Післямова

 

Розглянуті в попередніх темах проблеми предметної сфери, ціннісного навантаження, епістемологічних та світоглядних можливостей білетики переконливо свідчать, що вона є яскравою відповіддю на складні виклики сучасного цивілізаційного розвитку. Вони пов’язані не лише зі ставленням людини до світу загалом, світу живого зокрема, а й до власне себе.  В.Р. Поттер наголошує одну з проблем сучасної філософії науки: замість безладу притаманного нерівномірно розвинутим галузям знання ми провинні прийти до деякого стагну їх рівноваги. (В.Р. Поттер, 2002) Тому, обмеженим є підхід до розуміння білетики як лише вивчення питань біології і охорони здоров’я. Аналіз вищенаведених підходів дозволяє зробити висновок: білетика пов’язана зі спеціальним дослідженням складних теоретичних, методологічних та світоглядних проблем та потребує високого рівня абстракції.

Тому, як було показано в попередньому викладенні, таким значним є інтерес як науковців,  медиків, екологів, юристів та філософів, так і широкої спільноти до обговорення найрізноманітніших аспектів біоетики. Філософи та методологи перш за все намагаються осмислити ті вияви білетики, які виходять далеко за межі власне наукових та практичних можливостей білетики, окреслюючи її вплив на визначення фундаментальних принипів людської моральності. Як випливає з викладеного в попередніх темах, для пошуку саме таких принипів потрібне визначення статусу та предмету білетики, її співвідношення як з класичною етикою,  так і з галузями біологічного знання, співвіднесення білетики з екологічною та медичною етиками, пошук відповіді на питання про співвідношення теоретичного та прикладного в біоетиці. Стосовно останього ракурсу слід зауважити, що  прикладна

154

етика може бути розглянута як особливий феномен, оскільки  в її межах створені власні теоретичні моделі. Прикладна етика  набула виміру міждисиплінарності, тому в такому аспекті – може бути осмислена як не тільки феномен етичного. Для такого розуміння прикладної етики необхідними стають інші види знання, які визначають форми фахової діяльності залучаючи при цьому соціологію, юриспруденцію та інші галузі знання.

В навчальному посібнику біоетика розуміється як сфера багатоманітного знання, що інтенсивно змінюється, структура якого тільки починає складатися. Існує «широке» і «вузьке» розуміння біоетики. Широке розуміння прикладної етики стимулює болючі моменти морального досвіду на який впливають новації сучасності. Водночас – біоетика є і прикладна етика в широкому розумінні є феноменом духовного життя, який несе перспективу для подальшого розвитку людини.

155