Предметний покажчик

A

Aбcтракція 56

Агрегат 46, 56

«див. також Система)

Академія наук 93

Аксіоми

-           чистої математики 13, 39

-           споглядання 41

 Акциденція 45, 65, 94

 Алхімія 92

Аналоги досвіду 41, 46, 66

Аналогія 4, 88, 95

- пізнання за А. 85

 Аналіз

- засада 11

- чистого поняття розсуду 14

- математичний 18

- і метафізика 94

Аналітика (як частіша логіки) 18

-розсуду 63

Аналітичний див. Метод, Положен­ня. Судження

Антиномія 32, 63, 69-70, 72

- динамічна 73

- математична 72, 73

- перша 72- 73

- друга 73

- третя 73-76

- четверта 76-77 .

Антитеза 72

Антиципації сприйняття 41

 Антиципувати 44

Антропологія 89

Антропоморфізм 84-86

- догматичний 85

- об'єктивний 86

- символічний 85

Апперцепція 53, 66

Аподиктичний див. Достовірність, Судження

Аритметика 12, 24, 95

Асоціація уявлень 3

Астрологія 92

Астрономія 55, 92

 actio 57

a posteriori 11, 17, 23, 54, 42

a priori 10-11, 17-20, 22 -25, 53 -54, 99-100

Б

Байдужість 93

Біль 45

Бог 85

- як сукупність можливого 62, 74

-як ідея 77-78, 81, 83-85

- споглядання і розум 83-84

- воля 84

- і світ 85

(див. також Найвища істота, Ідеал, Деїзм)

В

Величина

-  поняття 39, 40, 43, 45, 73

-  інтенсивна 45 46

-  кількість 59

Вжиток

- спекулятивний в. розуму 20, 90

- практичний 20

- практичною розуму в моралі 90

- понять in concreto 23

- чуттєвих уявлень в розсуді 31

- трансцендентний 50, 61, 65, 77, 99

- іманентний 61, 84, 99

- переcтупний [überschwenglicher] 61,

- ідей 63

- природний в. розуму 89

-  розсуду 58, 64, 78

- розуму див. Вжиток розуму

Вжиток розуму [Vernunftgebrauch]

- практичний 76

- чистий 17

- спекулятивний і практичний 20, 90

- емпірично-іманентниіі 24

- визначення границь 80

-  два способи 10

Взаємодія 44

(див. також Спілкування)

Виведення, явищ 83

Вид пізнання [Erkenntnisart],  метафізичний 10, 14

Вимислювати [erdichlen] 88

Вимисел [Erdichtung] 3, 28. 52

Випадок 70, 90

Випробовування.загальне («Критики чистого розуму»; 44

Висновки 11,89

163

Відмінність, внутрішня 26—27

Відношення (категорія) 40, 59

Відродження метафізики 93

Відчуття [Empfindung] 24, 50, 43-44, 58

Віра, розумова 20. 96

Вічність 71,84

Властивості

-           реальні 65

-           особисті 95

Воля 3, 63. 84

Вплив імматеріальних істот 81-82

Враження, дійсні 24

Всемогутність 84

Всецільність [Allheit] 40, 59

Всюдисущість 84

Вчення [Lehibegritt], ідеалістичне 29

-           про елементи [Elementarlehre] 105

-           про метод [Methodenlehre], фізіо­логічне 44

Г

Геній 7

Геометр 12, 25, 27-28

Геометрія

- чиста 12, 27, 31

- поступування 25

- пізнаний а priori 100

- зовнішні споглядання 31

-і здогади 95

Гіпербола 55

Гіперфізичне 34, 87

Гіпотеза 44,78

Гіпотетичний – див. Судження

Глибина [Bathos], досвіду 99

Гравірування, на міді [Kupferstechen] 4

Граматика 56

Граничне обмеження [Begrenzung] поля досвіду 88

Границя [Grenze]

- всіх наук 9

- досвіду 20, 65, 88

- чистого розуму 49

- вжитку понять розсуду 5!

- і межі [Schranken] розуму S0, 82- S3, 84-85.87-88. 90

- щось позитивне 82, 88

- визначення г. чистого розуму 79-85

habere 37

habitus 57

Д

Дедукція

- категорій 5, 58, 60, 101, 105

- трансцендентальна 26

- критична 50

- і метафізика 60

- витончена 63

- всього нашою пізнання a priori 77

- простору і часу 26

Дефініція 14, 101

Деїзм 83-87

Джерела, розуму 1. 9—10, 62, 69

Динамічний див. Антиномія, Засади

Дискурсивний

- судження із самих тільки понять 22

- засади 34

-  розсуд 65

Дисципліна 89

Діалектика чистого розуму 18, 62-64, 71, 79-80, 90

Діалектичний 62, 92

- твердження 69

- мисіеціво 92

- висновки 89

- вжиток розуму 77

- спроби 82

(див. також Позірність)

 Дійсність, як істина in concreto 20

- на противагу логічній сутності З?

- категорія 44

Дія див. Причина

Доба

- просвітничена 106

- кеосвічена 50

-  мисляча 104

Добробут [Wohlfahrt], роду людського 85

Довготривалість [Fortdauer], необхідна 67

Доводити, в догматичний спосіб з priori 94-95

Догма 78

Догматизм 16, 87

Догматик 49

Догматика 71, 106

Догматичний

- мислення 49

- манера 52

- антропоморфізм S5

- поняття 88

- спосіб доказу 94-95

- базікання 92

- засади І03

- ідеалізм 100

- метафізика 93, 103

- метод 45

- філософи 14

- дрімота 5, 68

164

 

- твори 102

- спекуляція 106

- шлях 71

Доказ 101

- спосіб д. 45

Докладність 20

Доля (метафізики) 3

Досвід

- зовнішній 9. 63. 67

- внутрішній 9,63, 67

- безперервний синтез сприйнягтів 17

- поняття перед усяким д. 23

- істина д. 32

- навчає, що існує 33

- не навчає природи речей 33

- продукт чуттів та розсуду 37, 41, 51

- можливість д. 20, 31, 33—36, 39, 44—45, 47, 53, 80

- засади можливості всякого д. 39, 43-46

- можливість д. і закон природи 53

- синтетичне пов'язання явиш 42

-  і числі поняття розсуду 42 43

- форма і матерія 45

- особливий 56

-не сам себе гранично обмежус [be­grenzt] 87

- у Гюма19

- поле д. 88

- основні закони 81

- принципи 81

Досвідний вжиток [Ertahrungsgebrauch] 48-49. 51,58, 60, 63, 78-79

Досвідні підстави [Erfahrungsgründe] 22

Дослідження 3, 21, 51, 93, 97

Достовірність [Gewissheit]

- аподиктична 11, 25

- емпірична 25

- геометрична 52

Дотепник [Witzling], популярний 4

Дух

- і літера 32

- справжній філософський 106

-провіщення 49

 Душа 66

- проста субстанція 63

- постійність 65-68

- предает внутрішнього чуття 68

- і тіло 67

- матеріалістичне пояснення 80

- імматеріальна істота 80

- природа д, 90

(див. жахом Істота мисляча. Свіаочісіь)

Е

Екстенсивний    див. Величина

Елеатська школа 99

Елементарні пізнання 52

Елементарні поняття 56—57, 106

Еліпс 55

Емпіричне [das Empirische] 24

Емпіричний див. Душа. Ідеалізм. Свідомість, Споглядання, Судження

Естетика, трансцендентальна 50, 53

Є

Єдність (категорія) 40, 59

- споглядання 41, 45

- сприйннттів 42, 46, 48

- свідомості, 83

- мислення взагалі 57

- колективна є. досвіду 61

- виду пізнання 79

- предмета 36

- конструювання 55

- об'єкта 56

- принципів 88

- чистого розсуду 46

-синтетична, відп. систематична, є. вжитку розсуду 79, 88- 89, 90

- математична 12

- регулятивна і конститутивна 79

Ж

Життя i смерть 66-67

З

Завдання чистого розуму 61, 78, 89

Загал [gemeines Wesen] 102, 106

Загальність 19

Загальнозкачушість, необхідна 36—37

Загибель (душі як субстанції) 67

Закон 33-36, 43-56

- суб'єктивний 35

- і засади можливого досвіду 43

- природи і можливість досвіду 53-54

- фізичний 55

- на противагу правилам 48

- суперечності [Satz des Widerspruchs] 10-13, 15, 17-18, 96

-достатньої підстави [Satz des zu­reichenden Grundes] 13-16, 94

Закони природи

- загальні (чисті) 33, 35-36, 43, 48, 53

- властиві 44

-  емпіричні 54

-в розсуді 54—56


 

165


 

-і свобода 75-76

Закони розуму чисті 14

Законодавство розуму 91

Закономірність

-необхідна з. природи 34-35

-досвіду 35

Заперечення

-категорія 40

-повне з. 59

Зарозумілість [Eigendünkel] 106

Засада (засади)

- спільного розсуду 4

- чистої геометрії 12

- величини і ступеня 43

-субстанції, причиновості та спілкування 44

-можливості, дійсності та необхід­ності 44

-загальні з. природознавства 41.45, 53

-можливого досвіду (= загальні закони природи) 39, 43, 48-49

- математичні та динамічні 44

- спосіб доказу 45

-синтетичні а priori (принципи можливого досвіду) 43

-догматичні 103

-фізіологічна таблиця з. 41

Звичаї [Sitten] 84

Звичка 3, 19, 47

Зв'язок (пов'язання) [Verknüpfung]

- а priori З

- із понять З

- речей 5

- логічний 36. 41

- синтетичний 45

- причини і дії 47-48

- математичний 118

- динамічний 118

Здогади [Mulmassimgen] 20, 52, 95

Здоровий  глузд [gesunder Verstand] 4-5, 80, 95-96 (див. також Розсуд, Людський розсуд)

Зір (чуття) 29

Знання 20, 59, 93, 96, 105, 106

Значення 2,3, 34, 64, 85

Значущість [Gültigkeit]

-об'єктивна 5, 28, 36-37, 89 (див, також Реальність)

Золото 10—11

Зразки старовини 102

I

Ідеал чистого розуму 65, 77-78

Ідеалізм, явний 29

-властивий (дійсний) 29, 32. 100

- мрійливий [schwärmerischer] (Плато­на) 100

- емпіричний, матеріальний, скептичний (Декарта) 32, 67-68, 100

- містичний, мрійливий, догматичний (Берклі) 32. 99-100

- трансцендентальний,  формальний, критичний (Канта) 32-33, 68, 100

- не «виший» і. 99

- звичайний 100

-знайдений рецензентом 102

Ідеаліст 29, 99

Ідеальність

-простору і часу 30—31, 100

Ідея (ідеї) 65-79

-на відміну від категорій 61. 78-79

-походження в функціях висновків розуму 62

- число і поділ 62-63

- психологічна 65       68, 90

- космологічна 63, 68-77, 9(1

- математична і динамічна 69

- теологічна 77-78. 90

- реіулятивна, а не конетиіуіивна 79, 90

- моральна 89

-трансцендентальна 54, 62, 64, 77—79, 82, 8<)-9и

-трансцендентна 69. S1

-проблема розуму 82

Іманентний див. Вжиток

Індукція 95

Інерція 34

Інтелектуальне

-пізнання 51

-причина 74

Інтелігібельний 51, 88

Інтелігібельний предмет [Verstandeswesen] 50-51, 64, 74-75, 83, 88

Інтелігібельний світ [Verstandeswelt] 50-51,88

Інтенсивне 43            -46

Інтуїтивний 22

Існування

-[ Dasein] 33, 40, 66 (див. також -Дій­сність)

-[Existenz] 29, 45-46

Істина 20

- внутрішня 4

- і сон 30, 67, 101

- і позірність 30-32, 100-101

- досвіду 32

166

-і гіпотеза 44

- об'єктивна 67

- метафізичних положень 98

-  критерії 100

Істота

- необхідна 77

- мисляча 29, 66

iudicia phirativa (particularia) 39

К

Категорія (категорії)

- система 56-59

- користь 58-59, 69

- Арістотеля 56-57

- виникнення (у Канта) 57

- значення 57—58

- таблиця 40, 58

- принцип виведення 57

- дедукція 58, 101

- чистота 64

- класи 69

(див. також Поняття розсуду)

Каузальність [Kausalität] див. Причиновість

Керування [Leitung] розсудом і волею 20

Кількість

- суджень 39

- категорії 40

Користь, негативна к. філософії Г'юма З

Колективний дію. Єдність

Колір 29

Коло 54--55

-чотирикутне 72

Комнендіуми, метафізичні 2

Конгруентний 27

Конічний перетин 55

Конструювання

-математичних понять  13, 22-24, 55, 96

-підстава єдності к. 55

Конструювати в математиці 22, 24, 96

Конус 55

Космологія 94

Космологічний          див. Ідея

Краса 59

Критика

- наукова 89, 92

- розуму 7, 68, 80, 87, 92-94,97

- розсуду 14, 63

- шкільної метафізики 92-95

«Критика чистого розуму»  5-7, 10, 13, 16, 21-22, 32, 42-43, 51, 53, 58-59, 62, 65—66,
68, 77-78
, 90-94, 97-98, 100-104, 106

Кринічний див. Ідеалізм, Філософія

Культура 93-94, 106

calculus probabilium 95

 crux melapliysicorum 47

 Qualitus 57

Qnando 57

Quantitas 57

Л

Лінія 12, 25, 28, 39, 96

 Логіка

- аналітика/діалектика 18

- трансцендентальна 53

- істини 18

-формальна 39, 43, 59

Логіки 57

Логічне [das Logische] 59

Логічний

- вжиток 39

- таблиця 40

- система 43

- функції 57, 62

-зв'язок 41

Любов 85

Людський розсуд [Menschenverstand]

-спільний [gemeiner] 4, 96

-простий [schlichter] 4 (див. також Здоровий глузд)

Людський розум [Menschenvernunft] 2, 18

М

Максими 63

Математика 9, 11, 13, 17,  20-33, 39, 49, 60, 96

- загальність 19

- застосування до досвіду 43

- застосування до природи 34, 44, 46, 81

- можливість 22-33

- судження 39

- висновки 11

- синтетичне пізнання 26

- чиста 9, 11

-як теоретичне пізнання 20

(див.також Аритметика, Аксіома, Геометрія, Конструювання)

Магематичний    див. Антиномія, Засада, Положення, Судження

Матеріалізм 90

Матеріалістичне, пояснения душі 66, 80

Матеріальність 29

Матерія (матеріал)

- протяжна 28, 74

- емпіричне поняття 34

- тяжіння 78

167

- непроникність 34, 67

- подільність 71

-метафізики 14

Межа (межі) [Schranke]

- досвіду 52

- розуму 52

- нашого розуміння 65

- самі тільки заперечення 81, 83

- в математиці і природознавстві 81

-міркування про природу 89

Мета (мети) [Zweck]

- органічного тіла 7

- науки / метафізики 13-15, 60, 89

- природи 89

- спекулятивного вжитку розуму 79

- система всіх м. 79

- ціле всіх м. 105

Метафізика

- можливість і 6, 15-21, 60-91

- неможливість (Гюм) 3, 19, 61, 92

- доля 3, 102

-  матеріал 14

- джерела 9, 18, 101,

-аналітичні/синтетичні положення а priori 13-14

- як наука 1-8, 15-21, 92-97, 105

- існування 18

- висновки 18

- природний нахил 21, 82, 89-90, 92

- користі. 106

- софістична псевдонаука 92

- поверхова 28

- студіювання чистого розуму 58

- аналітична і синтетична частини 59

- система 59, 89

- і мораль 81,90

- розумувальна [vernünftelnde] 89

- діалектична і облудна 92

- догматична 93, 103

- відродження 93

- філософія з чистого розуму 95

- спекулятивна наука 96

- звичайна 97, 103, 106

- первороднии гріх [Erbfehler] 103

- вчитель 106

- не продукт довільного вибору 82

- найголовніша (суттєва) мета 15, 60, 89

- шкільна 92, 98, 101, 106

Метафізики 19-20,67,93

- спекулятивні філософи 20

Метафізичне (метафізичні)

- пізнання 9-16

- компендіуми 2

-дослідження 49, 93, 102

Метод

- аналітичний /синтетичний 7, 16-18, 20

- критичний 44

- догматичний 45

(див. також  Спосіб викладу)

Механіка 24

Мислені речі [Gedankendinge] 34

Мислені предмети [Gedankenwesen]  51, 64, 78

(див. також Noumena)

Мислення

- чисте 4

- невиразне 12

- остаточний cyб'єкт м. (душа) 66

- і судження 42

- сила м. [Denkkraft] 96

-спосіб м. [Denkungsart] 6, 16, 106

Мислячий [denkend] див. Істота

Мистецтво, 6, 20, 69, 93

Міра 40

Мірило, наук 102

Міркування про природу [Naturbetraehtung] 89

Множинність (категорія) 40

Мова

-популярна 49

-правила 56

Модальність 40, 59

Можливий     див. Досвід, Єдність, Трансцендентальний

Можливість

- категорія 40, 44

- сукупність всієї м. 63

- природи 52 -53

(див. також: Досвід, Математика, Meтафізика, Природа, Природознавст во, Простір, Час)

Моменти

-логічні м. судження 39, 42, 47, 57

Мораль 81, 84, 89-90, 104

Моральний

- розум у м. замірі 89

- ідеї 90

Мрійництво [Schwärmerei] 52, 104, 106

Мудрість

- і наука 1

- хибна 18

- дешевенько набута 49

- марна 93

-шкільна 106

mathesis intensorum 44

motus 57

168

Н

Навіяння (Eingebung] 24

Назрівання 42

Найвища істота 15, 86

- розсуд і воля 63, 83—84

- деїстичне поняття 83-84

- теїзм 84

- трансцендентне поняття 84

-природна теологія 88

Народження, нове н. метафізики 2

Натуралізм 90

Натураліст 49

Наслідок 47

Наука

-(метафізика)1-8, 15-21, 92-97, 105

- нова 6, 20

- границі 9

- форма 43

(див. також Метафізика)

Нахил [Anlage], до трансцендентних понять у нашому розумі 89

(див. також Природний нахил, Метафі­зика)

Незбагненність (в природі) [Unbegreiflichkeit] 78

«Немовби» [als ob] (про ідеї) 85, 87

Неможливість, поняті 72

Непроникність [Undurchdringlichkeit] 29, 34, 65

Несвідомість 43

Нескінченність (простору і часу) 70, 72-73

Необхідність

- категорія 40, 44

- причина дія З

- суб'єктивна і об'єктивна 3. 19

-абсолютна (= аподиктична достовірність) 22

- ознака принципу а priori 67

- на противагу випадку 70

- невідхильний закон 93

(дин. також Апперцепція, Достовірність, Загальнозначущість, Закономірність,

Об'єднання, Судження)

Німці [Deutsche] 105

Ніщо [Nichts] 58

Новація, мовна 101

Нуль 43, 45

Нутро [das Innere] речей 81

Noumena 48, 50-51, 64, 82-83, 87

О

Об'єднання, уявлень 42

Об'єкт 29, 34

Об'єктивний — див. Значущість, Істина, Реальність, Судження

Облуда [Lügen], батько о. 54

Обмеження [Einschränkung] 59

Обрис 29

Однорідне 39, 72-73

Онтологічний 58

-предикати 84, 86

- принцип 62

Онтологія 59, 101

Очевидність 60

Opposition 57

П

ІІарабола 55

Паралогізм 63, 105

Партійності (дух) 93

Перебіг речей 97

Переконання 92

Переміщеніія [Veränderung] 24, 26

Підстава (підстави) [Grund]

- закон достатньої п. 15-16, 94

- можливості всіх явиш 28

- споглядання 45

- і наслідок 47

-розуму (об'єктивні) 76

Пізнання

- давні, використані 6

- метафізичне 10-14

- а priori 14, 19, 92

- як наука 9

- вид    див. Вид пізнання

- чисте філософське 9

- чисте математичне 11—13, 22-28

- із чистого розуму 17-19

- теоретичне 20

- інтелектуальне 51

- правила 55

- спекулятивне 96

- спосіб –див. Спосіб пізнання

- підстава 22

- джерела 9

-спроможність п. [Erkenntnisver­mögen] 32

Пізнання розуму [Vcrnunflerkenntnisse]

- чисті 18.58

- трансцендентні 62

-максими 63

Планети 30

Плани (складати) 7

Поверхні (сферичні) [Kugelflächen] 55

Повинність (das Sollen] 75

Повітря 14, 37-39

169

Повнота [Vollständigkeit]

- досвіду 61

- вжитку розсуду 64

-прагнення до п.82

Подільність (поділ) 71-73

Поза нами [außer uns] 68

Позірність [Schein] 30-32

- діалектична 61-62, 66, 77-78, 92, 101

- природна 92

- трансцендентальна 32

- та істина 30-32

- неминуча 61, 65

-хибна 92

Помилка 31, 62

Положення [Satz]

- математичне  11-13, 96

- аритметичне 12

- тотожне 12

-аналітичне 10-11, 17-18, 33

-синтетичне a priori 14, 17-18

- синтетичне a posteriori 17

- і протиположення 69-71

- трансцендентних пізнань розуму 62

- безпосередньо достовірні 96

-суперечливі 72

Поняття [Begriff]

- самі тільки [blosse] п. 5

- абстрактні 8

- розчленовування 12

- дефініція 14

- і споглядання (в математиці) 22-23

- перед усяким досвідом 23

- модальне 59

- мислення предмета взагалі 23

- чужорідні 59

- а priori (повнота в перелічуванні) 62

- трансцендентальні 62

- позбавлене значення 83

- трансцендентні(нахил зо них)89

- аналітичне трактування 94

- математичне конструювання 13, 96

- про природу [Naturbegriffe]  60

- рефлексивні [Reflexionsbegritfe] 59

- мрійливі 87

- відношення [Verhältiiisbegriff] 85

- замінні [Wechselbegriffe] 36

-числові [Zahlbegriffe] 24

Поняття розсуду [Verstandesbegriffe]

- чисті 37-39, 42-43

- таблиця 39-40

- і засади 41- 42

- значущість для предметів досвіду 48

- іманентний вжиток 61

(див. також Категорії)

Популярність 6—7, 18, 106

Порівняння 41, 67

Породження, спроможність [Zeugungsvermögen) 78

Порядок 20

Постійність [Beharrlichkeit] див. Свідомість, Субстанція

Постпредикаменти 57

Постулат 41, 67

Поступування [Verfahren], синтетичне 20

Потреба, науки 101

Походження, категорій та ідей 62

Початок

- простору і часу 70-71

- перший і підлеглий 76

- світу 63, 70, 74

- чинення 74, 76

Почуття [Gefühl] 66

Поавдоподібність [Wahrscheinlichkeit] 20, 49, 95

Правило 42, 46, 95

- логіки 43

- емпіричне (на противагу закону) 48

-позбавленість п. [Regellosigkeit] 68

Правильність, об'єктивна 47

Право 85

Практичне [das Praktische] 97

Практичний див. Вжиток, Принципи Праістота [Urwesen] 77, 86

Предикабілії 57, 59

Предикаменти 57

Предикат (предикати) 10, 12, 63, 66, 84 (див. також Суб'єкт)

Предмет

- досвіду 34, 45, 47. 80

- відчуття 53

- взагалі 23

- сам по собі 23, 47

- чуттів 24-25

(див. також інтелігібельний предмет)

Принцип (принципи)

- загальний 5

- математики 12

- метафізичною пізнання 9

- можливості досвіду 80

- природної історії 91

-  фізичний 9

- онтологічний 62

- регулятивний 66

- практичний 89

- повнота їх 64

Припущення [Vermutungen], розумні 44

170

Природа [ Natur]

-формальне п. [das Formale der Natur] 34-35, 53

- materialiter 34, 52-53

- закономірність 34-35, 55—54

- божественна 87

- взагалі 53

- можливість п. 52-53

- і можливість досвіду 53-54

- загальний закон 53

- найвище законодавство п. 53

-пізнання п. [Naturcrkenntnis]  4, 34-35, 43

- порядок 56, 90

- філософія п.  [Naiurphilosophie] 63

- система п. 43

-мeти п. [Naturzwecke] 89

Природна історія 91

Природна необхідність

- і свобода 74

- сліпа 90

Природне улаштування [Naturanstalt] 90

Природний устрій [ Natureinrichtung] 63

Природний нахил [Naturanlage], розуму 82, 89, 92 (див. також Нахил, Метафі­зика)

Природнича наука [Naturlehre] 33

Природні властивості 81

Природознавство [Naturwissenschaft]

- чисте 17, 21, 34

- можливість 53-59, 49, 60

- загальне 34, 45

- емпіричне 81, 95

- засади 41

Причина 34, 38-39, 42, 50-51, 64, 73-76

-найвища 85, 87

(див. також Причиновість)

Причиновість

- метафізичне поняття 13

- сумнів Гюма 3, 13, 46

- і свобода 73—77

-через розум 86—87

Проблема,  Гюмова 5, 48

Проблематичний див. Судження

«Пролегомени» 1-3, 6, 8-9, 15-17, 46, 53, 92-93, 98, 102-105

Проникливість [Scharfsinnigkeit] 15

Прообраз [Urbild] 27, 80

Пропорція, геометрична 55

Просвітниченип [aufgeklärt]            див. Доба

Простий (проста)

- субстанція 65, 69

- істота 63

Просте [das Einfache] 69-70

Простір

-чисте споглядання 24

-самий тільки спосіб уявлення 72

-форма зовнішнього (чуттєвого) споглядання 27, 31, 56

- форма зовнішніх явищ 25, 27, 31, 57

- форма чуттєвості 31, 68

- три виміри 25

- частини п. 28

- геометричний і фізичний п. 28

- ідеальність 50

- і величина 45

- можливість 52-53

- порожній 43, 45, 73

- одноманітність 55

- нескінченність 70, 72-73

-і закони природи 55

Протяжність 10, 28, 38

Пружність [Elastizität] 14

Пряма 12

(див. також Лінія)

Прямокутник 55

Психологічний          див. Ідеї, Темнота

Психологія [Psychologie, Seelenlchre] 9, 34, 41, 68, 84

Публіка, вчена 104

Пута досвіду [Fesseln der Erfahrung] 89

Passio 57

Prius 57

P

Рапсодія (на противагу системі» 57,62

Реалісти 100

Реальне, р. споглядання [das Reale der Anschauung] 43

Реальність ( = уявлення відчуття [Empfindungsvorstellung]) 43, 45, 50, 59

-як категорія 40

-об'єктивна 27, 36, 38, 46, 48, 58, 60, 80, 100

- досвіду 34

- відчуття 45

-сукупність всієї р. 63

Регулятивний -див. Принцип

Релігія 84

Рефлектувати [reflektieren] 28 Рефлексія 30 Реформа 2-5. 98

Рецензент, обов'язок 98, 101-102

Розрізнення, ідеалістичне 101

Розчленовування [Zergliederung] наших понять 12-14

171

Рівність 25, 27, 55

Річ (речі) [Ding]

-взагалі 64

-самі по собі [Dinge an sich] 23, 27-33, 45-46, 48-50, 64, 67, 71

- неконгруентна 27

- існування 33, 46

- можливість 35

-  предмету досвіду 45

- спілкування 46

- стаи 46

- яка містить всю реальність 82

-самі по собі [Sachen an sich] 32

Розсуд [Verstand]

- спільний [gemeiner] 4, 67, 45

- здоровий див. Здоровий глузд спекулятивний 4, 95

- чистий 5. 36. 49, 84. 106

- лише рефлексує (судить) 28

- як спроможність мислити (судити) 42

- і об'єктивне судження 30

- пов'язує дані явища в досвіді 51

- границі 48

- найвищий законодавець природи 53

- приписує [vorschreibt]  закони природі 54

- визначає єдність об'єктів 56

- дискурсивний 65, 80

- функції р. див. Функції розсуду

- людський р. див. Людський розсуд

- поняття   див. Поняття розсуду

(див. також Людський розсуд)

Розум [Vernunft] 60-97

- джерела 1

- полюбляє будувати [baulustig] 2

-  інтерес 2

- спільний і спекулятивний 95

-спекулятивний і практичний 3, 20, 79, 104-105

- критичний 4

- чистий 6-7, 9, 16, 19, 49

- здоровий 49

- самопізнання 52

- джерело ідей 62

- природне призначення 65, 79

- визначення гранипь 79, 89

-вічний (божественна природа) 74, 86-87

- на відміну від розсуду 63, 88, 92

- спроможність свободи 75

- стає щораз більше просвітнечений 104

- поняття (чисті) р. 59—61, 78, 80, 85 (див. також Ідея)

- чинення p. [Vernunfthandlung] 62

- ідеї (і поняття розсуду) 59, 63

- висновки р. [Vernunftschlüsse] 62

- спроможність 6, 63

- пізнання        див. Пізнання розуму

(див. також Людський розум)

Розумування [Vernünfteln] 89

Рука, права / ліва 26—27

Рух 24, 26

-  планет 30

- поняття р. 34

Ряд [Reihe], умов 69

 Reiatio 57

С

Самосвідомість 65

Самопізнання розуму 52, 61

Свідомість

- ясна 30

- емпірична 3S

-взагалі [Bewusstsein überhaupt] 38. 42. 45. 48

-в суб'єкті 42

-об'єднання уявлень в одній c. (мислен­ня) 42

- несвідомість (психологічна темнота) 43

- нас самих 65

- постійність її 66-67

-неподільність її 67 (див. також Я)

Світ

- прийдешній 15

- тілесний 32

- інтелігібельний 50-51, 88

- інтелектуальний 51

- початок/ вічність 63, 70

- величина 72, 81

- і Бот 85-87

- система 55

-тривалість 81

Свобода 74-76

-ідея 74

-причиновість розуму в чуттєвому світі 75

- практична 76

- трансцендентальна 76

- суб'єкт її 74

- найвищого розуму [der obersten Intelligenz] 74, 90

- і природна необхідність 70, 74—76

-як проблема метафізики 74

Себелюбство [Eigenliebe] 94

Сенс (і значення) 23, 64

Сила [Kraft] 3, 50, 55, 65, 85

172

Стабілізувати [buchstabieren] (явища, щоб читати їх як досвід) 48

Символічний — див. Антропоморфізм

Синтез

-геометричний 12

-сприйняттів 42

Синтетичний

- пізнання 42

- метод (спосіб) 7, 18

-судження 10-15, 17

Система 56

- логічна 43

- трансцендентальна 43

- фізіологічна (система природи) 43

- категорій 57-59, 69

- трансцендентальної філософії 57

- метафізики 59

- всіх пізнань 61

- ціле пізнання 79

- всіх мет 79

- трансцендетального ідеалізму 99

- вищого ідеалізму 99

- душа с. 99

Систематичне [das Systematische] 43, 54

Скептик 71

Скептицизм 6, 16, 80, 87

Складене [das Zusammengesetzte] (на противагу простому) 70

Смак 29

-зразок старовини 102

Смерть 66—67

Сон, сновидіння [Traum] 67 68, 101

Софістика 106

Спання / неспання [Schlafen/ Wachen] 101

Спекуляція 4, 90, 96-97, 106

Спілкування [Gemeinschaft]

-категорія 40

-засада 44, 46-47

Споглядання 23, 28

- формальне 28

- математичне 12

- чисте (a priori) 22-24, 28

- емпіричне (випадкове) 23-25, 79

- чуттєве 24, 81

- зовнішнє 51

- інтелектуальне 51, 100

- внутрішнє 68

-безпосереднє 65

Споглядати, початково a priori 23

Спосіб пізнання [Erkenntnisart] 9

Спосіб викладу [Lehrart]

-синтетичний 7

-прогресивний / регресивний 18

(див. також Метод, Поступування)

Спосіб уявлення [Vorstellungsart]

- заплутаний 30

- суб'єктивний / об'єктивний 30

Способи пояснення [Erklärungsarten]

- недостатність їх 81

- гіперфізичні 87

Спостереження, правила 35

Сприйняття [Wahrnehmung] (емпіричне споглядання)

            - одиничне 23

            - дійсних предметів 24

- безпосереднє с. чуттів 36

-    пов'язання (синтез) його в одному мислячому суб'єкті 36, 42,46

-    відношення до суб'єкта / до предмета 36

Ступінь [Grad] 43 45

Суб'єкт

-  в аналітичному судженні 10

-  як субстанція 13-14

-  мій с. 24

-  та існування речей 46

-  і онтологічні предикати 46

-  ідея повного суб'єкта 62

-  остаточний, абсолютний 65

-  мислячий 65

Суб'єктивний            див. Необхідність. Судження

Субсистенція 46

Субстанціальне [das Substantiate] 62, 65

Субстанція 13-14,  34,  44-47, 50,  59, 63-67,  69, 86, 94, 103

-  постійність 34, 44, 46, 64, 66-67

-  проста 65

-  і суб'єкт 65

-  і акциденції 65, 94

-матерія 67

Судження

- аналітичне 10-14

- пояснювальне 10

- розширювальне 10

- синтетичне a priori 10-13, 17-21

-  синтетичне a posteriori 11, 23

- емпіричне 11, 36, 38

- суто випадкове 42

- суб'єктивне 42

- об'єктивне 30, 42

-суб'єктивно значуще / об'єктивно значуще 36

-  загальнозначуще 38

-  аподиктично достовірне 12. 23

-  необхідність 11-12

-   взагалі 38-39, 42, 47

173

- дискурсивне / інтуїтивне 22

- ствердне / заперечне 10, 40

- гіпотетичне 38, 40, 47

- категоричне 40, 59

- диз'юнктивне 40, 62—63

- математичне 11- 12, 39, 96

- (властиво) метафізичне 13-14, 96

- трансцендентне 84

- форми (таблиця) 40

- і категорії 57

- акт с. [das Urteilen] 38-39

Судження досвіду [Erfahrungsurteile] 11, 36-42, 45, 58

Судження сприйняття (Wahrnehmungsurteile] 36-39, 41-42, 45, 47-48

Сумнів 6,46,

Суперечка [Widerstreit] 69, 71, 77

Суперечність [Widerspruch] (і тотожність) 10, 15

(див. також Закон)

Сутність [Wesen], логічна 33

Схема 51

Схильність [Neigung] 85, 95, 104

Simul 57

Situs 57

Substantia 57

Т

Таблиця

- логічна т. суджень 40

- трансцендентальна т. понять розсуду 40, 92

- категорій 59

- фізіологічна т. засад 41, 58, 101

- понять щось і ніщо 58

- рефлексивних понять 59

-трансцендентальних понять розуму 59

Талант 8

Твердження [Behauptungen]

- діалектичні 69

- метафізичні 101

Теза 72

Теїзм 84, 86    87

Темність

- «Критики чистото розуму» 6, 8

- уявлень 30

Тепло 29, 38, 42-45, 45, 48

Теологія 102

- природна 88

- трансцендентальна 88

- і критика 106

Tіло 29

- органічне 7

- протяжність 10. 29

- простір 29

- ідеалізм 29

- реальні властивості 65

- поза нами в просторі 68

- антиномія поділу 73

- небесне 55

Тотожність

- і суперечність 15

- аналітичні судження 15, 42

Точка 28, 96

Точність 6-7

Трансцендентальна філософія [Transzendentalphilosophie] 20, 101

-найвищий пункт 52

-система 57

Трансцендентальний 52, 99

- головне питання 21

- логіка 53

- філософія 52, 57

- естетика 55

- поняття чистото розуму 62

-ідеї 59, 62, 64-65, 68, 77-70, 82, 89

(див. також Дедукція, Ідеалізм, Ідея, Свобода, Система, Теологія)

Трансцендентний

- (на противагу іманентному) 61, 99

- завдання 61

- поняття 89

- вжиток (чистого розуму) 32, 50, 61, 65, 68, 77, 79-80, 87

Трикутник 26

Тяжіння, взаємне 55

У

Узгодження, повне внутрішнє 26

Умова (умови)

- формальні у. чуттєвості  25

- ряд 64, 69, 77

- ланцюг 64

- судження 42

- і обумовлене 69

Умовляння, оманливе 92

Університетські студії 93

Упередження  [Vorurteile] 26

Уява 68

-сила у. [Einbildungskraft] 3, 52

Уявлення [Vorstellung]

- внутрішні 45

- сила [Vorstellungskraft] 23, 68

- спосіб — див. Спосіб удаленна Ubi 57

174

Ф

Факти 20

Фантазія 27

Фаталізм 90

Фігури в геометрії 26, 54—55

Фішка 9, 34

Фізичний див. Закон, Принцип, Простір

Фізіологічний див. Вчення про метод, Засада, Таблиця

Філософ

- догматичний 14

- спекулятивний 20

-критичний 71

Філософія

- історія її 1, 28

- безпідставна [grundlose] 18

- критична 71, 106

- чиста 62

- спекулятивна 93, 104

- із чистого розуму 90, 95

-трансцендентальна  див. Трансцендентальна філософія

- і математика 60

- руйнівна 3

-  Вольфа 101

- загальний дух ф. 93

- найдавніших часів 50

Форма

- чуттєвого споглядання (чуттєвості) 24-25, 28, 31, 43, 100

 

- досвіду 35, 45

- явища 25, 57

- мислення 43, 84

-акту судження взагалі 38

Формальне природи [das Formale der Natur] 34

Формальний див. Ідеалізм, Природа, Споглядання, Умови

Функції розсуду [ Verstandesfunktionen]

-таблиця (чистих) ф. р. 57

Функція (функції)

- логічна ф. суджень 41

-розсуду 57

- висновків розуму (як походження ідей) 62

- логічні ф. категорій 64

Phaenomena 50

philosophia definitive 14

X

Хибність 30. 60. 73

Химери [Hirngespinste] 31, 49, 60

Хімія 92

Холод 14

Ц

Ціле [das Ganze]

- органічного тіла 7

- і частина 12, 27

-абсолютне ц. всякого можливого досвіду 60-61, 79

Ч

Час 24-26

- як чисте споглядання 24-25

- підвалина математики 24

- формальна умова нашої чуттєвості 24

- сама тільки форма чуттєвості 31, 100

- чиста форма явища 57

- форма внутрішнього чуття 68

- дедукція поняття ч. 26

- ідеальність 30-31

- можливість 52-53

- припущення величніші ступеня 43, 45

- порожній 45, 73

- відносний 46

- нескінченний 70, 73

Часова послідовність [Zeitfolge] 44, 48, 74

Часове визначення [Zeitbestimmung] 46, 74

Частина 12, 27

Чинення (вчинок, вчинки) [Handlung] 3, 50

- Бога 74

- згідно з максимами 75-76

- аналогія з силами 85

Чуттєвий світ [Sinnenwelt] 50, 50-51, 82, 90

- як сукупність явиш 75, 85

Чуттєвість [Sinnlichkeit] 24

-як заплутаний спосіб уявлення 30

Чуття [Sinne]

- зовнішні / внутрішнє 26, 34, 66-68

- і споглядати 42

Ш

Шлях

- аналітичний20

- середній [Mittelweg] 87

Щ

Щастя 85

Щось [ Etwas] 58

Я

Я [Ich] 65-66

-позначення предмета внутрішнього

175


 

чуття 66

- не поняття 66

- саме тільки почуття існування 66

- суб'єкт свідомості 65, 68

- і тіло 68

Явище (явища) [Erscheinung]

- дійсне 25

- матерія (відчуття) його 25

-  форма його 25

- можливість зовнішніх я. 27

-уявлення нашого чуттєвого споглядання 28

- уявлення, які викликають у нас 29

- самі тільки уявлення 32

- математичні і динамічні я. 44

- і позірність 50

- причина його 63

-відношення внутрішніх я. до їхнього невідомого суб'єкта 66

Являтися [erscheinen] 24

Якість (якості) 45, 54

   -судження я. 40

- категорії я. 40

- первинні і вторинні я. тії 29