Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання

з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)» ( Частина 1  «Методологія наукових досліджень»)

 

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р.

 

для студентів

1 курсу

другого (магістерського) рівня

спеціальність Менеджмент організацій і адміністрування, 

Менеджмент інноваційної діяльності,

Банківська справа

викладач-лектор: к.філ.н., доц. Білоус Т.М.  (електронна пошта -  tbelous@univ.net.ua )

викладач, що проводитиме семінарські заняття – к.філ.н., доц. Білоус Т.М. (електронна пошта -  tbelous@univ.net.ua)

 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, критерії оцінювання

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах:

·         у січні-лютому за допомогою електронних засобів (електронною поштою),

·         у березні – шляхом проведення письмової контрольної роботи.

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.

 

Під час першого етапу (24 січня – 8 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити питання визначених тем на базовому рівні. Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати розгорнуту повну відповідь на два теоретичні питання викладачу – Білоус Т.М. на електронну пошту  tbelous@univ.net.ua не пізніше 8 лютого 2018 р. Викладач оцінює виконання завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно виконати всі завдання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 12 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. Також на першому етапі студенти мають обрати собі статтю, аналіз якої повинно провести (завдання другого етапу самостійної роботи). Завдання першого етапу, які мають бути виконані та надіслані на електронну пошту викладача, подано нижче (додаток 1).

 

На другому етапі самостійної роботи (9 лютого – 28 лютого 2018 р.) кожен студент має здійснити аналіз однієї із запропонованих статей.

Аналіз статті є самостійною роботою студента, підготовлений у відповідності до вимог до аналізу (додаток 2) на основі вивчення та опрацювання наукових літературних джерел. Робота є письмовою, та має наступні структурні елементи: вступ, основна частина, в якій розкривається проблема, з використанням аргументації та цитат з роботи; чітко сформульовані пропозиції щодо розв’язку проблеми автором;  висновки. При оцінюванні враховується: рівень аналізу та узагальнень наукових підходів до аналізу проблеми статті, логічність та послідовність у викладені аргументації, переконливість висновків та пропозицій. Оформлення наступне: титульний лист, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел та літератури. Робота має бути надіслана викладачу, що проводить семінарські заняття – Білоус Т.М. на електронну пошту  tbelous@univ.net.ua не пізніше 25 лютого 2018 р. Викладач оцінює презентацію в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Викладач повідомляє студенту електронною поштою, чи зараховано його робота. Якщо робота не зараховане, викладач вказує недоліки та вимоги щодо доопрацювання роботи. Ідентичні за змістом письмові роботи  отримують оцінку «не зараховано», студенти мають повторно підготувати роботу. Якщо робота повністю або частково запозичена з Інтернету, чи містить текст, передрукований з підручника, монографії, статті, без відповідного посилання на джерело, то така робота не зараховується. У разі не зарахування письмової роботи  у студентів є час до 27 лютого для її доопрацювання з урахуванням висловлених викладачем зауважень. Рекомендовані статті для аналізу подані в додатку 2.

Виконання першого етапу самостійної роботи (теоретичні питання) є допуском до другого етапу. Виконання другого етапу самостійної роботи (аналіз статті ) є допуском до написання контрольної роботи у березні 2018 р. Якщо відповіді на теоретичні питання та практичну роботу "аналіз статті" здано невчасно без поважних причин, або не зараховано, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних модульний балів, без можливості перескладання.

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче теми та питання для самостійного опрацювання. Робота оцінюється максимум в 10 балів. Вона включає в себе 2 теоретичні питання, та 1 практичне (підсумок аналізу статті. Правильна відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється в 2,5 балів максимум. За розгорнуту відповідь на кожне теоретичне питання студент може отримати від 1 до 2,5 балів. Правильна відповідь на трете питання оцінюється в 3 бали максимум.

Контрольна робота проводиться на першому семінарському занятті з курсу у березні 2018 р. Її тривалість – 1 академічна година. Друга академічна година буде присвячена розгляду питань семінарської теми з курсу Частина 1 «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)» за розкладом.(Додаток 3)

 

Теми та питання для самостійного опрацювання

Для самостійного опанування студентами у період з 24.01 до 28.02.18 р. виносяться наступні теми, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни Частина 1 «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»:

 

Тема 1. Вступ до курсу «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)».

Тема 1. Наука та методологія наукового дослідження. Базові поняття  філософії методології науки.

Основи філософсько-методологічного дослідження науки, наука як знання і наука як вид діяльності. Логіка і методологія науки. Епістемологія і методологія. Раціоналізм і емпіризм як базові епістемологічні настанови в науці та їх інтерпретації в економічній методології.

Основи позитивістської версії філософії науки. Множина методологічних систем філософії науки та їх класифікації

 

 

 

Рекомендована література[1]: [основна: 1, 2, 5, 6;].

 

Тема 2-Множина методологічних систем (частина 1 Емпіризм і методологія індуктивізму. Методологія фальсифікаціонізму)

 Емпіризм і методологія індуктивізму. Зміст позитивізму як філософської (антиреалістичної) традиції. Етапи розвитку позитивізму. Позитивістське розуміння наукового знання. Наука, наукова раціональність. Проблема демаркація між наукою та не наукою. Критерій верифікації як спроба вирішення проблеми демаркації в програмі логічного позитивізму(емпіризму).

Критичний раціоналізм К.Попера. Критика індуктивізму, позиція фаллібілізму, методологія фальсифікаціонізму, програма критичного раціоналізму, дедуктивізм (гіпотетико –дедуктивний метод), метод проб та помилок, теорія правдоподібності. Основні риси методологічний фальсіфікаціонізму.

 

Рекомендована література: [основна: 1,2, 5,6; додаткова: 3, 4, 5, 6, 8].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Завдання першого етапу самостійної роботи студента

освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування»

                               «Менеджмент інноваційної діяльності»

«Банківська справа »

 

1 курсу, другого (магістерського) рівня

 групи № _, Прізвище, ім’я.

з обов’язкової дисципліни «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)» ( Частина 1  «Методологія наукових досліджень»)

 

 

 

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Надайте характеристику основних положень логічного позитивізму як методологічної програми. Опишіть зміст формальних теорій підтвердження та пояснення

 

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 

Надайте характеристику методології фальсифікаціонізму К.Попера Порівняйте критерії демаркації між наукою та не наукою: верифікаціонізм та фальсифікаціонізм.

 

ІІІ. Вкажіть статтю, яку студент обирає собі для підготовки письмової роботи "аналіз статті": (вписати назву)

 

 

 

 

 

*Виконане завдання першого етапу необхідно надіслати на електронну пошту  tbelous@univ.net.ua не пізніше 8 лютого 2018 р.

 

 

 

 

Додаток 2.

Аналіз статті (другий етап, термін виконання – до 25 лютого 2018 р.)

Вимоги до роботи "Аналіз статті":

Робота виконується у письмовому вигляді, обсяг роботи складає 2-4 стор.. Робота має включати наступні складові.

1. Точна вказівка автора, назви тексту та вихідних даних (книга, сайт й т.ін.).

1.2. Стисла довідка про автора тексту: дати життя, освіта, творчий шлях, внесок в історію філософської думки.

1.3. Стисла довідка про текст: історія створення, місце і час видання, роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії.  

2. Формальна характеристика: структура (композиція), стиль, мова.

3. Змістовна характеристика: тема роботи, основні проблеми, які ставить автор статті,  засоби їх вирішення, аргументація, висновки автора.

4.  Висновки (значення проблеми, задовільність вирішення проблеми, наукове значення статті)

Статті, які пропонуються:

 "Методологія позитивної економічної науки" М. Фрідман

" Моделі та експерименти – це одне і те ж саме" У. Макі

 

Повний список рекомендованої літератури для виконання першого етапу, підготовки презентації та підготовки до контрольної роботи можна знайти у робочій програмі з курсу Модуль 1 «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)», яка розміщена на сайті філософського факультету, кафедри філософії та методології науки http://www.philsci.univ.kiev.ua.

 

 

Додаток 3.

План першого семінарського заняття (у березні 2018 р.) з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)» (Частина 1  «Методологія наукових досліджень»)

 

на тему:

Множина методологічних систем (частина 1 Емпіризм і методологія індуктивізму. Методологія фальсифікаціонізму)

Практичне заняття (Семінар)  – 2___ год.

  1. Методологія науки. Епістемологія та метафізика науки.
  2. Множина методологічних систем філософії науки та їх класифікації
  3. Етапи розвитку позитивізму. Зміст позитивізму як філософської традиції.
  4. Проблема демаркація між наукою та не наукою. Критерій верифікації як спроба вирішення проблеми демаркації в програмі логічного позитивізму(емпіризму).
  5. Верифікаціонізм. Структура наукового знання. Емпіричний базис науки. "Проблема емпіричної навантаженості фактів".
  6. Проблема редукціонізму. Види редукціонізму.
  7. Критичний раціоналізм К.Попера. Методологія фальсифікаціонізму.
  8. «Логіка наукового відкриття» К.Попера: основні ідеї: критика індутивізму, позиція фаллібілізму, методологія фальсіфікаціонізму, програма критичного раціоналізму, дедуктивізм (гіпотетико–дедуктивний метод), метод проб та помилок, теорія правдоподібності.

 

 

 

Список рекомендованої літератури для виконання самостійної роботи

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Аналитическая философия: Избранные тексты \ Сост. Вступ. ст. и коммент. А.Ф. Грязнова. – М.,1993.

Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В. Новітня філософія науки. – К., 2009. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки. Підручник.

Київ: «Київський університет», 2008. http://www.philsci.univ.kiev.ua

Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб.  – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., 1998.- Ч.2.

Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., 1997. - С.193-199.

Додаткова література

Вайнберг С. (2004) Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. - М.: УРСС.

Вайнберг С. (2003) Квантовая теория поля . - М.:"Физматлит".

Гемпель К.Г. (1988) Логика обяснения - М.: Дом интеллектуальной книги; Русское феноменологическое общество.

Карнап Р. (1971) Философские основания физики. Введение в философию науки. – М..

Поппер К.Р. (1983) Логика и рост научного знания. – М.

Поппер К. (2002а) Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Т.Кун Структура научных революций / Сост. В.Ю.Кузнецов. — М.: ООО "Издательство АСТ".

Поппер К. (2002 б) Объективное знание. Эволюционный подход. — М.: Эдиториал УРСС.

Хакинг Я. (1999) Представление и вмешательство. – М.: "Логос".

Фейерабенд П. (1986) Объяснение редукция и эмпиризм // Фейерабенд П. Избранные труды по методологи науки.  – М.: "Прогресс". - С. 29-108.

Anderson P. More is Different // Science. –Vol. 177. – 1972 - P. 393-396.

 Earman J. (1992) Bayes or Bust? A Critical Examination of Bayesian Confirmation Theory. - Cambridge, Mass.: MIT Press.

Horwich P. (1982) Probability and Evidence. - Cambridge: Cambrige University Press,

Mayr E. (1982) The Growth of Biological Thought - Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Nagel E. (1961) The Structure of Science, New York.

Maxwell G. (1962).The Ontological Status of Theoretical Entities // Minnesota Studies in the Philosophy of Science / ed. by Feigl H. - Vol. 3 - 1962. - P. 3–27.

Shapere D. (1982)The Concept of Observation in Science and Philosophy // Philosophy of Science - Vol. 49 - P. 231–267.

Scientific Reasoning: The Bayesian Approach. // eds by Howson C. and Urbach P. (1989) - La Salle, Ill.: Open Court, 1989.

Weinberg S. (1988) Newton's Dream // Newton's Dream" / ed by M. S. Stayer. - McGill-Queen's University Press.  - Pр. 96-106.[1] У квадратних дужках вказано порядковий номер у списку основної та додаткової літератури в робочій програмі навчальної дисципліни, яка розміщена на сайті факультету.