РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПИТАННЯ ПРОЛЕГОМЕНИ

Як можлива метафізика як наука?

Метафізика, як природний нахил розуму, дійсна, але сама для се­бе вона також (як це довело аналітичне розв'язання третього головного питання) діалектична і облудна. Отже, хотіти брати з неї засади і в їхньому вжитку йти за хоч і природною, а проте хибною позірністю — це ніколи не може створити науку, а лише марне діалектичне мис­тецтво, в якому одна школа може випереджати іншу, однак жодна не може коли-небудь здобути правомірного і тривалого схвалення.

А щоб метафізика як наука могла претендувати не тільки на оманливе умовляння, а й на розуміння і переконання, то критика само­го розуму мусить викласти цілком весь склад понять a priori, поділ їх згідно з різними джерелами: чуттєвості, розсуду і розуму далі їх повну таблицю і розчленовування всіх цих понять з усім тим, що може бути звідси виведено, а потім головно можливість синтетичного пізнання а priori за посередництвом дедукції цих понять, засади їх вжитку, на­самкінець також границі цього вжитку — і все це в повній системі. Та­ким чином, критика, і тільки вона одна, містить у собі цілий, добре пе­ревірений і випробуваний план, навіть усі засоби виконання, згідно з якими може бути створена метафізика як наука; іншими шляхами і за­собами вона неможлива. Отже, тут запитується не так про те, як мож­лива ця справа, як про те, в який спосіб її почати здійснювати й спрямувати добрі голови від дотеперішнього спотвореного і безплідно­го опрацювання до опрацювання необлудного, та як таке об'єднання [зусиль] можна найліпше скерувати на спільну мету.

Одне певно: хто раз засмакував критики, той назавжди матиме відразу до будь-яких догматичних базікань, якими він раніше задоволь­нявся через необхідність, бо його розум потребував чогось, але для сво­го заняття не міг знайти нічого ліпшого. Критика відноситься до звичай­ної шкільної метафізики саме так, як хімія до алхімії. або як астрономія до віщувальної астрології. Я ручаюся за те, то хто продумав і збагнув за­сади критики хоча б лише в цих пролегоменах, той ніколи знову не по­вернеться до тієї старої й софістичної псевдонауки; він радше з певною втіхою поглядатиме на метафізику яка відтепер насправді є в його владі, більше вже не потребує жодних підготовчих відкриттів і вперше може надати розумові тривалого задоволення. Адже певною перевагою, на яку з-поміж усіх можливих наук може розраховувати з певністю єдино ме-

92


 

тафізика, є саме те, що вона може бути доведена до завершення і постійного стану, позаяк далі вона не може змінюватися, навіть не здат­на до жодного примноження завдяки новим відкриттям; а це тому так, бо розум тут має джерела свого) пізнання не в предметах та їх спогляданні (завдяки яким він не може навчитися чомусь більшому), а в самому собі, і якщо він виклав основні закони своєї спроможності повністю і у ви­значений спосіб всупереч усім кривотлумаченням, то не зостається нічого, що чистий розум міг би пізнавати a priori, навіть про що він міг би підставно запитувати. Надійна перспектива на так визначене і завер­шене знання має в собі якусь особливу привабливість, хоч би навіть за­лишити осторонь всю користь (про яку я згодом іще вестиму мову).

Усяке хибне мистецтво, всяка марна мудрість триває свій час; ад­же зрештою вона руйнує саму себе, і найвищий ступінь її культури вод­ночас є миттю її занепаду. Те, що стосовно метафізики цей час тепер на­став, доводить стан, в який вона впала в усіх освічених народів при всьому тому запалі, з яким зрештою опрацьовуються всі інші науки. Старий устрій університетських студій ще зберігає її тінь, одна-єдина Академія наук116 завдяки призначеним нагородам спонукає ще подеко­ли до здійснення в ній то однієї, то іншої спроби; проте до ґрунтовних наук її більше не зараховують, і якби якогось талановитого мужа хтось захотів назвати великим метафізиком, то можна собі уявити, як сприй­няв би він цю доброзичливу, однак навряд чи заздрісну похвалу.

Але хоча час занепаду всієї догматичної метафізики безсумнівно настав, все-таки бракує ще багато-чого, аби можна було сказати, що на­томість вже з'явився час її відродження за посередництвом ґрунтовної та завершеної критики розуму117. Всі переходи від однієї схильності до їй протилежної проходять через стан байдужості, а ця мить для автора найнебезпечніша, проте, як мені здається, для науки найслушніша. Ад­же коли через цілковитий розрив колишніх зв'язків згасає дух партійності, тоді розумні голови [Gemüter] перебувають у найліпшому настрої, щоб тепер поступово вислухати пропозиції для об'єднання за новим планом.

Коли я кажу, що сподіваюся від цих «Пролегоменів», що вони, мабуть, пожвавлюватимуть дослідження на полі критики і подавати­муть загальному духові філософії, якому в спекулятивній частині, здається, бракує, на поживу, новий і багатообіцяльний предмет заняття, то я вже наперед можу собі уявити, шо кожен, кого знеохотили і знуди­ли тернисті шляхи, якими я. водив його в «Критиці», запитає мене: на чому ж я засновую це сподівання? Я відповідаю: на невідхильному за­коні необхідності.

Що дух людський колись цілком відмовиться від метафізичних досліджень — цього так само годі сподіватися, як і того, що ми колись радше цілковито припинимо дихання, щоб постійно не вдихати нечис-

93


 

те повітря. Отже, в світі повсякчас буде метафізика, і надто те, в кожної, головно в мислячої людини — метафізика, яку за браком публічного мірила кожен краятиме собі на свій штиб. А те, що дотепер називалося метафізикою, не може задовольнити жодної допитливої голови, проте цілковито зректися метафізики все-таки також неможливо, тому зреш­тою мусить бути спробувана критика самого чистого розуму, або, якщо така критика вже є, вона мусить бути досліджена і піддана загальному випробовуванню, бо більше немає жодного засобу зарадити цій на­гальній потребі, яка є чимось більшим, аніж простою допитливістю.

Відколи я знаю критику, наприкінці прочитання якогось твору метафізичного змісту, який визначенням своїх понять, розмаїттям, порядком і легким викладом так мене займав, як і освічував, я не мо­жу утриматися від питання: чи просунув цей автор метафізику хоч би на один крок далі? Я прошу вибачення у вчених мужів, твори котрих в іншому плані були мені корисні й завжди сприяли культурі душев­них сил, бо визнаю, що ані в їхніх, ані в моїх незначних спробах118 (на користь яких все ж промовляє себелюбство) я не зміг знайти, щоб за­вдяки їм наука ця хоч би трохи була просунута далі, а це, правда, з цілком природної підстави, позаяк ця наука ще не існувала і не могла бути зібрана навіть по частинам, а її зародок мусить бути наперед повністю сформований у критиці. Щоб запобігти всіляким кривотлу­маченням, треба пригадати з попереднього, що аналітичне трактуван­ня наших понять хоч і справді доволі корисне розсудові, але тим са­мим наука (метафізики) анітрохи не просувається далі, бо ті розчлено­вування понять суть лише матеріали, з яких щойно повинна бути спо­руджена наука. Хай би як чудово розчленовують і визначають понят­тя субстанції та акциденції, це є досить гарною підготовкою до яко­гось майбутнього вжитку. Але якщо я зовсім не можу довести, що в усьому, що існує, субстанція є постійна, а змінюються лише акци­денції, то завдяки всьому тому розчленовуванню наука анітрохи не просунулася далі. Щоправда, метафізика дотепер не змогла довести як a priori значущі ані цього положення, ані закону достатньої підста­ви, ще менше якогось складного положення, наприклад належного до психології або космології, і взагалі жодного синтетичного положення; таким чином, завдяки всьому тому аналізові нічого не досягнуто, нічого не створено і нічому не посприято, і наука після численної ме­тушні й галасу все ще перебуває там, де вона була за часів Арістотеля, хоча приготування до неї, якби тільки знайшли дороговказ для синте­тичних пізнань, здійснювалися, безперечно, набагато ліпше, ніж ко­ли-небудь раніше.

Коли хтось вважає себе цим ображеним, то він легко може відки­нути це обвинувачення, якщо наведе лише одне-єдине синтетичне по­ложення, належне до метафізики, яке він візьметься довести a priori

94


 

в догматичний спосіб; бо тільки тоді, коли він це виконає, я признаю за ним, що він дійсно просунув науку далі, навіть якби це положення бу­ло зрештою досить потверджене завдяки звичайному досвідові. Жодна вимога не може бути поміркованішою і слушнішою, а у випадку (доко­нечно достовірному) невиконання — жоден вирок справедливішим, ніж такий, що метафізика як наука дотепер іще зовсім не існувала.

Якщо мій виклик приймається, я мушу застерегти лише від двох речей: по-перше, від гри правдоподібності і здогаду, яка так само погано личить метафізиці, як і геометрії; по-друге, від рішення за посеред­ництвом чарівної палички так званого здорового людського глузду, яка зачаровує не кожного, а того, хто керується особистими властивостями.

Адже що стосується першого, то, мабуть, не можна знайти нічого недоречнішого, ніж воліти засновувати свої судження в метафізиці, філософії з чистого розуму, на правдоподібності й здогаді. Все, що по­винно бути пізнане a priori, тим самим видається якраз за аподиктичне достовірне і, отже, саме так і мусить бути доведене. Точно так можна бу­ло б воліти засновувати на здогадах геометрію або аритметику; бо що стосується calculus probabilium останньої, то він містить не правдо­подібні, а цілком достовірні судження про ступінь можливості деяких випадків за даними однорідними умовами, які в сумі всіх можливих ви­падків цілком безпомилково мусять справджуватися відповідно до пра­вила, хоча це правило і не досить визначене щодо кожного одиничного випадку: Лише в емпіричному природознавстві можна допускати здога­ди (за посередництвом індукції й аналогії), але так, щоб принаймні можливість того, що я приймаю, мусила бути повністю достовірною.

Іще гірше, можливо, справа стоїть із покликанням на здоровий людський глузд, якщо мова йде119 про поняття і засади не оскільки вони мають бути значущі відносно досвіду, а оскільки їх хочуть видавати за значущі також поза умовами досвіду. Бо що є здоровий глузд? Це є спільний розсуд, оскільки він судить правильно. А що ж є спільний роз­суд? Він є спроможністю пізнання і вжитку правій in concreto, на відміну від спекулятивного розсуду, який є спроможністю пізнання правил in abstracto. Таким чином, спільний розсуд навряд чи зрозуміє правило, що все, що відбувається, визначене за посередництвом своєї причини, однак ніколи не зможе осягнути в його загальності. Тому він вимагає прикладу з досвіду, і якщо він чує, що це означає не що інше, як те, що він повсякчас мислив, коли у нього розбили шибку або зник­ло хатнє майно, то він розуміє цю засаду і навіть признає її. Так от, спільний розсуд має свій вжиток лиш остільки, оскільки він може бачи­ти свої правила (хоча вони йому притаманні дійсно a priori) потвердже­ними в досвіді; отже, осягати їх a priori та незалежно від досвіду нале­жить спекулятивному розсудові, і це лежить цілком поза виднокругом спільного розсуду. Але ж метафізика має справу виключно з останнім

95


 

способом пізнання, і, напевно, поганою ознакою здорового глузду є покликання на того ручителя, котрий тут немає жодного права голосу і на котрого зазвичай дивляться лише спогорда, за винятком того випад­ку, коли відчувають себе в скруті й у своїй спекуляції не можуть собі знайти ані поради, ані допомоги.

Це звичайний викрутас, яким звикли послуговуватися ці хибні друзі спільного людського розсуду (котрі його принагідно вихваляють, однак зазвичай зневажають), коли кажуть: зрештою все-таки мусять бу­ти деякі положення, які безпосередньо достовірні та для яких не тільки не треба давати жодного доказу, а й взагалі жодного звіту, бо інакше ніколи не дійдемо до кінця з підставами наших суджень; але для доказу цієї правоможності вони ніколи не можуть навести (за винятком зако­ну суперечності, який, проте, достатньо не може довести істини синте­тичних суджень) чогось іншого безсумнівного, що вони безпосередньо можуть приписувати спільному людському розсудові, крім математич­них положень: наприклад, що два по два дорівнює чотирьом, що між двома точками є тільки одна пряма лінія та ін. Однак ці судження так відрізняються від суджень метафізики, як небо від землі. Адже завдяки самому своєму мисленню я можу робити (конструювати) в математиці все те, що я уявляю собі завдяки поняттю як можливе; до однієї двійки я поступово додаю іншу двійку і сам утворюю число чотири, або подумки проводжу від однієї точки до іншої усілякі лінії і можу провести ли­ше одну-єдину лінію, яка в усіх своїх частинах (рівних, як і нерівних) подібна собі. Але завдяки всій своїй силі мислення я не можу з поняття однієї речі випровадити поняття якоїсь іншої, існування якої необхідно пов'язане з першою, а мушу звернутися по допомогу до досвіду; і хоча мій розсуд подає мені a priori (проте завжди лише відносно можливого досвіду) поняття такого зв'язку (причиновість), то я все ж не можу йо­го зобразити a priori в спогляданні як поняття математики й, отже, по­казати a priori його можливість, а це поняття [причиновості] разом із за­садами його застосування, якщо воно має бути значуще a priori — як це і вимагається в метафізиці — завжди потребує виправдання й дедукції його можливості, бо інакше не знаєш, як-далеко воно значуще і чи мо­же воно бути вжите лише в досвіді, або також поза ним. Отже, в ме­тафізиці, як спекулятивній науці чистого розуму, ніколи не можна по­кликатися на спільний людський розсуд, але це можливо тоді, коли ми змушені її полишити і зректися (в певних справах) всякого чистого спе­кулятивного пізнання, яке завжди мусить бути знанням, отож зректися також самої метафізики та її повчання, і тоді виявляється, що нам єди­но можливою є розумова віра, яка й достатня для наших потреб (ма­буть, навіть більш цілюща, ніж саме знання). Адже в такому разі цілком змінюється обрис речі. Метафізика мусить бути наукою не тільки в цілому, а й в усіх своїх частинах, бо інакше вона є нічим; адже як спеку-

96


 

 

ляція чистого розуму вона ніде інде не має опертя, крім як у загальних пізнаннях. А поза нею правдоподібність і здоровий людський глузд вельми добре можуть мати свій корисний і правомірний вжиток, однак відповідно до цілком власних засад, вага яких завжди залежить від відношення до практичного.

Це те, що я вважаю правомірним вимагати для можливості якоїсь метафізики як науки.