РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

"Методологія та організація наукових досліджень"

 

 

для магістрів І курсу філософського факультету

спеціальності: Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

 

 

ВСТУП

Дана дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень"  є нормативним курсом. Викладається на І-му курсі магістратури в 2-му семестрі в обсязі –60 год., із них лекцій –  8 год., семінарських занять – 6 год., самостійна робота –  44 год., форма підсумкового контролю  –   залік.

 

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації як дослідників.

 

Завдання навчальної дисципліни: 

- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;

- освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;

- вдосконалення вмінь у пошуку, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження.

 

Предмет навчальної дисципліни:

Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів науки, система організації науково-дослідницької діяльності. 

 

 

 

Вимоги до знань та вмінь:

- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

- знати характеристики основних методів наукового пізнання;

- знати метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:

курс "Методологія та організація наукових досліджень"   є нормативним курсом для підготовки магістрів.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Поточний, модульний та підсумковий контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

 

Оцінювання за формами контролю:

поточний контроль –  експрес-контроль, самостійна письмова робота;

підсумковий контроль –  підсумкова модульна контрольна робота;

семестровий контроль – залік.

 

Співвідношення складових у змістовому модулі:

 

- експрес-контроль на лекціях: 2-и контрольних роботи до 5 балів, максимальна кількість балів –  10.

 

- модульна контрольна робота – максимальна кількість балів –  30;

 

- самостійна робота в письмовій формі: одна робота, максимальна кількість балів – 20.

 

Залік у вигляді комплексної підсумкової роботи: максимальна кількість балів –  20.

Коефіцієнт 2

Шкала оцінювання

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Назва лекції

Лекції        

 

Практичні

Сам. робота

Інші форми контр

1

Поняття про науку та наукові дослідження. Загальна характеристика методології

2

2

10

 

2

Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнанняМетодологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

2

 

10

 

3

Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

2

2

8

 

4

Методика підготовки й оформлення публікацій

2

 

10

 

5

Підсумкова  комплексна робота

 

2

6

 

6

Залік

 

 

 

2

7

Всього

8

6

44

2

 

Змістовий модуль

 

Лекція 1. Поняття про науку та наукові дослідження.Загальна характеристика методології

 

Виникнення та еволюція науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукового дослідження. Організація наукової діяльності в Україні.

Основні поняття: метод, методика, засіб, алгоритм дій.  Об'єктивна основа застосовності методів.  Типологія методів.  Філософські та загальнонаукові методи. Методологія як філософська дисципліна –  історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції  методології в сучасній науці.

 

Лекція 2. Форми і методи емпіричного та теоретичного пізнання.Методологічні принципи та концепції. Актуальні проблеми сучасної методології науки

 

Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту. 

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.   Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевіреність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.  Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм. Методологічний анархізм як проблема. Методологічне забезпечення міждисциплінарних досліджень.

 

Лекція 3. Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист

Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт.

 

Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Послідовність виконання курсових і кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Підготовчий етап роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. Оформлення курсової і кваліфікаційної робіт.

Загальна схема підготовки дисертаційного дослідження.  Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту та до оформлення.  Порядок захисту.

 

Лекція 4. Методика підготовки й оформлення публікацій

Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.  Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення).

Правила оформлення наукових публікацій

Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо.

 

Підсумковий контроль знань.

 

 

Практичні завдання:

Заняття 1.

Виконати дослідження на тему «Чи є обрана мною галузь знання наукою?»

Структура роботи:

-  визначити основні ознаки науки;

-  за їх характерними особливостями розглянути обрану галузь знання;

-   зробити висновок щодо обраної галузі знання.

 

Заняття 2.

Формою виконання є написання роботи: за темою: "Методологія і методика бакалаврської роботи". Та представлення її у вигляді доповіді.

Обсяг 2-3 друкарських сторінки. Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблеми, ідеї, етапи дослідження;

- предмет, об’єкт, цілі та задачі роботи;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка курсової роботи: чи закінчена дана тема дослідження і що мене цікавить в магістерському дослідженні.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 

1.Про вищу освіту [Текст]: закон України. – К. : Парламентське вид-во, 2014. – 64 с. – (Закони України).

2.Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] . – Електрон, дан. – К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану.

3. Про освіту [Текст]: закон України. – К.: Парламентське вид-во, 1991. – 45 с. – (Закони України).

4. Ковальчук, В. В.Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. –               К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

5. Коровайченко, Ю.М. Аlmamater, або як стати справжнім студентом [Текст : (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю.М.Коровайченко. – К.: "ВМУРоЛ", 2003. – 115 с. – (Путівник в країну «Студентство»).

6.Мороз І.В. Структура дипломних,  кваліфікаційних робіт та вимоги до їх  написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с.

7.Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. – М., 1998.

8.Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів /За ред.. А.Є.Конверського. – К.: "Центр учбової літератури", – 2010.  – 352 с.

9.Філософія та методологія науки: підручник / І.С.Добронравова, Л.І.Сидоренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 223.

10.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

 

Додаткова

1.Абрамов, В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) [Текст]: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.Абрамов, В.Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

2.Білуха, М.Т. Основи наукових досліджень [Текст]: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Т.Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с.

3.Быков В.В. Научныйэксперимент. – М., 1989.

4.Идеалы и нормынаучногоисследования. – Минск, 1981.

6.Ильин В. В. Теорияпознания. Эпистемология. –  М., 1994.

7.Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навчальний посібник для аспірантів. /Скл. С.С. Єрмаков. – Х.: ХХІІІ, 1998.-96 с.

8.Кузнецов, И.Н. Научноеисследование [Текст] / И.Н.Кузнецов, Е.А.Савченко. – Минск : МФЦП, 1998. – 125 с.

9.Кузнецов, И.Н.. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломныеработы [Текст] / И.Н.Кузнецов, Л.В.Лойко. – Минск : [б.и.], 1998. -78 с.

10.Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. // Бюл. ВАК України, – 2000. – № 2. – 48 с.

11.Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. – М., 1997.

12. Степин В.С. Теоретическоезнание. – М., 2000.

13.Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научномпознании. – М., 1978.

14.Эко Умберто, Какнаписатьдипломнуюработу. Гуманитарные науки: учебно-методическоепособие /пер. с ит. Е.Костюкович. – М.: Книжныйдом "Унивеситет", 2003. – 2 изд.  – 240 с.

 

 

 

Питання до заліку

1. Основні підходи до розуміння науки.

2. Принципи та критерії наукового пізнання.

3. Типи наукової раціональності.

4. Поняття наукової революції.

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

6. Основні етапи наукового дослідження.

7. Методологія, методика та організація наукового дослідження: порівняльний аналіз.

8. Емпіричні методи науки.

9. Теоретичні методи дослідження.

10. Загальнонаукові методи.

11. Гіпотетико-дедуктивна модель наукового дослідження.

12. Методологічні процедури верифікації та фальсифікації.

13. Роль індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

14. Роль експерименту у методологічному розвитку науки.

15. Метод системного аналізу в сучасній науці.

16. Загальнонаукові методологічні принципи.

17. Методологія позитивізму.

18. Методологічне забезпечення міждісциплінарних досліджень.

19. Особливості наукової діяльності.

20. Організація наукової діяльності в Україні.