносять людину, роблять її шляхетною, пробуджують почуття прекрасного. Отже, культура творить життя людини як власне людське, оскільки пізнання та творчість сприймаються як вищі цінності щодо утилітарно-прагматичних цілей.     

         Другий аспект визначення поняття культури виявляється в її розумінні як ціннісного відношення до реальності. Культура створює та визначає цінності суспільства, його ідеали, зокрема моральні та естетичні. В культурі ідеали суспільства набувають світоглядної спрямованості.

        Як сукупність уявлень про ідеали та цінності культура охоплює різноманітні сфери суспільного життя. Водночас культурні цінності як моральні та світоглядні орієнтації виконують регулюючу роль в житті людини та соціуму.

       Світоглядно-регулюючу роль виконують ідеали культури. Ідеал - це уявлення про довершеність, про те, якими мають бути люди, їх взаємини, суспільний устрій тощо. Ідеал та дійсність, як правило не збігаються. Дійсність є різноманітнішою за ідеал, а ідеал через занадту довершеність не можливий в дійсності. Однак ідеал виконує роль орієнтира, «еталону», визначаючи те, чого людина може прагнути.

       Історично ідеали та цінності мають релігійне походження. Наприклад, европейська культура ґрунтується на моральних ідеалах, що сформувалися під впливом християнства. Таке стосується і естетичного ідеалу – уявлення про «божественну». «неземну» красу, яку оспівували поети та намагалися відтворити художники.

          Видатний філософ та соціолог М.Вебер (1864-1920) в роботі «Протестантська етика та дух капіталізму» показав, що зміни етичних цінностей стимулюють соціальний розвиток. За міркуваннями М.Вебера виникнення капіталізму в ХУI - ХУII ст. сприяв переворот в християнській етиці, здійснений протестантизмом. З його позицій професійна майстерність розглядалася як цінність та шлях до спасіння душі. Наполеглива праця розглядалася як шлях накопичення багатства, тому вимагала майже аскетичного способу життя. Так зародився «моральний дух» капіталізму, який, за М.Вебером, ґрунтувався не на жадібності, а на наполегливій праці та підприємливості. М.Вебер наголошував раціональність, продуманий розрахунок капіталістичного ринкового господарства. Вважав, що йому не притаманні показна розкіш, захоплення владою. Навпаки цінності протестантизму орієнтували на певну аскетичність, стриманість характеру та скромність.
        Ідеали та цінності світської культури мають нерелігійний характер. Однак залишається момент віри людини в правильність певних ідеалів та цінностей. Без цього вони не здатні спонукати людину до дій. Сучасна культура характеризується багатоманіттям ідеалів та цінностей. Зокрема вони відрізняються в масовій та концептуальній культурі.

        Водночас в сучасній культурі зберігають важливе значення феномени класичної культури – образи моральності, добра та заперечення аморальності та зла. Зокрема класичне мистецтво зберігає свій істотний вплив на особистість, її становлення та розвиток, сприйняття взірців людяності.

         Культура народу завжди пронизана національними традиціями. Історія української культури свідчить про її глибинну народність. Думи, пісні, танці, декоративно-прикладне мистецтво виявляють особливу чарівність культури нашого народу. Своєрідності та високому рівню культури в Україні сприяли давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні культурні центри Європи, східнослов’янська християнська культура, вплив Острозької та Києво-Могилянської академій. Творчість Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та багатьох інших мислителів та митців визначали глибоко гуманістичний характер української культури, її орієнтованість на людину, її самопізнання, свободу. Боротьба за свободу та незалежність виховала у українців волелюбність. Історичний приклад Запорізької Січі у втіленні свободи та демократичного устрою життя надихав наступні покоління українців та інші народи.

          Складні процеси історії України стали основою того, що багато талановитих людей жили та творили в інших державах – Росії, Польщі, Канаді тощо. Деструктивний вплив на українську культуру здійснив тоталітарний сталінський режим, що знищив багатьох видатних українців. Були розстріляні Л.Курбас, М.Куліш, М.Яворський, Г.Хоткевич та багато інших видатних творців.  Серед них Валеріан Підмогильний, талановитий письменник, якого називали українським Мопасаном. Трагічною була доля українських «шестидесятників» - В.Стуса, В.Марченка, О.Тихого, Ю.Литвина, що загинули в ув’язненні.

        Однак творчі сили української культури виявилися дуже потужними. Вона відновлюється та розвивається, даруючи глибокі твори в галузі мистецтва, представляючи видатні досягнення науки. Художня проза О. Гончара, П. Загребельного, Ю. Збанацького, поезії І. Драча, Л. Костенко, В. Симоненка, роботи  таких художників, як О. Шовкуненко, Т. Яблонська, М. Дерегус, В. Касьян, майстри оперної сцени — А. Солов'яненко, Д. Гнатюк, Б. Руденко, Є. Мірошниченко, фільми С.Параджанова, Ю.Іллєнка, І.Миколайчука, Л.Бикова та багатьох інших митців представляють багатогранну українську культуру в нашій країні та далеко за її межами..

     Українська культура другої половина ХХ – початку ХХI ст. розвінчала міф про неї, як виключно селянську, який сформувався в зв’язку зі знищенням в умовах тоталітаризму значної частини української інтелігенції. Елітарна та концептаульна культура також виростають на українському  грунті. Твори Ю.Андруховича, О.Забужко, М.Матіос, Братів Капранових, Л.Подерв’янського, М.Дубровіна, Г.Сітька та багатьох інших представлені в різноманітних жанрах та відомі нашій країні та зарубіжжю.  

          Окрім національно-особливого в культурі обґрунтовані і універсальні – загальнолюдські цінності. Вони виявляються в повазі до життя та гідності людини, розумінні обов’язку, честі, справедливості, совісті, в вимозі захищати жінок, дітей, літніх людей, бути милосердним, оберігати власну родину та батьківщину. 

        Людство усвідомлює важливість та особливу роль універсальних цінностей у взаєминах світової спільноти. Тому універсальні цінності визнаються міжнародними документами, починаючи з Декларації прав людини, що прийнята ООН (1948 р.). Універсальні цінності значною мірою забезпечують цілісність світової системи культури та відіграють важливу роль в збереженні людяності в розв’язанні складних ситуацій сьогодення.     

        Важливість культури виявляється в тому, що як ціннісне ставлення до реальності, культура здатна представити світ як витончену складність. Вона протилежна примітивності. Так, видатні мислителі середніх віків удостоювались титулу «доктор субтіліс», що означало «витончений доктор». Так хотіли підкреслити визнання до витонченої думки, до її краси. Зокрема математикам зрозуміле поняття краси математичної теорії. В цьому сенсі культурі притаманний естетичний аспект. Однак йдеться не лише про красиві предмети, природу, про красивих людей. Є краса мислення, пізнання, інтелекту. Саме таке Аристотель називав «розумною красою». Вона відрізняється простотою особливого ґатунку та є виразом внутрішньої складності. Саме про таку простоту кажуть: «геніально просто». Отже, простота культури не те саме, що примітивність. Вона ближча до поняття гармонії. 

       Нарешті, третій аспект поняття культури розкриває її як штучний світ людського буття – на відміну від природи, як створений розумом та практиками людини. Культура та природа в такому розумінні протиставляються. Якщо природа існувала до людини, буде існувати і після неї, то культура існує лише разом з людиною, нею створена. Водночас людина не може постати та існувати поза культурою. В цьому сенсі культуру називають «другою природою».

       Друга половина ХХ ст. – початок ХХI ст. означені розумінням того, що далі вже не можна розглядати культуру та природу як самостійні сутності, як лише протилежності. Взаємопроникнення природи та культури, потужний вплив антропогенної діяльності на природу потребували нового розуміння природного та штучного. Йдеться про те, що природний світ настільки широко охоплений техногенною діяльністю людини, що природу, зокрема біосферу та людство розглядають як єдину систему. Таке означає, що майбутнє біосфери, її збереження від руйнування залежить від людини та її перспектив. Відповідно, залежить від культури. Оскільки саме вона визначає ціннісні, зокрема етичні настанови ставлення людини до біосфери. Вони обґрунтовані екологічною етикою та біоетикою.

2. Філософія культури 

       Галуззю філософського знання, що має своїм предметом вивчення культури, є філософія культури. Філософія культури (культурфілософія) – це розділ філософського знання, який пов’язаний з аналізом культури, її сутності та значення в житті людини та суспільства.

Основою, на якій грунтується філософське пізнання культури, є її зв’язок з духовним світом людини. Культура досить яскраво висвічує екзистенційні ситуації. Витвори культури – література, живопис, архітектура, музика в своєрідних формах представляють життя людини в його безпосередній даності. Зокрема ситуації морального вибору, в яких власне виявляються глибини людського.

        Філософське осмислення культури наближає до екзистенції людського буття – безпосереднього, унікально-особистісного переживання власного існування. Більш того, філософське осмислення людини неможливе поза філософським осмисленням культури. Воно дозволяє розкрити способи ставлення людини для світу, осмислити цінності, що притаманні людині, особливості її внутрішнього світу. Тобто, філософія культури окреслює те, що важливе для філософського пізнання людини. Саме тому філософія культури так тісно пов’язана з герменевтикою, феноменологією, екзистенціальною філософією, філософською антропологією. Отже, філософія культури є галуззю гуманітарного знання. І, відповідно, є складовою самої системи культури.

      Особливості філософії культури ґрунтуються на особливостях філософського знання та пізнання. Так, філософське мислення здатне до рефлексії – звернення  власне до себе як до обєкту пізнання. Отже, рефлексія – це самоусвідомлення, самопізнання. Можна сказати, що рефлексія – це мислення про мислення.

         Відповідно філософія культури здійснює рефлексію над культурою. І таким чином предстає як самоусвідомлення культури. Філософське рефлексування над культурою передбачає ретроспективність погляду, теоретичні форми пізнання на відміну від досвідно-практичних, дистанціювання суб’єкта рефлексії – філософа культури від її об’єкта – культури.        
         Філософське осягнення культури представляє її як складну цілісність. Окремі форми культури – мистецтво, мораль, освіта, релігія, наука пізнаються як особливості в контексті культури як складної цілісної системи.  Філософія культури намагається уяснити сенс культури як цілісності. І водночас, сенс різноманітних форм культури.

       Культура як ціле, так і виражена через її багатоманітні форми відрізняється традиційністю. Філософія культури наголошує та вивчає цю особливість, що виявляється в неперервності у розвитку культтури, в наступності в розвитку культурних феноменів. Тому стосовно культурних процесів неможливі революції, утвердження якихось культурних вимірів насильницьким шляхом. Нове в культурі на прокламується, а постає. Якщо утверджуються нові культурні традиції, це здійснюється поступово.

        Для древньої та середньовічної філософії буття несло в собі ціннісний зміст. Тому воно було значимим для людини не лише тим, що є, а й тим як має бути. Отже, філософія не розділяла світ буття та світ культури або ототожнювала їх. Космос греків є упорядкованим та прекрасним буттям. Бог середньовіччя є абсолютним буттям, що зосереджує імтину, благо, красу. 

       Отже, починаючи з античності саме філософія стає для людини усвідомленням культури. В цьому відношення філософія культури є культурною самосвідомістю стосовно європейської культури.

       Саме виникнення філософії культури пов’язане з деміфологізацією культури античності та її відділенням від релігії (секуляризація) в Новий час. В філософії Нового часу буття як таке позбавлене ціннісних характеристик. Так, у Р.Декарта воно стає протяжною субстанцією (res extensa), у І.Канта – «річчю в собі», законами природи, що їх відкриває наука.
Саме в цей час з
являються і уявлення про те, що світ людський відрізняється від світу природного. Таке фіксується в понятті «культура» як протилежному поняттю «натура». Так, І.Кант розділив ці два світи за таким принципом. Світ природи – світ причин та наслідків, а світ культури – світ свободно діючої людини, з її розумом та прагненням пізнання істини.

      Отже, починаючи з філософії Нового часу, поняття культури виходить за межі повсякденної свідомості та стає  філософською категорію. За доби Просвітництва поняття культури використовується Й.Аделунгом, Й.Гердером, І.Кантом в поясненні історії духовного розвитку людства. Культура характеризувала інтелектуальний, моральний, естетичний розвиток та удосконалення людини в процесі історичного розвитку.

          Новий ракурс розуміння культури  запропонований  в другій половині ХIХ ст.. неокантіанцями. Вони сформулювали аксіологічне розуміння культури, яке визнається та є досить впливовим і до сьогодні. В розвитку теоретичних та філософських поглядів на культуру слід назвати таких видатних постатей, як В.Вільденбандом, Г.Ріккертом та Е Кассірером. 

       Глибокі думки стосовно природи культури висловив  засновник фрайбурзької (баденської) школи неокантіанства В.Вільденбанд (1848-1915). Пояснюючи, що є культура, дослідник ґрунтується на категорії цінностей, яка представляє світ трансцендентальних сутностей поряд зі світом буття та сферою свідомості.

        Культуру Віндельбанд трактує як сукупність всього того, що людська свідомість завдяки власній розумності випрацьовує з наданого їй матеріалу. Культура розуміється Віндельбапндом як духовний феномен. В її основі є глибинна сутність, яка обґрунтовує інтелектуальне життя людей. В культурі представлені такі істориінч абсолюти, як істина, благо, краса, святість. 

         Отже, у Віндельбанда культура стає головним обєктом філософського пізнання. На його думку, трансцендентальний ідеалізм і є філософія культури.

          Значний внесок в філософську теорію культури належить Г.Ріккерту (1863-1936), видатному представник цієї ж школи неокантіанства. Ґрунтуючись на власній теорії цінностей, він надав нове визначення культури, що надалі стало класичним. За Г.Ріккертом, культура є сукупністю об’єктів, що пов’язані загальнозначимими цінностями. Специфіку культури дослідник виводить з її порівняння з природою. Природа є сукупність того, що виникло саме собою. Культура – протилежність природи. У всіх явищах культури є втілення певної визнаної людської цінності, заради якої ці явища створені  або виокремлені людиною.

          Інший підхід до визначення сутності культури представлений в роботах видатного представника марбурзької школи неокантіанства Е.Кассірера (1874-1945).  Розгляд культури в історичному аспекті надав нового виміру неокантіанській культурології.

       В грунтовній роботі «Філософія символічних форм» представлена його теорія культури. Вона викладена на основі аналізу проблем мови, міфу, релігії, мистецтва, історії, філософської антропології. Кассірер показує, що міф як специфічна форма культури живе в надрах свідомості, пронизує інші форми культури, впливає на них, а вони, відповідно, впивають на нього. Так постає складна диференційована система символів, через яку здійснюються взаємини людини та світу.

       Отже, сутність культури, на думку дослідника, виявляється в символах. Відповідно культуру Е.Кассірер визначає як «символічний всесвіт».

      Загалом філософія представляла культуру як загальну ідею, яка дозволяла пояснити сенс та спрямування історії. Оскільки йшлося про європейську історію, фіксувалися її особливості та риси. Однак їм надавали загальності, універсальності. Таким чином постав погляд на європейську культуру як взірець для інших культур та народів. Отже, класична філософія в розумінні культури займала позицію європоцентризму.Таке означає, що визнавалася вищість європейської культури над всіма іншими.

     Класична філософія культури відобразила розквіт европейської культури, який почався за доби Відродження. Культура цього історичного часу несла оптимізм, віру в прогрес, свободу та силу розуму. Філософія Просвітництва аргументувала погляд на культуру як на вище досягнення людини, яке мало всесвітнє значення. Отже, саме така культура стала була представлена класичною філософією культури як той «взірець», в якому виявлялася сутність люської культури взагалі та який мав втілитися в інших культурах.

      З часом людська історія починає відкривати недосконалість європейської культури та породжує розчарування в досягненнях західної цивілізації. Внаслідок такого класична філософія культури, що ґрунтувалася багато в чому на філософії Просвітництва, починає сприйматися досить критично. Европейська культура вже не так переконливо сприймається як еталонна для всіх народів. Одночасно наростає інтерес до культур інших регіонів світу.

      Особливий пласт культур філософських ідей та розмислів представляє філософія життя. Мислителі цього напряму розглядали саме життя як вихідне начало всієї конструкції культури. Так, В.Дільтей (1833-1911) обґрунтовує методологію пізнання культури. Вона істотно відрізняється від здійснення пізнання в «науках про природу». Оскільки життя можливо осягнути лише інстинктами, чуттями, то пізнання культури має ґрунтуватися на герменевтиці. Йдеться про тлумачення явищ культурної реальності як елементів цілісного духовного життя. Історію культури Дільтей розглядає як низку замкнених культурних систем, не повязаних одна з іншою. Тлумачення феноменів культури має здійснюватися через реконструкцію світогляду, який створює їхнє смислове ядро та є основою цілісності культурних систем.

      Продовжує лінію «філософії життя» в осмисленні феномену культури Г.Зіммель (1858-1918). На його думку, культура нерозривно повязана з глибинним дуалізмом світу, що виявляється в протистоянні обєктивного світу природи та світу людської культури. Як наголошує Г.Зіммель, людина не включається безумовно, подібно тварині, в природну світову заданість, але від неї відділяється, протиставляє себе їй. В середині цього дуалізму перебуває «ідея культури».

     Дати точне визначення культури вельми складно. Однак, вважає Зіммель, символічно її можливо виразити як «шлях душі до себе самої» - від природного її стану до культурного. Культура існує там, де зустрічаються душа індивіда та дух у формі предметності, тобто витвір, що є втіленням душевних сил та можливостей людини, яка його створила. Такі витвори – твори мистецтва, моральні цінності, наука, техніка, релігія, право тощо. Вони ведуть індивіда до більш довершеного себе.

           Отже, культура, за Зіммелем, складна, витончена, наповнена  форма життя, де відбувається синтез  розвитку індивіда  та духовних цінностей. Історія культури представ нескінченим процесом зростання ціннісного змісту життя, оскільки будь-яка творчість збагачує життя духовно.

  3. Культура та цивілізація

        Поняття культури органічно повязане з поняттям цивілізації. Термін  «цивілізація» (від лат. civilis - громадський, суспільний, державний, громадянський) введений французькими просвітниками для позначення громадянського супсльства, що ґрунтується на таких цінностях, як свобода, право, справедливість. Отже, поняття цивілізації позначало певні вагомі характеристики суспільства, рівень його розвитку.

        Одночасно цивілізація асоціюється не лише з певним етапом розвитку суспільства, а й важливими оціночними вимірами. Відповідно поняття цивілізації вказує, яке суспільство може визначатися як «цивілізація». Філософи доби Просвітництва виходили перш за все з моральної оцінки суспільного розвитку. В цьому сенсі, цивілізація – це певний рівень морального розвитку людства.        

          Вивчення суспільної та культурної історії народів, країн сформувало і інше розуміння того, що є цивілізація. Так, говорять про цивілізацію майя, Давньої Греції, Давньоримську цивілізацію, тощо. В таких випадках цивілізацію розуміють як означену в історичному просторі та часі соціокультурну систему, з притаманними їй економічним, політичним, соціальним та духовним життям. 

        Історія людства розгорталася таким чином, що низка країн, держав, суспільств могли знаходитися на одному щаблі цивілізаційної «зрілості». Тому постало розуміння цивілізації як великих цілісних соціокультурних систем з притаманними їм специфічними характеристиками. Як така цілісна система, цивілізація включає в себе різноманітні елементи: релігію, системи політичного, економічного життя, освіту тощо, які тісно пов’язані та взаємоузгоджені.

        Часто-густо поняття «культура» та «цивілізація» використовують як синоніми, коли  як культурність, так і цивілізованість пов’язують з розвитком освіти, науки, мистецтва, практик комунікації, видами релігій тощо. Дослідники, що зважають на отнологічну єдність культури та цивілізації, розглядають поняття культури та цивілізації як взаємопов’язані, навіть тотожні. Так, в концепції німецького філософа К.Ясперса (1883-1969) цивілізація розглядається як цінність всіх культур, що має спільний характер для всіх народів.  Культура виявляє себе як стрижень цивілізації.

       Виразні докази для сприйняття культури та цивілізації як схожих, близьких феноменів створюють багатоманітні етнографічні, історичні, мистецтвознавчі та ін. матеріали. Вони підкріплюють думку, що цивілізація характеризує розвиток суспільства, отже і культури. Відповідно культура є в основі цивілізаційних надбань. Наприклад, виникнення писемності в древньому Шумері є важливим і в цивілізаційному і в культурному сенсах.

           Втім, ототожнення культури та цивілізації перекреслює питання про їх специфіку. Однак вона існує та досліджується. Одним з ракурсів представлення такої специфіки є розуміння цивілізації як продукту культури, її складової. Цивілізація предстає як створена суспільством в ході культурного процесу система засобів його функціонування та удосконалення.

         Якщо визнати, що відношення культури та цивілізації розкриваються саме в такій площині, то поняття цивілізації наголошує функціональність, технологічність, іституцональність, а поняття культури розкривається через відкриття смислів, ціннісних вимірів в бутті людини, суспільства. Такий зв’язок цивілізації та культури предстає таким чином, що цивілізованість проявляється в засвоєнні взірців соціальної  поведінки . цінностей, норм тощо, а культурність – як ставлення до подій життя на основі духовних, моральних, світоглядних засад.

         Однак в європейській філософії представлена і традиція, в межах якої культура та цивілізація не лише розрізняються, а навіть протиставляються. На останньому наголошують з моменту фіксування філософією життя кризи європейської культури. В такому дискурсі німецький філософ О.Шпенглер (1880-1936) розглядає цивілізацію як таку стадію європейської культури, в яку вона перейшла в умовах своєї кризи, вичерпаних творчих можливостей та втрати душі.

       В сучасному глобалізованому, складному та взаємоповязаному світі питання цивілізаційного та культурного розвитку людства постають дуже гостро. Перспектива людства до подальшого існування можлива лише на засадах цивілізаційного взаєморозуміння та діалогу культур.

4. Історичні моделі культури та цивілізаційні типи

       Розглянемо найбільш відомі концепції історичних типів культури та цивілізації. Одна з них належить відомому російському досліднику М. Я. Данілевському (1822-1885). У своїй книзі «Росія та Европа (1869) він представляє розвиток людства як множину культур, що існують в історичному часі і просторі, мають власні особливості та цінності можуть впливати одна на одну. На думку дослідника, немає прогресивних або відсталих культур. Вони самобутні та багатоманітні.      

      Основне поняття теорії М.Я.Данілевського – «культурно-історичний тип». Вона характеризує багатоманіття та специфіку культур різних історичних епох та народів. Дослідник вирізняв одинадцять таких типів: 1) єгипетський, 2) китайський, 3) ассирійсько-вавілоно-фінікійський, халдейський чи давньосемітський, 4) індійський, 5) іранський, 6) єврейський, 7) грецький, 8) римський, 9) ново семітський чи аравійський, 10) романо-германський, 11) греко-слов’янський. Кожна культура проходить відповідний цикл розвитку – народжується, розвивається, досягаючи максимального розквіту, та гине.

      Підстави культурної типології М.Я.Данілевський вбачав в напрямах культурної діяльності людей. Серед них важливими визначав релігійну, культурну – естетичну, наукову, технічну тощо, політичну, суспільно-економічну. Відповідно дослідник виокремлює чотири види культур:  первинні культури (єгипетська, китайська, індійська тощо), які повно себе не виразили в жодній з одначених видів діяльності, однозасадні культури, що історично йдуть після первинних культур та ґрунтовно виявили себе в певному виді діяльності (скажімо, грецька культура – в високому розвитку культурної діяльності, зокрема архітектурі, драматургії тощо), двозасадна культура, в якій найважливішими були політична та культурна діяльність (романо-германська культура) та чотиризасадна культура, яка, на думку М.Я.Данілевського лише формується. Таким типом може стати словянський культурно-історичний тип, що втілить свободу, справедливість власну культуру.

      Своєрідну концепцію цивілізаційного розвитку людства представляє німецький філософ О. Шпенглер (1880-1936). Своє бачення культури та цивілізації він виклав в грунтовній праці «Присмерк Европи». Як і М.Я.Данілевський, О.Шпенглер наголошує значення різноманітності культур та заперечує позицію, відповідно до якої якась культура, зокрема європейська, є більш значима, ніж інші.

        Стадії розвитку культур подібні до стадій розвитку біологічного організму. Це дитинство, юність, зрілість, старість. Всесвітньо-історичний процес для Шпенглера постає як циклічна історія виникнення, розквіту та загибелі багатоманітних, самобутніх та неповторних культур. Доля культур є подібною. Вони проходять одні й ті ж фази, час їх життя також є однаковим та дорівнює 1000 років.

       У кожній культурі можна виявити такі характеристики: власну ідею, власну пристрасть, власне життя, власну смерть. За рівнем зрілості Шпенглер виокремлює вісім культур: єгипетську, індійську, вавилонську, китайську, греко-римську (аполонівську), європейсько-християнську (фастівську), магічну (візантійсько-арабську, культуру майя. Філософ також передбачає виникнення в майбутньому дев’ятої культури – російсько-сибірської. Унікальність кожної культури забезпечується своєрідністю її душі. Так, основа античної культури є «аполонівська» душа, арабської – «магічна», західної – «фаустовська».

        Культури є замкненими та непроникними, отже неспівмірними.    Втім, кожна з них проходить в своємі житті певні щаблі. Такими є народження, розквіт, зівянення, смерть, чи весна, літо, осень, зима. Будь-яка культура є проявом життя у Всесвіті.

       Умирання культури характеризується переходом культури в цивілізацію. Отже, О.Шпенглер протиставляє культуру та цивілізацію. Культура є те, що постає, а цивілізація – те, що вже постало. Наприклад, культура Давньої Греції знаходить своє завершення в цивілізації Давнього Риму. Західно-європейська культура переходить в стадію «присмерку» з ХIХ ст.. Кінець цієї культури приходиться на 2000 роки, якщо рахувати за критеріями Шпенглера, і він є подібним до подій 1-2 ст. в Давньому Римі.

        Кожна культура, коли вичерпані її творчі можливості, мертвіє  та переходить в фазу цивілізації. Цивілізація, за аргументацією Шпенглера є кризове завершення будь-якої культури. Воно виявляється в сцієнтизмі, техніцизмі, урбанізації, в агресивній експансії назовні. На основі ретельного дослідження культур минулого, Шпенглер прогнозує невідворотну загибель західної культури. Дослідник наголосив, що європейська культура вичерпавши творчі можливості, перейшла в цивілізацію. Характеризуючи особливості людського буття початку ХХ ст.., Шпенглер вважає їх виявом цивілізації, техніцизму. Саме тому вважає, що головна постать цивілізації є інженер, а суть її – техніка.

      Інакше розглядає культуру та цивілізацію відомий англійський історик А. Тойнбі (1889-1975). На відміну від позицій О.Шпенглера, дослідник не надає цивілізації негативної ролі стосовно культури, а розглядає культуру та цивілізацію як тотожні. На думку Тойнбі, цивілізація виростає з первісних суспільств в результаті виклику, що пов’язаний зі складними ситуаціями, та успішної відповіді на такий виклик.

       Центральним поняттям концепції дослідника є поняття локальних цивілізацій.  В історичному просторі та часі локальні цивілізації існують ізольовано, замкнено, хоча можуть бути і подібними.

      Цивілізація для Тойнбі – це структура, що є в основі соціального буття. Цивілізації дослідник визначає як суспільства, що є за обсягом в просторі і часі більші, ніж національні держави. Жодна цивілізація не охоплює всього людства.

        Підтимуючи ідею Шпенглера про циклічність історії, Тойнбі розглядає послідовну ґенезу цивілізацій. В ній присутні чотири стадії: зародження, зростання, надламу та занепаду. Цивілізація або зникає (як цивілізація інків), або дає життя новим цивілізаціям (як еллінська цивілізація).

        Однак на відміну від Шпенглера, Тойнбі не прогнозує обов’язкову загибель західної цивілізації. Її можна врятувати шляхом підсилення значення релігійно-духовних засад та ролі моральних чинників в житті суспільства.

         Американський соціолог та культуролог російського походження Пітірім Сорокін (1889-1968) представив розуміння культури на основі власної концепції соціокультурних соціосистем. Він розглядав культури не як закриті та статичні, а у їх розвитку та взаємодії, які представив на основі поняття «соціокультурна динаміка».

      Концепція Сорокіна ґрунтується на понятті цінності. Кожна культура та цивілізація виявляють певну засадничу цінність. Відповідно дослідник виокремив три системи культури. Перша – ідеаційна – західна культура доби середньовіччя, для якої цінністю був Бог. Друга – ідеалістична, що утворилася на основі зіткнення та злиття принципів цінності Бога та об’єктивної реальності, яка пізнається чуттєвим чином. Третя, в якій чуттєвий принцип стає панівним, і на ньому ґрунтується сучасна культура – чуттєва.

       Такі три типи культур, на думку Сорокіна, утворюють своєрідні цикли повторення, коли виявляється наступність засадничих цінностей в різний історичний час та у різних народів. Кризу сучасної культури дослідник повязує з тим, що чуттєва система євро-американської культури зазнала занепаду. Але має постати інша форма культури.

        Концепції культури та цивілізації другої половини ХХ ст. представляють їхнє розуміння в дискурсі постмодерністської філософської позиції. Новий погляд в їх представленні грунується на образі ризоми. Поняття ризоми запозичене з ботаніки та означає горизонтально розташоване коріння, що має багато переплетінь, з кожного з яких може виростати нова рослина. Образ різоми характеризує сучасний спосіб мислення, в якому з будь-якої «точки» пізнання може «вирости» самостійне нове представлення обєкту, що досліджується. Отже, в такому пізнанні немає обєднавчого центру, як в попередніх пізнавальних традиціях.

       Відповідно до такої – «ризомної» моделі культурно-цивілізаційного процесу, важко говорити про єдність, чи то спільність культур та цивілізацій, чи то циклічність у їх розвитку. Історія людства предстає як зона тріщин, розламів, проваль, порожнеч, в яких певні події потребують інтерпретації, окреслення зон сенсів. В їх виявленні перевага надається дискурсивності, інтертекстуальності, комунікативним практикам.

         Нові концептуалізації культурно-цивілізаційного буття людства постають і в дискурсі світової інтеграції та потужного впливу азійської та ісламської цивілізацій. Відповідно концепції, що ґрунтуються на західно-європейській філософській традицій, мисленні та цінностях зазнають критичного перегляду. Нагальною стає проблема  відносин цивілізацій.

        Одна з широко відомих сьогодні теоретичних відповідей огрунтована в концепції зіткнення цивілізацій С.П.Гантінгтона (1927 р.н.), сучасного дослідника світових процесів. Його робота «Зіткнення цивілізацій та перебудова світового ладу» (1996) викликала інтерес світової спільноти та перекладена на десятки мов.

         Гантінгтон розглядає історію суспільства як історію зміни цивілізацій, кожна з яких своєрідна. Вплив інших цивілізацій лише завдає їй шкоди. Слід зазначити, що Гантінгтон має за мету дослідження не цивілізації як певного рівня розвитку суспільства, як певних взірців, за якими цивілізованість можливо відрізняти від нецивілізованості. Дослідник зробив предметов вивчення цивілізації -  як неповторні, та своєрідні системи, що не можуть об’єднуватися. За Гантінгтоном, цивілізація є великим конгломератом країн, що мають спільні ознаки, з яких найголовнішим, як правило, є спільність релігії.

       За Гантінгтоном, культура та цивілізація є поняттями, які описують загальний стиль життя народів. Цивілізація – це культура в широкому сенсі слова. Обидва поняття охоплюють цінності, норми, інститути та способи мислення, яким надається перевага. Цивілізація є найширшою культурною спільністю. Ключовими культурними елементами цивілізації є мова, релігії, традиції, інституції та суб’єктивна самоідентифікація людей.

      Дослідник виявив дванадцять основних цивілізацій. Сім з них – месопотамська, єгипетська, критська, класична, візантійська, центральноамериканська, андська вже зникли, а п’ять існують досі: китайська, японська, індуїстська, ісламська, західна. Окрім таких дослідник вважає за можливе виокремлення таких цивілізацій, як російська православна, латиноамериканська та африканська.

       Кожна цивілізація бачить себе найважливішим центром світу та реконструює історію відповідно до власного розуміння. Гантінгтон наголошує, що відносини географічно сусідніх цивілізацій можуть бути суперечливими і навіть конфліктними. Конфлікти виникають на  межах цивілізацій.

       Однак і країни, що належать до однієї цивілізації можуть стати розділеними культурно. Однак ймовірність глибоких «розколів» існує в країніх, де значні групи населеня належать до різних цивілізацій. Такі поділи і напруженість часто виникають тоді, коли більша кількість населення, яка належить до однієї цивілізації, намагається зробити свою мову, релігію та символіку державними, використовуючи при цьому як інструмент політичної дії державу. Для таких країх постає як одне з головних завдань збереження їхньої єдності.

        Цивілізаації, що мають в основі головні країни (західна, православна, буддистка) більш стабільні порівняно з такими, що не мають в основі головних країн (ісламська, латиноамериканська, африканська).

         Міжцивілізаційні конфлікти, за Гантінгтоном, можливі у двох формах. Перша виявляється у конфліктних взаєминах сусудніх держав, що належать до різних цивілізацій, різноцивілізаційних груп однієї держави, різноцивілізаційними групами, що намагаються створити нову державу. Друга форма представлена конфліктами між головними державами різних цивілізацій. Сподівання на міжцивілізаційне партнерство не має підстав. Позитивні відносини можливі лише в формі «холодного миру».

       Дослідник віддає належне західній цивілізації, яка здійснила на інші цивілізації вирішальний вплив. Він виявляється в процесах «вестернізації» та «модернізації». Однак в ХХ ст. вона досягла піку розвитку. Відповідно значний вплив здійснюють ісламська та азійська цивілізації. Гантінгтон наголошує, що світова спільнота має справедливо визнавати та враховувати інтереси кожної цивілізації.

      Одним з сучасних поглядів є виокремлення в історії людства суспільств з ознаками традиційної або техногенної цивілізацій. Традиційні суспільства є історично першими, на відміну від цього техногенна цивілізація виникає значно пізніше. Довгий час історія суспільства являла сукупність традиційних цивілізацій, що взаємодіяли. Давні Єгипет, Індія, Китай, Східні держави доби середньовіччя є яскравими прикладами традиційних суспільств. В сучасному світі  традиційні устрої існують в державах Африки, Азії, Америки.  Однак хоча вони є досить закритими традиційно, відчувають технологічний та культурний вплив техногенної цивілізації.

      Лише за доби Відродження та Нового часу європейське суспільство виявляє можливості розвитку техногенної цивілізації. Техногенна цивілізація розвивається досить активно, методологи навіть позначають її терміном «агрессивна», зважаючи на можливість експансії щодо традиційних суспільств, деякі з яких вона поглинула, інші зазнали її істотного впливу. Наступні століття показали, що техногенна цивілізація просто поглинала та поглинає традиційні культури, що призводить до загибелі багатьох самобутніх культур і їх традицій.

      Якщо говорити про ознаки та відмінності традиційної та техногенної цивілізацій, треба сказати про наступне. Почнемо з питання темпів, швидкості розвитку - соціальних змін. Традиційні суспільства характеризуються досить повільним розвитком в сенсі змін якщо порівнювати їх з часом життя людини, поколінь людей. Структури суспільного життя, форми виробництва, праці все є глибоко традиційним. Панує усталеність, повторюваність, звичка, стереотипи. Вони не змінюються протягом століть. Накопичений досвід предків, їх норми, правила суспільного життя визначають розвиток сучасних поколінь. Будь-які інновації сприймаються лише крізь призму традицій.

     Техногенна цивілізація навпаки характеризується досить швидким розвитком, змінами в соціальному житті та інших сферах діяльності людини. Отже, вона є особливим типом соціального розвитку та особливим типом цивілізації. Часто її називають західною цивілізацією, окреслюючи таким чином її історичні корені, а також той момент, що європейський цивілізаційний розвиток має певні особливості, перш за все - динамізм.

       Треба відзначити, що техногенна цивілізація не просто розвивається швидше, ніж традиційна. З плином часу її розвиток прискорюється, темп соціальних, технологічних тощо змін зрастає. На відміну від традиційних суспільств екстенсивний розвиток замінюється інтенсивним, просторове розширення держав - прискореним у часі технологічним, інформаційним розвитком.

        Можливості техногенної цивілізації, що виявляються в її потужній експансії, пов'язані значною мірою з становленням нової системи цінностей. На відміну від панування визнаного, традиційного в попередніх суспільствах, в техногенній цивілізації цінністю вважається інновація як така. Як влучно зауважує В.Стьопін, символом  техногенного суспільства може стати Книга рекордів Гіннеса, на відміну від семи чудес світу. Вона утверджує істотний ціннісний орієнтир - кожна людина може стати особливою, єдиною в певному відношенні. Сім чудес світу, навпаки, демонструють завершеність, цілісність світу та відсутність потреби у змінах.

        Отже, маємо наголосити на таких ціннісних особливостях техногенної цивілізації, як орієнтація на автономію індивіда - індивідуалізм та свободу, свободний вибір. Вияви, які спонукали та зробили можливими величезні здобутки людства та водночас, через переоцінку людиною власної цінності та недооцінку природи породили вкрай складні проблеми. Акцентування на людині, суб'єкті, індивіді на відмінy від акцентування на світі, об'єкті, природі або їх гармонії відрізняє техногенні суспільства від традиційних.

      Хоча початок техногенної цивілізації означений добою Відродження, її засади почали формуватися задовго до цього. Такими вважаються особливості античної культури та цивілізації, розвиток полісів з їх демократією. Античність надала світу теоретичну науку - геометрію, яка на століття визначила взірці теоретичного.

        Доба європейського Середньовіччя  також надала певного ідейного та світоглядного поштовху для розвитку техногенної цивілізації. Саме тоді з'являється людський намір розшифровки плану Господнього творіння, про що свідчить філософія Середньовіччя. Крім того, філософія цієї доби  обґрунтувала ідею історичного плину часу - руху від минулого через теперішнє до майбутнього.   Доба Відродження переймає як ґрунтовні ідеї античності, так і ідею богоподібності людини та її розуму та своєрідним чином їх поєднує, що дає змогу сформуватися культурній матриці техногенного суспільства.

          Власне техногенна цивілізація починається приблизно з ХУ11 ст.. та проходить три стадії: передіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну. Саме в техногенній цивілізації виникає уявлення про орієнтованість прогресу в майбутнє. Історичний час сприймається як незворотній рух від минулого до теперішнього і майбутнього. На відміну від цього в традиційних суспільствах час розуміли або як циклічний або вважали, що "золота доба" вже позаду. Техногенне суспільство живе в атмосфері постійних змін та очікування нових змін. Людина техногенної цивілізації значною мірою ототожнює цивілізаційний прогрес з рухом до щастя та благополуччя.

Вплив техногенної цивілізації на природу, культуру, людину визначається її світоглядними орієнтирами. Якими саме? Світоглядні засади техногенної цивілізації є такими, що на їх основі  людина розуміється  як активно діюча, як така, що ставить і досягає  певних цілей в процесі своєї діяльності. Світ сприймається, перш за все, як об'єкт діяльності і пізнання. Домінуючою стає світоглядна орієнтація, у відповідності з якою вважається, що  світ існує для людини. В тому числі для людини існує і природа, яку, як і світ взагалі, людина має підкорити та перетворити.

Ідея перетворення світу та підкорення людиною природи була домінантною в культурі техногенної цивілізації на всіх етапах її історії, включаючи і початок ХХ1 ст. Вона була важливою складовою того «генетичного коду», який визначав саме існування та еволюцію техногенних суспільств.

Це принциповим чином відрізняється від світоглядних орієнтацій традиційних суспільств, в яких діяльнісна активність людини розглядається як скоріш націлена на її внутрішній світ і проявляється в самоспогляданні, самопізнанні, самоконтролі Такі орієнтації можна відкрити в культурі Давнього Китаю, Давньої Індії тощо. Відповідно до них людина мала пристосуватися до дійсності, включитися в традиційний плин життя.

   Специфічні світоглядні засади техногенного суспільства визначають і розуміння природи як упорядкованого процесу. Такого, що є пізнаванним для людини і є об'єктом реалізації людських цілей. Принципово іншими є світоглядні засади традиційного суспільства. В ньому природа сприймається як живий організм, в межах якого існує і людина. Закони природи і людського існування сприймаються як щось надраціональне. В техногенному суспільстві формується світоглядне уявлення про те, що необхідно створити певну техніку і технологію, які дозволять оволодіти природою, світом.

 Техногенна цивілізація визначила тип розвитку, заснований на змінах природного та соціального довкілля, які прискорюються. Ці зміни обумовлюють постійні трансформації соціальних зв'язків людей, засобів комунікації, типів особистості та способу життя.

        Активістський підхід, що здається таким природнім європейській людині, мислячій за взірцями Нового часу та Просвітництва, абсолютно не притаманний традиційним суспільствам. Як приклад приналежної ним та протилежної техногенній цивілізацій світоглядної настанови можливо згадати про принцип східного мислення "у-вей", який передбачає невтручання в розгортання природних процесів, а співіснування з ними, "в них". Це повною мірою стосується і соціального середовища: людина має включитися в традиційний плин, порядок та самореалізуватися, а не прагнути змінити зовнішні відносини.

          Отже, культура техногенних суспільств орієнтована на принципово нове у всіх галузях буття людини - на нові знання, нову техніку та технологію, нові соціальні устрої, нові форми спілкування. В певному розумінні, людина західного суспільства більш дієва та гнучко мислить, орієнтована на динамізм соціального життя, більше тяжіє до раціонального обґрунтування певних положень. Тому в системі цінностей техногенної цивілізації наукова раціональність відіграє домінуючу роль.

       З періоду Нового часу в техногенних суспільствах наука спочатку стимулюється розвитком техніки та технології, а в ХХ ст. взагалі наука стає основою всіх схем соціальної діяльності, до яких людина ставиться з довірою і які гарантують успіх. Отже, категорія науковості набуває символічного сенсу. Науковість сприймається як необхідна умова процвітання та прогресу. Отже, цінність наукової раціональності та її істотний вплив на всі сфери людського життя стає характерною ознакою техногенної цивілізації.

         З другої половина ХХ ст. починають формуватися нові буттєві контексти для осмислення впливу наукової раціональності на соціум, природу, людину та пошук відповіді на запитання не лише про нові можливості науки, а й про її межі.

      ХХ століття стало століттям глобалізації. Вона виявляється в жорсткій взаємозалежності всіх підсистем людської цивілізації, виникнення інтегративних структур, що проникають крізь всі ці підсистеми, в формуванні єдиних «просторів» - економічного, інформаційного, комунікаційного, індустрії розваг тощо. В ситуації таких цивілізаційних викликів для людства виникає необхідність стати глобальним суб'єктом, щоб забезпечити подальший сталий розвиток суспільства. Глобалізація виявляється в спільному баченні основ сучасного буття, які мають гарантувати  ліберальний та демократичний устрій.

       Суттєва ознака глобалізації - комунікаційна єдність світу. Швидкість розповсюдження величезних обсягів інформації значно більша, ніж швидкість пересування людей та товарів. Це  є наслідок інформаційно-комунікаційної революції - поєднання комп'ютерних технологій з телекомунікаційними мережами. Наслідком є переворот в умовах життя людей не менш глибокі, ніж спричинені винаходом парової машини чи електродвигуна. В результаті інформаційно-комунікаційної революції істотно розширюються масштаби соціальних зв'язків, причому, тепер вони не знають державних кордонів. Міжнародні взаємини набувають нової якості. Раніше міжнародні відносини були як правило міждержавними. В умовах глобалізації вони зачіпають величезні маси людей та набувають форми міжособових контактів. Характеризуючи таку ситуації вводять образ «світ без кордонів».

      Інформаційна революцій призводить до значного прискорення соціального та індивідуального плину часу. Діяльність, що раніше потребувала років, місяців, тижнів, тепер здійснюється за декілька днів, хвилин, секунд. Вражаючий приклад - інтернет-спілкування, коли інформація в будь-яку точку земної кулі  може бути доставлена за лічені хвилини.

         В результаті глобалізації світ стає все більш взаємозалежним. Водночас, він стає все більш уразливим. Підтвердженням цього є  глобальні проблеми людського існування, які виразно окреслюють існування меж можливостей техногенної цивілізації.

         Отже, сучасність демонструє світовій людській спільноті складні перетини цивілізаційних та культурних сенсів, які потрібно прочитати в дискурсі перспектив людства, можливостей подальшого розгортання людської історії. Моделі історичних типів культури та цивілізації виявляють ті гіпотетичні шляхи, якими людство буде рухатися далі. Очевидно, що для того, щоб цивілізаційне та культурне майбутнє справдилося, потрібна успішна комунікація культур та цивілізацій всіх народів та держав світу.

  5. Проблема кризи культури: історія та сучасність

         Друга половина ХIХ ст. представляє той час, коли все виразнішими стають позиції філософів, котрі виявляють «недосконалість» європейської культури та обмеженість її цінностей, наголошують розчарування людини, обстоюють «нову мораль». Основи таких роздумів знаходимо в філософії життя у А.Шопенгауера (1788-1860), особливо у Ф.Ніцше (1844-1900). Аналіз культури, здійснений Г.Зіммелем (1858-1918),  дозволяє йому зафіксувати особливості, які розкривають явище, назване пізніше «кризою культури». Так, розвиток техніки, засобів комфорту, індустрії розваг здійснюється на тлі «перезрілості та втомлення». Засоби життя стають його цілями. Інтереси людей все більше переміщуються в бік «культури речей». Зіммель зауважує, що «гонитва, ненаситність та жага насолоджень – лише наслідки та прояви реакції, що викликана тим, що особистісні цінності шукають в тій сфері, де їх взагалі не буває».

       На початку ХХ ст. критичне ставлення до ідеалів європейської культури значно підсилилося. Таке було пов’язане з трагічними подіями, зокрема з першою світовою війною. Освічена, цивілізована людина ХХ ст. виявилася не в змозі забезпечити ані собі, ані людству справедливість, щастя та мир. Постало болісне запитання «Чому так?», на яке філософи культури намагалися знайти відповідь.

          Як наслідок в філософії культури зявляються концепції, що роблять остаточний висновок про «кризу культури», окреслюючи при цьому вагомі причини та наслідки цього явища. На думку О.Шпенглера, про концепцію якого вже йшлося раніше (підрозділ 10.3), криза виявляється як перехід культури в цивілізацію, що призводить до   виродження, «обездушення» культури.  Техніка, що творилася людиною, агресивно обертається проти неї.

         В контексті найзагальніших філософських проблем побачив та розкрив суть кризи культури Е.Гуссерль (1859-1938). Для нього глибинний контекст кризи європейської культури означений як криза раціональності, на якій така культура постала. На переконання Гуссерля, те, що сталося з європейською культурою, має джерелом те, що сталося з європейською наукою, європейським раціоналізмом. Гуссерль був переконаний, що саме науковий розум,  в широкому сенсі слова, є ядром, душею європейської культури. Новий час, Просвітництво утвердили для людства науку як головну силу історичного розвитку, що здатна врятувати людину від забобонів, будь-яких негараздів та забезпечити достаток і процвітання. Однак, як наголошує філософ, це зовсім не означає, що наука робить людину мудрою.

         Людська історія ХХ ст. засвідчила, що науковий та технологічний розвиток безпосередньо не гарантує культурного піднесення та виваженості. Навпаки, бурхливий розвиток науки, техніки та технологій породив у людини ілюзію, що вона всемогутня та може творити світ на власний розсуд. Такі ілюзії обернулися драматичними та трагічними подіями – війнами, техногенними катастрофами, глобальними проблемами людського існування.

       Таким чином, криза європейської культури повязується з цивілізаційними факторами – наукою, технікою, технологіями, які розглядалися як морально амбівалентні. Отже, культура тут предстає як сторона «постраждала», цивілізація, яка грутнувалася на класичній раціональності – як руйнуюча.

           Про кризу європейської культури початку ХХ ст.. писав Й.Гейзінга (1872-1945), видатний теоретик культури (Нідерланди). Дослідник вважав, що культура потребує рівноваги матеріальних та духовних цінностей. Така рівновага створює «такий стан суспільства, який оцінюється як дещо більше та вище, ніж просто задоволення потреби або відверте бажання влади». Гейзінга також наголошує, що дійсна культура містить прагнення, вона є націленість на ідеал – на Бога, людину, розум тощо. Культурне суспільство вимагає від особистості свободо підкорятися ідеї обов’язку та прийняти суспільні «табу», умовності, правила поведінки.

           Саме ці умови стосовно існування культури ХХ ст., на думку дослідника, є порушеними. Людство не навчилося володіти собою, в суспільстві спостерігається перевага матеріальних цінностей над духовними. Спостерігається відмова культури від ідеалу пізнання, падіння моральних норм, криза мистецтва. Відбувається процес «варваризації» - культура «високої приби» заглушається та витісняється низькопробними елементами.

          Отже, ХХ ст. людської історії значно підсилило скептичне ставлення до ідеалу «розуму та істини», обґрунтованого європейським раціоналізмом. Суспільство, що орієнтувалося на означені виміри, породило дегуманізацію та відчуження людей. Постало питання, чому світ, організований на основі науки, техніки, технологій обернувся проти людини та їй загрожує? Хіба не дивно, що нація філософів, поетів, композиторів, що збагатила світову культуру такими шедеврами, як «Критика чистого розуму, «Фауст», «Героїчна симфонія», породила Освенцим, Бухенвальд, Майданек? А табори ГУЛАГУ – вони виникли в країні, яка дала світу Достоєвського та Толстого, які сприймаються як уособлення людської совісті?

        Криза культури осмислюється дослідниками і в дискурсі протиставлення культури природі, яке також має корені в європейській філософській традиції. В таких міркуваннях штучність культури, як створеної людиною, розглядається як причина відірваності її та, відповідно, людини від природи та ворожого до неї ставлення. Так, вже у Ж.-Ж.Руссо,  представника філософії Просвітництва, яскраво представлений образ «золотого століття» людства, коли людина була цілком природною та розкутою. Культурність, цивілізованість спотворили людину. Отже, культура та цивілізація є «винними» у тих проблемах, що виникають в бутті людини, суспільства.

           Тема «природної людини», яка погано почувається в штучному світі сучасної культури та цивілізації, активно обговорюється з другої половини ХХ ст., коли був відкритий такий різновид проблем, як глобальні проблеми людського існування, зокрема – глобальна евологічна проблема. Людина опинилася замкненою у власно створеному штучному світі: містах, офісах, квартирах, з довершеними технологіями та штучною іжею. Людина задихається без природи, не може без неї жити і продовжує її руйнувати.

         Вихід полягає в трансформуванні засад ставлення до природи, біосфери. Проблеми культурфілософського характеру в цьому відношення виникають в площині ціннісній, моральній. Філософи культури критично осмислюють попередню активістську позицію стосовно біосфери. Нові ціннісні засади взаємин людини та природи, живого, біосфери постають з позицій біоетики та екологічної етики. Очевидно, що уявленням про моральність не відповідає людина, що руйнує, нищить біосферу, та, відповідно, й самих людей.

          Якщо дивитися ширше, то подолання протистояння культури та природи потребує становлення нового типу раціональності. Таке відбувається з кінця ХХ ст.. – постає постнекласичний тип раціональності, з позицій якого людина та біосфера розглядаються як цілісна складна система, що самоорганізається, а моральні регулятиви постають як включені в процес пізнання людини та біосфери та практик впливу на них.

       Отже, як зрозуміло з викладеного, поняття «криза культури» характеризує критику культурфілософського європоцентризму в стадії його кризи.

        Він мав глибинні підстави для власного існування в раціоналізмі та раціонально обґрунтованих цінностях європейської культури, які відіграли значну роль в розвитку світової спільноти. Однак з часом європоцентризм виявився проблемним та зазнав відчутної критики в аргументах людської історії, а класичний раціоналізм як його основа – в дослідженнях філософів та культурологів.

        Поряд з цим, з другої половини ХХ ст. і особливо в наш час виявиляються потужні можливості неєвропейських культур у їх впливі на світовий процес. Постала проблема унікальності, неповторності, своєрідності культур. Природно, що європоцентризм в філософському баченні культури змінюється на усвідомлення плюралізму культур та потребу їх діалогу.

        Культурний та цивілізаційних діалог передбачає толерантність та загальнолюдські цінності як основу спілкування. Головне, що таке спілкування має бути, бути заради взаєморозуміння народів, культур, цивілізацій. Плідний приклад прагнення до цього виявили відомі українські та російські філософи, що нещодавно обговорювали гострі, невизначені досі питаня стосовно власної культури та історії, означивши тему спілкування як «Єдність світу та багатоманіття культур». Видатний український філософ М.В.Попович наголосив, що шлях до взаєморозуміння пов’язаний з тим, щоб оцінювати події історичного минулого як цивілізована людина, виходячи з сьогоденних гуманістичних принципів. 

        Дійсно, уроки історії доводять, що нехтувати ціннісними принципами, які постають в культурі та спрямовують життя людини, вельми небезпечно і для особистості, і для людства в цілому. Тому не випадково ХХI ст. стає часом, коли роздуми філософів культури про моральну складову в комунікації людини з природою, соціумом, іншими людьми підкріплюються переконливими аргументами з самого життя.

Питання для самостійного опрацювання

1.     Означте важливі для розуміння культури аспекти її осмислення.

2.     Схарактеризуйте проблеми, що їх вивчає філософія культури.

3.     Багатоманітність визначень понять культури та цивілізації.

4.     Проаналізуйте філософські концепції історичних типів культури та цивілізації.

5.     Проблема кризи культури та підходи її подолання.

 

Теми есе

1.     Культура як сфера самореалізації особистості.

2.     Культура і свобода.

3.     Національні традиції в культурі.

4.     Культура і природа: філософські погляди.

5.     Взаємини культури і цивілізації в філософських концепціях.

6.     Чи можливий діалог культур в сучасному світі?

 

   

Література

Вебер М. Протестантьска етика і дух капіталізму. – К.: 1994.

Виндельбанд В. Философия культуры: Избранное // РАН; ИНИОН. – М.: 1994.

Гатальська С.М. Філософія культури /електронний ресурс:

[режим доступу] http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi_-_gatalska_cm

Гриценко В.С. Людина і Всесвіт у культурологічній аргументації // Практична філософія. — 2004, № 1.

Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология /електронний ресурс. - [Режим доступу]

http://ontology.mirtesen.ru/blog/43388206072/E-Gusserl-%22Krizis-evropeyskih-nauk-i-transtsendentalnaya-fenomen

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991.

Единство мира и многообразие культур  (материалы «круглого стола» украинских и российских философов) // Вопросы философии. – 2011. - № 9. –електронний ресурс – [режим доступу]: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=52

Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранное. — Т. I. Философия культуры. — М., 1996

Історія світової культури: Навч. посібник / Левчук Л.Т., Панченко В.І., Гриценко В.С., Єфіменко В.В., Лосєв І.В., Шинкаренко О.В. — К.: Либідь, 1994.

Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996.

Кассирер Э. Лекции по философии культуры // Культурология XX в. Антология. — М., 1995.

Козловський П. Постмодерна культура / Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. — К., 1996.

Кримський С.Б. Діяльність та культура / Магістеріум. 2003. – Вип.12. Культурологія. – С.4-8.

Культурология. XX век. Антология. — М., 1995.

Лосев А. Ф. Философия культуры // Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М., 1989.

Лотман Ю. М. К проблеме типологии культуры // Лотман Ю. М. Избр. статьи: в 3 т. — Т. I. — Таллинн, 1992.

Маркузе Г. Одномерній чнеловек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества. – М.: 1994.

Межуев В. М. Культурология и философия культуры // Культурология сегодня: Основы, проблемы, перспективы. — М., 1993.

Огурцов А.П. Культура как диалог // История культурологии: учебник для системы послевузовского профессионального образования / Под ред. А.П. Огурцова. М.: Гардарики, 2006.

От философии жизни к философии культуры: Сборник статей / Под ред. В. П. Визгина. — СПб., 2001.

Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. — К., 1998.

Пархоменко И.Т., Радугин А.А. Культурология в вопросах и ответах.- М.:Центр, 2001.

Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: 1998.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

Тоинби А. Цивилизация перед судом истории. Сборник. — СПб., 1995.

 Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Издательство АСТ, - 2003.

Хейзингa Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю.В. и др. — К., 2002.

Шпенглер О. Закат Европы.- Т.1. — М., 1991.

Фромм Э. Иметь или быть? – М.: 1990.

Философия культуры: Становление и развитие. — СПб., 1995.

Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004.