Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Філософський факультет

 

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«Методологія та організація наукових досліджень

З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

(Модуль 2-3)

 

 

 

 

 

 

для магістрів І курсу філософського факультету  

спеціальностей: «Філософія», «Релігієзнавство», «Культурологія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015


ВСТУП

 

Дана дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень з елементами інтелектуальної власності"  є нормативним курсом. Викладається на І-му курсі магістратури в 1-му семестрі в обсязі 4 кредитів (120 год.), із них лекцій – 28 год., семінарських занять – 10, консультацій – 2, самостійної роботи – 80 год., форма підсумкового контролю  –   залік. 2-3 модуль складають 75% від зазначеного часу, а саме: лекції – 22 , семінарські заняття – 8, самостійна робота – 60 год.

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників.

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалення вмінь у пошуку, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

 

Предмет навчальної дисципліни:

Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності.  

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання;

- знати метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Методологія та організація наукових досліджень з елементами інтелектуальної власності"  є нормативним курсом для підготовки магістрів.

 


КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовому модулі:

-         експрес-контроль на лекціях: 2 контрольних роботи до 5 балів, максимальна кількість балів –  10.

-         модульна контрольна робота – максимальна кількість балів –  20;

-        3 самостійні роботи в письмовій формі: за кожну роботу максимальна кількість балів – 10;

-   4 доповіді на семінарських заннятах: за кожну доповідь максимальна кулькість балів – 5.

Коефіцієнт визначення балів – 75%

 

Залік сумісний з 2 модулем: максимальна кількість балів –  20.

 

 

 

Шкала оцінювання

 В балах

Шкала університету

За шкалою  ECTS 

90 –100

зараховано

А – відмінно

85 – 89

75 – 84

зараховано

В – добре (дуже добре)

С –  добре

65 – 74

60 – 64

зараховано

D – задовільно

E – задовільно (достатньо)

35 – 59

не зараховано

FX – незадовільно з можливістю повторно здавати

1 – 34

не зараховано

F – незадовільно

з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 2

1

Поняття про науку та наукові дослідження

2

 2

 8

 

2

Загальна характеристика методології

2

 

 6

 

3

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

2

 2

 6

 

4

Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

2

 

 6

 

5

Модульна контрольна робота

2

 

 

 

Змістовий модуль 3

6

Система організації науково-пізнавальної діяльності

2

 

 6

 

7

Базова модель процесу наукового дослідження

2

 

 6

 

8

Пошук й опрацювання наукової інформації

2

 2

 8

 

9

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

 2

 8

 

10

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 

 6

 

11

Підсумкова комплексна робота

2

 

 

 

12

Залік

 

 

 

2

 

УСЬОГО:

22

 8

60

 

 

 


Змістовий модуль 2

 

Лекція 1. Поняття про науку та наукові дослідження

Поняття науки. Виникнення та еволюція науки. Наука як система знань. Характерні ознаки та функції науки. Поняття наукового дослідження. Види та ознаки наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень Організація наукової діяльності в Україні.

 

Заняття 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Особливості наукової діяльності.

3. Принципи, норми і критерії наукового знання.

4. Рівні методологічної організації науки.

5. Глобальні наукові революції і типи наукової раціональності.

 

Індивідуальне завдання:

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Види та ознаки наукового дослідження.

2. Теоретичні та методологічні принципи науки.

3. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование процесса научного познания. – М.: Знание, 1984.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

Основи методологія та організації наукових досліджень: Навч. Посібник/ за ред.. А.Є.Конверського. – К.: Цент учбової літератури, 2010. – С.5-105.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

 

Лекція 2. Загальна характеристика методології

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

 

Лекція 3. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. 

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 

Заняття 2. Методологія, методика і методи наукового дослідження

1. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика.

2. Основні етапи організації стандартного наукового дослідження.

3. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові.

4. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

5. Популярні методологічні моделі: гіпотетико-дедуктивна і емпірична індуктивна.

6. Методологічні процедури верифікації, обґрунтування і фальсифікації.

 

Проблемні теми для обговорення:

1. Методологія теоретичних досліджень.

2.Прикладні наукові дослідження

3. Формулювання теми наукового дослідження.

4. Постановка проблеми.

5. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

6. Метод системного аналізу.

 

Література:

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки : підручник. – К., ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223 с.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.

Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів. – К.: ВПЦ "Київський університет", – 2010.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 

Лекція 4. Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіреність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Модульна контрольна робота

 

Змістовий модуль 3

 

Лекція 5. Система організації науково-пізнавальної діяльності

Наука як соціальний інститут. Забезпечення умов для наукової діяльності.  "Лабораторне життя": організація роботи кафедри, відділу, лабораторії.  Система підготовки й атестації наукових кадрів. Система вищої освіти.  Аспірантура.  Докторантура. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого.  Система вчених рад.  

 

Лекція 6.  Базова модель процесу наукового дослідження

Актуалізація проблеми й формулювання теми наукового дослідження. Вихідні ідеї та робочі гіпотези. Експериментальна база та обробка емпіричних даних. Створення концепції. Презентація результатів дослідження: актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.   

 

Лекція 7. Пошук й опрацювання наукової інформації

Сукупність наукового знання: збереження, обробка, використання. Система наукової комунікації.  Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. . Пошук інформації у процесі наукової роботи. Електронний пошук наукової інформації. Проблема інтерпретації даних. Джерела вторинної наукової інформації. Методи опрацювання інформації.

 

Заняття 3. Аналіз використаної у дослідженні літератури

Формою виконання є написання роботи: "Аналіз використаної літератури" та представлення її у вигляді доповіді.  

Виконується у письмовому вигляді.  Обсяг 2-3 друкарських сторінки.

Завдання являє собою аналіз джерел вторинної інформації –  списку літератури, використаної при написанні кваліфікаційної роботи.

Структура роботи:

- інформація про кваліфікаційну роботу: назва, мета та завдання, план роботи, короткі висновки;

- опис процесу пошуку інформації;

- критерії відбору літератури;

- структура відібраних джерел та методи їх аналізу;

- самооцінка якості відпрацювання джерельної бази бакалаврської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

 

Лекція 8. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. Оформлення курсової і кваліфікаційної робіт.

Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

Заняття 4. Методологія і методика бакалаврської роботи

Формою виконання є написання роботи: за темою: "Методологія і методика бакалаврської роботи". Та представлення її у вигляді доповіді.

Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: чи закінчена дана тема дослідження і що мене цікавить в магістерському дослідженні.

 

 

Лекція 9. Методика підготовки й оформлення публікацій

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення).

Правила оформлення наукових публікацій

Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо.

 

 

Підсумковий контроль знань

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 

1.           Про вищу освіту [Текст]: закон України. – К. : Парламентське вид-во, 2014.

2.           Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] . – Електрон, дан. – К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану.

3.           Про освіту [Текст]: закон України. – К.: Парламентське вид-во, 1991.

4.           Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. –               К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

5.           Коровайченко, Ю.М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом [Текст : (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю.М.Коровайченко. – К.: "ВМУРоЛ", 2003. – 115 с. – (Путівник в країну «Студентство»).

7.           Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие. / Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А.; Под ред. Лудченко А.А. – К.: Т-во "Знання", 2000. –  114 с.

8.           Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с.

9.      Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

10.      Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів /За ред.. А.Є.Конверського. – К.: "Центр учбової літератури", – 2010.  – 352 с.

11. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Изд-во «Гардарики», 2006.

12.      Філософія та методологія науки: підручник / І.С.Добронравова, Л.І.Сидоренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223.

13.      Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

 

Додаткова

 

1.           Абрамов, В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) [Текст]: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Абрамов, В.Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

2.           Білуха, М.Т. Основи наукових досліджень [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Т.Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.

3.           Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. – М., 1986.

4.           Быков В.В. Научный эксперимент. – М., 1989.

5.           Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. – К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 2006. – 64 с.

6.           Идеалы и нормы научного исследования. – Минск, 1981.

7.           Ильин В. В. Теория познания. Эпистемология. –  М., 1994.

8.           Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация [Текст] / Ф.А.Кузин. – M. : [б.и.], 1997. – 57 с.

9.      Кузнецов, И.Н. Научное исследование [Текст] / И.Н.Кузнецов, Е.А.Савченко. – Минск : МФЦП, 1998. – 125 с.

10.      Кузнецов, И.Н.. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы [Текст] / И.Н.Кузнецов, Л.В.Лойко. – Минск : [б.и.], 1998. -78 с.

11.      Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. // Бюл. ВАК України, – 2000. – № 2. – 48 с.

12.      Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. – М., 1997.

13.      Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000.

14.      Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М., 1978.

15.      Эко Умберто, Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжный дом "Унивеситет", 2003. – 2 изд.  – 240 с.

16.      Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л.А. Пономаренко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Толока, 2007. – 80 с.

 

Питання на залік

1.      Наукова діяльність. Види наукової діяльності.

2.      Історичні етапи науки.

3.      Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості.

4.      Види та ознаки наукового дослідження.

5.      Теоретичні та методологічні принципи науки.

6.      Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.

7.      Методологія наукового дослідження.

8.      Фундаментальні наукові дослідження.

9.      Прикладні наукові дослідження.

10. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні

11. Загальнонаукові методи дослідження.

12. Організація наукової діяльності в Україні.

13. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.

14. Метод системного аналізу.

15. Процеси наукового дослідження. Загальна характеристика.

16. Формулювання теми наукового дослідження.

17. Постановка проблеми наукового дослідження.

18. Визначення мети, завдань, об'єкта і предмета дослідження.

19. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами.

20. Методологія теоретичних досліджень.

21. Наукова інформація та способи її пошуку.

22. Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика.

23. Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку.

24. Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних, мовних та географічних меж.

25. Джерела пошуку інформації, їх класифікація.

26. Джерела первинної та вторинної інформації.

27. Характеристика масиву інформаційних матеріалів.

28. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.

29. Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.

30. Електронні засоби пошуку інформації.

31. Наукова публікація. Поняття. Функції основні види.

32. Наукова монографія.

33. Наукова стаття та її структурні елементи.

34. Тези наукової доповіді. Правила їх написання.

35. Правила оформлення публікацій.

36. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт.

37.                       Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи.

38.                       Етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою.

39.                       Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи.

40.                       Оформлення курсової й кваліфікаційної робіт.

41.                       Підготовка до захисту й захист курсових і кваліфікаційних робіт.

42. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

43. Завдання магістерської роботи.

44. Вибір та уточнення теми магістерської роботи, підбір та вивчення літератури

45. Структура магістерської роботи.

46. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

47.                       Чим регламентується підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів?

48.                       Вимоги і написання фахового вступного реферату до аспірантури.

49.                       Методика написання фахового вступного реферату до аспірантури.

50.                       Структура фахового вступного реферату до аспірантури.