КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра філософії та методології науки

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана філософського  факультету

з навчальної роботи

_________________________Комаха Л.Г.

«___»______________________2016 року

 

 

 

 

 

РОБОЧАПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Методика викладання філософії у вищих НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

для магістрів  1-го курсу філософського факультету

 

 

 

 

галузі знань 03 Гуманітарні науки

 

спеціальність:  033  –  Філософія

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2016

 

 


 Робоча програма дисципліни «Методика викладання філософії у вищій школі» для магістрів галузі знання 03 гуманітарні науки, спеціальності 033 – філософія.

«29» серпня 2016 року – 16 с.

 

Розробники:

к.філос.н, доцент Руденко Ольга Валентинівна

 

 

 

 

 

Робоча програма дисципліни «Методика викладання філософії у вищій школі» затверджена на засіданні кафедри філософії та методології науки

 

Протокол №1 від «29» серпня 2016 року

 

Завідувач кафедри ___________________________ І.С. Добронравова

                                       (підпис)

 

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від «___» _________ 20____ року   №___

 

Головна науково-методичної комісії __________________ І.І.Маслікова

                                                          (підпис)

«_____» _____________________20____ року

 

 

 

 

© ______________, 2016_ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

 


ВСТУП

Дисципліна "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах" є нормативною. Викладається на 1 курсі магістратури філософського факультету у 2 семестрі в кількості 4 кредитів (120 годин), з них:

- лекцій – 28 годин;

- семінарських – 10 год.;

Консультацій – 2 години

- самостійна робота студентів – 80 годин;

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах":

мета та завдання курсу полягають в ознайомлені студентів філософів з теоретичними принципами та методичними навичками викладання філософії студентам нефілософських дисциплін у вищих навчальних закладах.

Вимоги до знань та вмінь: отримати навички створення лекційного курсу за дисципліни «Філософія» та інших дисциплін філософського циклу, вміти проводити практичні заняття з цієї дисципліни, визначити принципи оцінювання знань з філософії.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми: підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна "Методика викладання філософії вищих навчальних закладах" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” з дисципліни “філософія”.

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни:

Оцінювання за формами контролю:

Загальна кількість залікових балів, які можуть отримати студенти з курсу "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах":

 

ЗМ1

ЗМ2

Min. – 15

Max. – 25

Min. – 15

Max. – 25

Усна відповідь

1

3

 

 

Доповнення

1

2

 

 

Виконання самостійних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1

1

5

2

5

№2

2

5

2

5

№3

2

5

2

5

 

№4

 

 

3

5

 

№5

 

 

3

5

Модульна контрольна робота

 

3

5

3

5

 

10

25

15

25

При простому розрахунку отримаємо:

 

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

 іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

15

35

60

Максимум

25

25

50

100

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

Письмові модульні контрольні роботи (на семестр – 2 модульні контрольні роботи):

                     по результатах І модулю – від 0 до 5 балів;

                     по результатах ІI модулю – від 0 до 5 балів.

- Робота на практичних заняттях:

                     повна відповідь з використанням першоджерел – від 0 до 3 балів;

                     повна відповідь без використанням першоджерел – від 0 до 1 балів;

                     змістовне доповнення – від 0 до 1 балу.

Самостійна робота:

                     підготовка есе  – від 0 до 5 балів;

                     методичні розробки  – від 0 до 5 балів;

- Підсумковий контроль у формі іспиту – від 0 до 50 балів.

Шкала оцінювання

В балах

Шкала університету

За шкалою ECTS

90 –100

відмінно

А –відмінно

85 – 89

75 – 84

добре

В – дуже добре

С – добре

65 – 74

60 – 64

задовільно

D – задовільно

E – задовільно

35 – 59

1-34

не задовільно

FX – не задовільно

F – не задовільно

 

 


 

Змістовий модуль 1. Методика викладання як предмет дослідження

 

Лекція 1-2. Предмет, структура та завдання курсу

Методика викладання в системі професійної підготовки. Зв'язок методики з педагогікою. Особливості курсу: "методика методики", методичний досвід студента та можливості використання такого досвіду, зв'язок теоретичної частини та педагогічної практики. Формування "методичної установки" як головне завдання курсу.

Багатоманіття моделей викладання філософії: історичні форми, культурні та національні освітні традиції, плюралізм моделей в межах національних систем освіти. Проблеми узагальнення та використання емпіричного досвіду викладання філософії: оцінка ефективності методики, можливість створення освітніх "технологій", особистість викладача та індивідуальний стиль викладання. Методика викладання на рівні теоретичних моделей навчального процесу: інформаційний, діяльністний, комунікативний підходи.

 

Лекція 3. Стан викладання філософії в Україні та проблеми методичного забезпечення

Статус філософії в культурі і статус філософії як навчальної дисципліни. Особливості викладання філософії у радянський період та їх вплив на сучасність. Трансформація змісту навчального курсу з філософії в пострадянський період. Проблема декларативності програмних положень та складність зв'язку між цільовими установками та методичними засобами їх досягнення. Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації. Проблеми викладання філософських дисциплін в умова нового Закону Про вищу освіту (2014).

 

Лекція 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору. ECTS (Європейська система трансферу оцінок) та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Нові вимоги до методичного забезпечення навчальних курсів. Проблеми перехідного періоду.

 

5. Модульна контрольна робота №1

 

Змістовий модуль 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Лекція 6. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 Система інформаційних джерел. Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання. Електроні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси. Комунікативні: інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи); неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

Навчальна література як основне джерело інформації. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.  Особливості підручників з філософії.

Інформаційне забезпечення навчального курсу: інформаційні бази, список основної та додаткової літератури, допоміжні матеріали.

Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Лекція 7-8. Підготовка лекційного курсу

Загальна логіка лекційного курсу: послідовність тем, смислові акценти, функціональна варіабельність форм. Класифікація лекцій: за формою комунікації (монологічна, діалогічна), за способом представлення матеріалу (інформаційна, проблемна), за функцією в межах курсу (вступна, установча, підсумкова). Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості. Форми фіксації лекційних матеріалів: план, тези, конспект, сценарій, текст. Неперервність роботи над змістом лекції. Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу, ораторське мистецтво лектора, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження, викладацька творчість.

 

Лекція 9-10. Методика підготовки та проведення

філософського семінару

Роль і функції семінару як форми навчальної роботи. Особливість семінару з філософії. Методика підготовки семінару: план, інформаційне забезпечення, методичні вказівки. Форми проведення семінару: класифікація форм, проблема вибору адекватної форми, пошук нових форм. Проведення семінару: нормативні дії викладача (вступне та заключне слово, коментарі, оцінки, завдання на наступне заняття), ситуативні дії в умовах зміни сценарію, прийоми активізації роботи студентів.

 

Лекція 11. Організація та методичне забезпечення

самостійної роботи студентів

Зростання ролі СРС в сучасних умовах. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення. Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС. Консультація як головна форма забезпечення ефективності СРС. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Лекція 12. Особливості системи контролю знань з філософії

Функції та зміст контролю. Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі. Залежність форм контролю від моделі викладання філософії. Взаємозв’язок поточного, межового та підсумкового контролю. Тестові завдання, контрольні роботи, модульні роботи, колоквіуми.

Залік: організація, форми проведення, вимоги. Іспит: вимоги, підготовка, форми. Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін. Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

 

Лекція 13. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Умови еволюції моделей методики викладання: деідеологізація філософії в пострадянський період, зміни структури філософських факультетів, зміна покоління викладачів, зміна навчальних планів, Болонський процес. Збереження методичної спадщини як актуальне завдання сучасності. Пошук нових форм та методів викладання філософії.

 

 

14. Підсумкова контрольна робота

 

 

Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1. Методика викладання як предмет дослідження

 Виконання індивідуальних завдань:

 

Тема 1-2. Філософія в системі освіти

Написати есе (обсяг – 1 сторінка) на тему: "Світова філософія і "шкільна" філософія: позиція Канта і сучасність".  

Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.

 

 Тема 3. Методика викладання філософії як навчальна  дисципліна

 

Самостійна робота.

Написати есе (обсяг – 1 сторінка) на тему: "Філософ – дослідник філософії – викладач філософії".

Библер В.С. Что есть философия// Вопросы философии – 1995 - № 1.

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

 

 

 Тема 4. Методика викладання філософії в умовах Болонського процесу

Самостійна робота.

Написати есе (обсяг – 1 сторінка) на тему «Болонський процес в Україні»

Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

Одушкін Остап,  Сократ, корупція і Болонський процесс  (http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html)

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

 

Змістовий модуль 2. Система методичного забезпечення навчального процесу

Тема 1. Інформаційне забезпечення курсу філософії

 

1. Система інформаційних джерел.

1.1 Текстуальні: наукова література, навчальна література, періодичні видання.

1.2 Електроні: Інтернет-ресурси (спеціалізовані сайти, електронні бібліотеки, електронні видання), CD-ресурси.

1.3 Комунікативні:

- інституалізовані форми: навчальні (лекції, семінари, консультації); наукові (конференції, семінари, круглі столи),

- неінституалізовані форми: усна, епістолярна та електронна комунікації.

2. Навчальна література як основне джерело інформації.

2.1. Класифікація навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, методичні матеріали, практикуми, хрестоматії.

2.2. Особливості підручників з філософії.

3. Основні проблеми інформаційного забезпечення курсу філософії.

 

Самостійна робота:

1. Інформаційне забезпечення навчального курсу:.

Зробити:

1.1. Перелік (3-5) та коротка характеристика (2-3) основних підручників та навчальних посібників, обов'язково вказати:

- наскільки зміст посібника відповідає програмі курсу,

- відповідність сучасним вимогам, як змістовним так і формальним,

- зручність в користуванні,

- доступність для студентів.

1.2. Перелік періодичних видань, які є фаховими з цієї дисципліни.

1.3. Перелік Інтернет-ресурсів (вказати адреси).

 

2. Аналіз фрагмента підручника (посібника).

Обрати параграф підручника, в якому розкривається одне питання з плану семінарських занять (завдання з методики за 4 курс) та проаналізувати його.

2.1. Звернути увагу на:

- нормативність тексту та наявність авторської позиції,

- наявність та якість визначень основних термінів,

- структурованість тексту,

- рівень складності (популярності),

- наявність та вдалість прикладів,

- стилістичні особливості тексту,

2.2. Обов'язково вказати позитивні та негативні моменти.

2.3. По можливості порівняти з аналогічним параграфом альтернативного посібника.

Тема 2. Підготовка лекцій з філософських дисциплін

 

1. Лекція як елемент навчального курсу: функціональне навантаження.

2. Проблема  методичного врахування особливостей студентської аудиторії.

3. Проблема забезпечення зворотнього зв'язку з аудиторією.

4.  Прогнозування проблемних ситуацій підчас читання лекції.

 

Індивідуальна робота

Прочитати статтю П. Флоренського "Лекція і Lectio". Записати основні тези й дати власний коментар (есе).

Флоренский П. Лекция и Lectio // Новый круг – 1993 - № 2.

 

 

Проблемні питання.

1. Наскільки зміст лекції повинен відповідати змісту навчальної літератури?

2. Чи доцільно використовувати як основу лекції готові тексти?

3. Чи згодні ви з твердженням, що в філософії є багато таких змістовних елементів, які не можна пояснити за допомогою прикладів та метафор?

4. Які проблемні для викладача ситуації зустрічаються найчастіше?

5. В яких випадках викладач має право виходити за межі плану лекції?

 

Самостійна робота.

Підготувати план-конспект лекції (обсяг – 2 ст.)

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли буде прочитана лекція.

2. Мета та завдання лекції.

3. Вступ: перше речення, основні тези, час.

4. Розгорнутий план, його обов'язкові елементи: визначення базових понять, цитати, приклади, висновки.

5. Висновки лекції в повному обсязі.

6. Література, яка була використана при підготовці.

 

Підготувати рецензію на лекцію (обсяг – 1 ст.). Предметом рецензування може стати як лекція студента, так і лекція будь-якого викладача.

1. Автор; назва лекції (тема); назва навчального курсу; де, кому, коли була прочитана лекція.

2. Самооцінка успішності: принципове досягнення мети й виконання завдань.

3. Самооцінка ораторського мистецтва: характеристики мовлення,  робота з аудиторією, керування часом, контроль за динамікою та ритмікою змістовного навантаження.

4. Аналіз розкриття складних питань: рівень сприйняття, вдалість прикладів, можливі альтернативні підходи до проблеми.

5. Аналіз проблемних ситуацій, які виникли підчас лекції (причини й способи розв'язання): психологічних, змістовних, комунікативних.

6. Аналіз помилок: змістовне наповнення лекції, форма представлення, способи пояснення, робота з аудиторією.

7. Авторські здобутки.

8. Завдання на майбутнє.

 

Тема 3. Методика підготовки та проведення філософського семінару.

1. Підготовка викладача до конкретного семінарського заняття.

2. Особливості семінарського заняття в умовах кредитно-модульної системи.

3. Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

 

Проблемні питання.

1. Яка форма проведення семінару з філософії є найбільш ефективної? В яких умовах?

2. В яких ситуаціях викладач повинен зупинити виступ студента?

3. Які прийоми активізації роботи студентів є найбільш ефективними?

 

Самостійна робота.

Підготувати методичну розробку "Семінарське заняття"

1. Автор; назва семінару (тема); назва навчального курсу; де, для кого буде проведене семінарське заняття.

2. Мета та завдання семінару.

3. Форма проведення і система оцінювання.

3. План семінару: перелік питань з коротким поясненням та посилання на рекомендовану літературу (номер джерела й сторінки).

4. Вступне слово (обсяг 0,5 с.).

5. Заключне слово (обсяг 0,5 с.).

6. Ключові терміни (глосарій): дати робоче визначення поняттям (3-7).

7. Проблемні питання: мінімум одне до пункту плану.

8. Список літератури.

9. Оцінка результату: рівень підготовки та активності студентів, проблемні ситуації, недоліки. 

 

Тема 4. Організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

1. СРС в умовах болонського процесу.

2. Основні форми СРС: підготовка до аудиторних занять, виконання завдань, підготовка письмових робіт.

3. Проблеми підготовки методичних матеріалів для СРС: варіабельність завдань, індивідуальний підхід, постійне оновлення.

4. Робота над філософськими текстами як основа СРС.

5. Консультація як форма забезпечення ефективності СРС.

6. Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

 

Проблемні питання.

1. Як на методичному рівні забезпечити самостійність виконання письмових робіт (наприклад, рефератів)?

2. Як реалізувати індивідуальний підхід в роботі зі студентами в умовах комунікативного перевантаження (наприклад, викладач працює з 7-ю групами по 25 студентів)? 

 

Самостійна робота.

Підготувати методичну розробку "Аналіз філософського тексту".

1. В межах програми курсу з філософської дисципліни обрати філософський текст для самостійного вивчення.

2. Сформулювати мету завдання, обрати форму представлення результатів (письмова робота, усна доповідь, співбесіда) і підготувати:

2.1. Методичні поради (0,5 с.);

2.2. Перелік завдань;

2.3. Вимоги до оформлення.

3. Підготувати контрольні питання для перевірки якості виконання завдання. 

Тема 5. Актуальні проблеми методики викладання філософії

Заняття проводиться в формі обговорення результатів виконання практичних завдань.

 

Практичні завдання:

Варіант 1. Аналіз публікацій.

1. В сучасній філософській періодиці знайти публікацію, яка присвячена проблемам викладання філософських дисциплін.

2. Представити позицію автора.

3. Дати критичний аналіз цієї позиції.

4. Запропонувати свій варіант розв'язання проблеми.

Варіант 2. Інтерв’ю.

1. Підготувати питання до інтерв’ю.

2. Взяти інтерв’ю у викладача філософського факультету з приводу його поглядів на проблему викладання філософських дисциплін.

3. Висловити власну думку стосовно отриманих відповідей.

 

Література

Библер В.С. Что есть философия? // http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Bibler.htm

Михайло Бойченко  Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 60-72.

Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах // Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, – 1972, – Т. 1.

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998.

Гойхман. О.Я., Надеена Т.М. Речевая коммуникация. – М., 2003.

Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 6-13.

Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. – М., 1985.

Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991.

Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986.

Интенсификация творческой деятельности студентов / Науч. ред.: проф. В.И. Андреев, проф. Г. Мельхорн. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990.

Ишкова Л.В. Структурно-интегративная методология образования. –Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2000.

Козловская В. А Организация самостоятельной работы студентов по предмету «Философия» //Вестник филиала Красноярского государственного социального университета в г. Красноярске: Сборник научных статей и тезисов. – Красноярск: РИО КФ РГСУ, 2007 – С. 121–126.

Какая философия нам нужна?: Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества (Сост. Ю.Н. Солонин). – Л.: Лениздат, 1990.

Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980.

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 8.

Кант И. Спор факультетов // Сочинения: В 8 т. – М.: Чоро, 1994, – Т. 7.

Кашанов М.М. Психология педагогического мышления. – СПб.: Алетейя, 2000.

Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе., – М., 1989.

Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990.

Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание // Вопросы философии. – 1988, – № 8.

Методика лекционного курса по философии. – М., 1978.

Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.

Методика семинара по философии. – М., 1975.

Михайлов Ф.Т. Об образовании. Образование философа // Избранное. – М.: Индрик, 2001.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

О философии, философском факультете и философах (интервью с деканом философского факультета МГУ В.В. Мироновым) // Вопросы философии. - 2002. - № 5.

Огаркова Тетяна, Болонський процес – ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.// http://www.istu.edu.ua/pro-mntu/mizhnarodni-zvjazki.html#3

Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/27.html

Остап Одушкін  Сократ, корупція і Болонський процесс// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/28.html

Преподавание философии в связи с профилирующими дисциплинами факультетов. Под ред. В.Н.Бурлак, О.В.Лармина.- М.: Изд. МГУ, – 1987.

Путь в философию. Антология. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001.

Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах. – М. -1977.

Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.// http://www.osvita.org.ua/bologna/articles/26.html

Рашкевич Юрій, Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.// http://maidanua.org/static/mai/1245698905.html

Семинарские занятия по философии., – М., 1991.

Силбер Джон Р. Философия и будущее образования // Вестник РФО. – 2001. – № 2.

Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М., 1991.

Терентьева Л.Н. Философские семинары. – Одесса., 1992.

Философия в образовательном пространстве классического университета / Под. ред. проф. В.Б. Устьянцева. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2001.

Философия преподавания философии: Материалы и тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. Калуга, 21 – 23 сент. 2000 г. / А.Н. Чумаков и др. – Калуга: Эйдос, 2000.

 

Питання на іспит:

 

Теоретичні питання

1.                     Методика викладання в системі професійної підготовки.

2.                     Багатоманіття моделей викладання філософії.

3.                     Статус філософії як навчальної дисципліни в сучасній Україні.

4.                     Болонський процес як формування єдиного європейського освітнього простору.

5.                     Болонський процес: проблеми впровадження модульно-кредитної системи.

6.                     Проблема методичного забезпечення філософських дисциплін в умовах болонського процесу.

7.                     Нормативні курси та спецкурси з філософських дисциплін для бакалаврів.

8.                     Філософські курси для магістрів: багатоманіття форм і функцій.

9.                     Філософія для докторантів: єдність світоглядного та методологічного аспектів.

10.                Основні форми та функції методичного забезпечення.

11.                Методичне забезпечення навчального курсу.

12.                Підготовка лекцій з філософських дисциплін: основні етапи та особливості.

13.                Читання лекції: зв’язок змістовних елементів і форми подання матеріалу.

14.                Методика підготовки семінару.

15.                Прийоми активізації роботи студентів на семінарі.

16.                Основні форми СРС.

17.                Робота над оригінальними філософськими текстами як основа СРС.

18.                Науково-дослідницька діяльність студентів як елемент СРС.

19.                Основні типи, форми та рівні контролю в учбовому процесі.

20.                Залік: організація, форми проведення, вимоги.

21.                Іспит: вимоги, підготовка, форми.

22.                Критерії екзаменаційних оцінок з філософських дисциплін.

23.                Особливості підготовки та проведення письмового іспиту.

24.                Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

25.                 Особливості підготовки тестових завдань з філософії.

26.                 Проблема комунікативної взаємодії між студентом та викладачем підчас іспиту.

27.                 Проблеми методичної самоосвіти викладача.

28.                Проблема збереження методичної спадщини.

29.                Проблема пошуку нових форм та методів викладання філософії.

30.                Особливості підручників з філософії.

31.                Проблема створення підручника з філософії.

32.                Методика використання Інтернет-ресурсів.

33.                Проблема проведення семінарського заняття в умовах низького рівня підготовки студентів.

34.                Вдосконалення методики викладання як вимога системи освіти та внутрішня потреба викладача.

35.                Методичне забезпечення в умовах інформаційної революції: нові можливості та проблеми їх реалізації.

 

Перелік 3-го питання на іспит:

1.                     Аналіз статті: Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути?

2.                     Аналіз статті: Рашкевич Ю.М. Легенди та міфи Болонського процесу.

3.                     Що таке ECTS?

4.                     Аналіз статті: Флоренский П. Лекция и Lectio.

5.                     Аналіз статті: Кант И. Логика: Пособие к лекциям. III. Понятие философии вообще.

6.                     Аналіз статті: Гегель Г.В.Ф. О преподавании философии в университетах.

7.                     Аналіз статті: Библер В.С. Что есть философия?

8.                     Аналіз статті: Библер В.С. Итоги и замыслы (конспект философской логики культуры).

9.                     Аналіз статті: Кант И. Спор факультетов.

10.                Аналіз статті: Мамардашвили М. Как я понимаю философию.

11.                Аналіз статті: Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение?

12.                Аналіз статті: Конверський А. Є. «Модель філософа» в освітній традиції Київського університету // Філософська думка. – 2013, №5. – С. 14-25.

13.                Аналіз статті: Тетяна Огаркова Болонський процес - ідея "п'ятої свободи" в сучасному суспільстві знань.

14.                Аналіз статті: Юрій Рашкевич: Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

15.                Аналіз статті: Козловская В. А Организация самостоятельной работы студентов по предмету «Философия».

16.                Аналіз статті: Губерський Л.В. Філософія і освіта: зустріч перспектив.

17.                Аналіз статті: Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание.

18.                Аналіз статті: Михайло Бойченко  Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна.

19.                 Підготувати питання до інтерв’ю, що присвячене проблемам викладання філософських дисциплін (до 10 питань).

20.                 Аналіз статті: Остап Одушкін  Сократ, корупція і Болонський процесс.