ФІЛОСОФІЯ

 

для студентів

 

галузь знань                 04 Природничі науки

спеціальність               102 хімія

освітній рівень             бакалавр

вид дисципліни            обов’язкова

 

Форма навчання                      денна

Навчальний рік                       2017/2018

Семестр                                              6

Кількість кредитів ЕСТS                  4

Мова викладання                              українська

Форма заключного контролю          екзамен

 

Викладач: Комар Олена Вікторівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

 

 

Виконання індивідуальних завдань (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

Викладач: Комар Олена Вікторівна, к.ф.н., доцент кафедри філософії та методології науки

Під час вивчення дисципліни кожен студент у період з 24.01.2018 по 28.02.2018 самостійно вивчає 1-4 теми першого змістовного модуля навчальної програми, а також виконує індивідуальні завдання. Формами виконання цих завдань є підготовка презентації на тему «Філософія в її історії» і складання термінологічного словника і словника персоналій.

Презентація виконується у будь-якому програмному редакторі для презентацій (наприклад, PowerPoint) або у текстовому редакторі Word і містить схематичний виклад етапів розвитку філософії у її історії (антична, середньовічна, ренесансна філософія, філософія Нового часу і Просвітництва, філософія 19-20 століття) з описом основних рис та проблем. Для кожного періоду укладається термінологічний словник і словник найбільш видатних персоналій — філософів, які зробили найбільший внесок у філософію цього періоду. Для індивідуальної роботи використовується література, наведена нижче у списку рекомендованої як «Основна».

Терміни виконання індивідуальних завдань:

   презентації (основна частина): 24.01-14.02;

    термінологічного словника (додаток до презентації): 14.02-21.02;

    словника персоналій (додаток до презентації): 21.02-28.02.

Поточне оцінювання виконання індивідуальних завдань здійснюється за схемою «зараховано/незараховано». Змістовні бали за виконані індивідуальні завдання нараховуються після проведення тестових контрольних робіт на лекціях, що відповідають опрацьованим темам.

Консультування з приводу виконання індивідуальних завдань за період з 24.01.2018 до 28.02.2018 здійснюється шляхом листування з викладачем. Для листування має використовуватись корпоративна пошта університету.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА:

Основна: (Базова)

·         Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського. – Харків: Фоліо, 2013. –  С. 463-508.

·         Філософія: Хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних та природничих спеціальностей / О.В.Комар, А.А.Кравчук, О.В.Руденко та ін.; загальна ред. докт. філософ. н., проф. Добронравова. – К:, 2010.

·         Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН Україні Л.В.Губерського. – К.: Знання, 2009.

·         Кунцман П., Буркард Ф. П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas.. Київ: Знання-Прес, 2002.

·         Рассел Б. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. - К.: Основи, 1995.

·         Сучасна зарубіжна фiлософiя. Течії i напрями. Хрестоматія. – К., 1996.