ПЕРЕДМОВА.

Шановні студенти!

Ви починаєте вивчати цікаву і необхідну для людини з сучасною університетською освітою науку - екологію. Завдання нашого навчального курсу - ознайомити вас з тим, що вивчає екологія як сучасна наука, як вона виникла і розвивалася, яке відношення має до людини і її життя, яким є ставлення людини до природи, його негативні наслідки і яким воно має бути, щоб було можливим подальше існування як природи, так і людини.

Вивчаючи цей курс ви також познайомитесь з методологічними і філософськими проблемами сучасної екології і спробами філософів науки, представників природознавства і гуманітаріїв їх розв”язати.

Для вас розкриється сучасний науковий і світоглядний зміст понять екологія, екосистема, біосфера, екологічна ситуація,екологічна криза, екологічна катастрофа, глобальні проблеми,екологічна культура,екологічний світогляд,ноосфера та ін.

Зрозуміти логіку курсу і хід вашого навчання допоможуть основні теми курсу і питання, які розглядаються на лекціях. Представлена необхідна для вивчення проблем курсу література. Сформульовані питання, за якими ви зможете перевірити свої знання з кожної теми . З ціллю поглиблення ваших знань з курсу “Екологія” можна підготувати реферат на одну з названих тем.

Останніми роками термін "екологія" вживається дуже часто і представниками різних сфер наукового знання - біологами, географами, геологами, медиками, економістами, соціологами, а також -політиками, державними діячами тощо. Дійсно, цікавість і увага до екології зростає. Це пов”язано зі складним становищем природного довкілля і відповідно тими складними проблемами, що стосуються життя людини. Нарастання тревоги людства стосовно власної долі обумовлено глобальною екологічною кризою, яка спричинена техногенною діяльністю людини.

Водночас, може скластися враження, що предмет екологічних “розмов” вже є вичерпаним, оскільки відомо, що:

1 - сучасний екологічний стан є кризовим

2 - з цієї кризи людство прагне вийти.

3 - це проблематично.

Зрозуміло, це значна примітивізація дійсного стану. Досить зауважити,що сам термін екологія в науці визначається не однозначно. Крім того, існують філософсько-світоглядні, етичні і методологічні проблеми, пов"зані з сучасною екологією і сучасним екологічним станом. А головне, від того, як сучасне людство поставиться до екологічних проблем залежить не просто його майбуття, а і сама можливість існуванні людини.

З яких концептуальних міркувань ми будемо виходити розглядаючи проблеми означеного навчального курсу? Головним чином з ієрархічності формування певних “поверхів” поняття екології і відповідно - предмету цієї галузі знання. Що мається на увазі? По-перше, екологія - це наука, яке вивчає стан природи, певні аспекти її буття. Вивчаючи цей курс ви маєте усвідомити, що екологія характеризує стан природного середовища. Але не просто як такий, а через дослідження відношення живого - включаючи і людину - і довкілля. Сучасна екологія - результат тривалого розвитку наукового знання, взаємопов"язаних процесів диференціації і інтеграції. Тому, по-друге, ми розглянемо становлення екологічної думки і основні історичні етапи розвитку екології.

Перехід історії природи в історію суспільства призводить до того, що людина стає чинником екологічних проблем. Отже, по-третє, проблема взаємин людини з довкіллям є однією з центральних проблем нашого навчального курсу.

Оскільки людина не завжди негативно впливала на природу, а екологічні кризи виникли в умовах техноганної цивілізації, ми маємо осмислити вплив на природу, та й на саму людину основних факторів цивілізації - техники, технології і науки.

Втім, людина стає людиною, перш за все, завдяки культурі. Більш того, певна система культури формує певні світоглядні орієнтири людського ставлення до природи. Тому осмисленню відношення екології і культури присвячена одна з тем курсу.

Однак людина - не просто культурний і цивілізаційний феномен, а й представник певного етносу. Етнічна приналежність те ж проявляється в певному ставленні до природи. Екологічна культура етносу - цікаве в науково-екологічному і філософському смислі питання, якому також приділена суттєва увага в даному навчальному курсі

І, нарешті, найбільш значиме для людського роду питання - для чого все це - дослідження екологічних проблем, їх філософське осмислення, екологічне виховання сучасних людей тощо? Зрозуміло, не лише для того, щоб наука могла задовільнити притаманну їй цікавість або забезпечити суспільний прогрес. Справа в тому, що людство прагне жити не лише в вимірах сучасного, а й бути впевненим в можливості свого майбутнього існування. Отже, на підсумок обговоримо проблему екологічних вимірів майбутнього.

Бажаю вам успіхів в навчанні.

Професор Л.І.Сидоренко